วาดภาพสร้างสรรค์เพื่องานออกแบบ

Creative Drawing for Design

1.  เข้าใจความหมายของการวาดภาพสร้างสรรค์ 2.  เข้าใจกระบวนการพัฒนาการใช้เทคนิคการสร้างสรรค์ โดยให้เนื้อหา สอดคล้องกับการแสดงออกทางศิลปะเพื่อมาปรับใช้กับการออกแบบงานทางด้านผลิตภัณฑ์ 3. เห็นความสำคัญของการพัฒนากระบวนการสร้างสรรค์อย่างมีคุณค่า
ปฏิบัติเกี่ยวกับการถ่ายทอดแนวความคิดด้วยเทคนิคการเขียนภาพในรูปแบบต่างๆให้เหมาะสมกับการสร้างสรรค์จากแรงบันดาลใจในการออกแบบ
ปฏิบัติเกี่ยวกับการถ่ายทอดแนวความคิดด้วยเทคนิคการเขียนภาพในรูปแบบต่างๆให้เหมาะสมกับการสร้างสรรค์จากแรงบันดาลใจในการออกแบบ
อาจารย์ประจำรายวิชาให้คำปรึกษาและข้อคิดเห็นเกี่ยวกับงานของนักศึกษาผ่านทางเว็บไซต์และเครือข่ายสังคมออนไลน์ อาจารย์ประจำรายวิชาให้คำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 1 ชั่วโมงรวม 17ชั่วโมง/สัปดาห์ (เฉพาะรายที่ต้องการและนัดหมายล่วงหน้า)
1. ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื้อสัตย์สุจริต 2. มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 3. มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตาม สามารถทำงานเป็นทีมได้ 4. เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 5. เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม 6. มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
บรรยายและปฏิบัติงาน
1. ตรวจชิ้นงาน เช็คชื่อเข้าเรียนและสังเกตความกล้าแสดงออกในเชิงสร้างสรรค์ 2. ส่งผลงานสร้างสรรค์ ประเมินจากการปฏิบัติจริงคุณภาพของชิ้นงานนักศึกษา 3. คะแนนจิตพิสัย
1. นักศึกษาสามารถรู้เข้าใจ และปฏิบัติผลงานวาดเส้นสร้างสรรค์ตามหัวข้อที่กำหนด 2. มีความเข้าใจทางด้านศิลปะสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ใน ชีวิตประจำวันและแนะนำ ถ่ายทอดให้กับผู้อื่นได้ 3. เห็นคุณค่าความงามในการพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยใช้ความรู้ทางด้านศิลปะและการออกแบบ
1. การบรรยายอภิปรายอย่างมีส่วนร่วม และใช้โปรแกรม Microsoft Office PowerPoint เป็นสื่อการสอนในชั่วโมงเรียน 2. ปฏิบัติงานสร้างสรรค์ผลงานศิลปะอย่างต่อเนื่อง โดยอาจารย์เป็นผู้กำหนดหัวข้อ 3. นักศึกษานำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน
1. ตรวจผลงานวาดเส้นสร้างสรรค์ในแต่ละหัวข้อ ตลอดภาคการศึกษา 2. การนำเสนอผลงาน โดยพิจารณาจากแนวคิดและการฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษา
1. พัฒนาความรู้ความเข้าใจวิธีการวาดภาพสร้างสรรค์ 2. รู้จักการวางแผนและการแก้ปัญหาในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะและการออกแบบ 3. สร้างสรรค์ผลงานศิลปะและการออกแบบได้ตรงตามแนวความคิดที่นักศึกษานำเสนอ
1. การมอบงานให้นักศึกษา และการนำเสนอผลงานเป็นรายบุคคล 2. อภิปรายกลุ่ม
1. สอบกลางภาคและปลายภาค 2. วัดผลจากการ การนำเสนอผลงาน
1. พัฒนาทักษะในการสร้างสัมพันธภาพระหว่างผู้เรียนด้วยกัน 2. พัฒนาความเป็นผู้นำและผู้ตามในการทำงานเป็นทีม 3. พัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเอง และมีความรับผิดชอบในงานที่มอบหมายให้ครบถ้วนตาม
1. การบรรยายทฤษฎีอย่างมีส่วนร่วม อาจารย์ผู้สอนและนักศึกษาร่วมกันวิพากษ์ผลงาน อย่างมีส่วนร่วม 2. ปฏิบัติงานวาดภาพสร้างสรรค์ และนำเสนอผลงาน
1. นักศึกษาร่วมแสดงความคิดเห็นในช่วงการบรรยายการปฏิบัติงาน 2. ประเมินจากผลงาน และการนำเสนอ 3. นักศึกษาร่วมแสดงความคิดเห็นในช่วงการตรวจผลงาน
1. พัฒนาทักษะในการสื่อสารทั้งการพูด การฟัง 2. พัฒนาทักษะในการศึกษาการสร้างสรรค์งานศิลปะที่นำมาปรับใช้กับงานออกแบบผลิตภัณฑ์

3. พัฒนาทักษะในการสืบค้นคว้าจากงานออกแบบผลิตภัณฑ์ของจริงและข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต
1. อภิปราย ซักถามระหว่างบรรยายทฤษฏีด้วยการใช้โปรแกรมไฟล์ E-BOOK PDF เพื่อเน้นความเข้าใจ 2. การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะและการออกแบบโดยมีวัสดุจริงเพื่อประกอบในการศึกษา 3. ศึกษานอกเวลา โดยให้ค้นคว้าข้อมูลจากข้อมูลจริง และข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต
1. ประเมินจากรายงาน และรูปแบบการนำเสนอ 2. ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการอภิปรายและวิธีการอภิปราย
-
-
-
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 1.3 ผลงานรายบุคคล / ผลงานกลุ่ม ปฏิบัติรายสัปดาห์ หลังบทเรียน 65%
2 2.3 การมีส่วนร่วมในการเรียนการสอน หลัง บทเรียน 5%
3 3.3 สอบเก็บคะแนน สอบกลางภาค สอบปลายภาค 8,16 20%
4 1.3 การเข้าเรียนและการส่งงานตามเวลาที่กำหนด ตลอดภาคการศึกษา 10%
เอกสารประกอบการสอนรายวิชาเรื่อง การจัดองค์ประกอบศิลป์, วาดเส้นสร้างสรรค์, ทฤษฎีศิลป์
บุญเลิศ บัตรขาว.กายวิภาค ฉบับนักศึกษาศิลปะ.กรุงเทพ:สำนักพิมพ์ โอเดียนสโตร์, 2531
โชดก เก่งเขตรกิจ.ความรู้ทั่วไปทางศิลป์.กรุงเทพฯ:สำนักพิมพ์ เสริมวิทย์บรรณาคาร , 2533
ชลูด นิ่มเสมอ.องค์ประกอบของศิลปะ.กรุงเทพฯ:สำนักพิมพ์ ไทยวัฒนาพานิช จำกัด, 2534
เสน่ห์ ธนารัตน์สฤษดิ์.Study Drawing.กรุงเทพฯ:สำนักพิมพ์ รวมสาส์น จำกัด, 2537
สมเกียรติ ตั้งนโม.ปรัชญาศิลป์ สุนทรียศาสตร์.กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์ โอเดียนสโตร์, 2537
เกษม ก้อนทอง.วาดเส้นสร้างสรรค์.กรุงเทพฯ:สำนักพิมพ์ โอเอสพริ้นติ้งเฮาส์ , 2545
จรูญ โกมุทรัตนานนท์.สุนทรียศาสตร์: ปัญหาเบื้องต้นในปรัชญาศิลปะและความงาม.กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยรังสิต, 2551
ธานี สังข์เอี้ยว.วาดเส้นฝึกมือ ชุด วาดเส้นพื้นฐาน.กรุงเทพฯ:บจก.สนพ., 2552
-
-
การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา ข้อเสนอแนะผ่านทางเว็บบอร์ด ที่ผู้สอนจัดทำเป็นช่องทางการสื่อสารกับ นักศึกษา
1. การสังเกตการณ์สอน
2. ผลการเรียนของนักศึกษา
3. การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้
1. สัมมนาการจัดการเรียนการสอน 2. การวิจัยในและนอกชั้นเรียน
1. การให้คะแนนจากผลงานสร้างสรรค์รายสัปดาห์

2. มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดย ตรวจสอบข้อสอบ รายงานวิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม
 
1. ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4

2. เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอน เพื่อให้นักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้นี้กับปัญหาที่มาจากงานวิจัยของอาจารย์
เมื่อสิ้นสุดทุกปีการศึกษา อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาจะจัดประชุม / ติดต่อขอความคิดเห็นจากอาจารย์ที่ร่วมสอน รวมทั้งพิจารณาสรุปผลการประเมินการสอน ผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา  เพื่อกำหนดประเด็นที่เห็นสมควรจัดให้มีการปรับปรุงในการศึกษาต่อไป ทั้งเนื้อหา ลำดับการสอน วิธีการสอนและการประเมินผล