ระบบข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์เบื้องต้น

Introduction to Geographic Information System (GIS)

เกิดความรู้และความเข้าใจในหลักการเบื้องต้นของแผนที่ภูมิประเทศ ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สำหรับงานเหมืองแร่ และการสำรวจภูมิประเทศโดยใช้อากาศยานไร้คนขับ
1. นักศึกษาสามารถใช้แผนที่ภูมิประเทศในงานเหมืองแร่
2. นักศึกษาสามารถประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในงานเหมืองแร่
3. นักศึกษาสามารถสำรวจภูมิประเทศโดยใช้อากาศยานไร้คนขับ  
ศึกษาและปฏิบัติการเกี่ยวกับระบบสารสนเทศและภูมิศาสตร์ พื้นฐานของกระบวนการจัดทาแผนที่ การพัฒนาเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับแผนที่ องค์ประกอบของฮาร์ดแวร์ในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์โครงสร้างข้อมูลด้านภูมิศาสตร์ที่ใช้กับคอมพิวเตอร์ การปฏิบัติการป้อน และแสดงผลข้อมูลของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ การประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฐานข้อมูลประเภทราสเตอร์และเวคเตอร์ และวิธีการนาเข้าข้อมูล การจัดสร้างแบบจาลองแผนที่ด้วยคอมพิวเตอร์
1 ชั่วโมง / สัปดาห์
1.1.1. เข้าใจและซาบซึ้งในวัฒนธรรมไทย ตระหนักในคุณค่าของระบบคุณธรรม จริยธรรม เสียสละและซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย  ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
1.1.2. มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม  เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม
1.1.3. มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตาม สามารถทำงานเป็นหมู่คณะ สามารถแก้ไขข้อขัดแย้งตามลำดับความสำคัญ เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น   รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
1.1.4. สามารถวิเคราะห์ และประเมินผลกระทบจากการใช้ความรู้ทางวิศวกรรมต่อบุคคล  องค์กร  สังคมและสิ่งแวดล้อม
1.1.5. มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพ   รวมถึงเข้าใจถึงบริบททางสังคมของวิชาชีพวิศวกรรมในแต่ละสาขา ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
1.2.1. บรรยายพร้อมยกประเด็นตัวอย่างเกี่ยวกับจริยธรรม ความรับผิดชอบในการประกอบวิชาชีพด้านวิศวกรรมเหมืองแร่ การนำเอาวิชาชีพไปใช้อย่างซื่อสัตย์สุจริต ไม่ใช้ วิชาชีพในการแสวงหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเอง โดยไม่คำนึงถึงสังคมและผู้ประกอบการที่อาจจะได้รับความเสียหายได้
1.2.2. ให้มีการอภิปรายแสดงความเห็น ความรับผิดชอบต่อสังคม
1.2.3. ให้นักศึกษาค้นคว้าปัญหาผลกระทบที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ในการใช้วิชาชีพและนำมาเสนออภิปรายกลุ่ม
1.2.4. ให้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความรับผิดชอบในการประกอบวิชาชีพและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
มีความรู้และความเข้าใจในการใช้แผนที่ภูมิประเทศในงานเหมืองแร่
มีความรู้และความเข้าใจในการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในงานเหมืองแร่
มีความรู้และความเข้าใจในการสำรวจภูมิประเทศโดยใช้อากาศยานไร้คนขับ  
2.2.1. บรรยายพร้อมยกตัวอย่างเกี่ยวกับระบบข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์เบื้องต้นมาประกอบการเรียนรู้ และฝึกปฏิบัติให้เข้าใจอย่างถูกต้อง
2.2.2. มีการอภิปรายแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับระบบข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์เบื้องต้น
2.2.3. ให้นักศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับระบบข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์เบื้องต้น และการคำนวณเกี่ยวกับระบบข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์เบื้องต้น
2.2.4  ให้โจทย์ปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับระบบข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์เบื้องต้นทั้งด้านทฤษฎี และการฝึกปฏิบัติ
3.1.1  มีความคิดอย่างมีวิจารณญาณที่ดีและรอบคอบในการตัดสินใจแก้ปัญหาด้านระบบข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์เบื้องต้น
3.1.2  สามารถรวบรวมศึกษาวิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาเกี่ยวกับงานด้านระบบข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์เบื้องต้น
3.1.3  สามารถใช้องค์ความรู้ด้านระบบข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์เบื้องต้นในการนำมาใช้ในงานด้านเหมืองแร่  เพื่อลดการเกิดปัญหาและป้องกันการเกิดอุปสรรคในการทำงานกิจการเหมืองแร่
3.2.1   มอบหมายให้ค้นคว้าเกี่ยวกับพื้นฐานระบบข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์เบื้องต้น
3.2.2   ให้อภิปรายเสนอประเด็นทำการวิเคราะห์ข้อมูลระบบข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์เบื้องต้น และการปฏิบัติงานในภาคสนาม
3.2.3   ให้วิเคราะห์กรณีศึกษาต่างๆ เกี่ยวกับระบบข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์เบื้องต้น
3.2.4   ให้จัดทำรายงานการทำงานระบบข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์เบื้องต้นที่นักศึกษาสนใจและศึกษาอย่างละเอียด
4.1.1   รู้จักบทบาทหน้าที่ และมีความรับผิดชอบงานที่มอบหมาย สามารถปรับตัวและทำงานร่วมกับผู้อื่นในฐานะผู้นำและผู้ตาม
4.1.2   สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเองและสอดคล้องกับวิชาชีพ
4.1.3   สามารถริเริ่มแสดงการแก้ไขสถานการณ์เชิงสร้างสรรค์ทั้งส่วนตัวและส่วนรวม พร้อมทั้งแสดงจุดยืนพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม
4.2.1   มอบหมายงานและค้นคว้ารายกลุ่มและรายบุคคล
4.2.2   ให้มีการอภิปรายแสดงความคิดเห็นในการวิเคราะห์กรณีศึกษา
4.2.3   มอบหมายโจทย์ปัญหาของบทเรียน
5.1.1   มีทักษะในการสื่อสารข้อมูลทั้งทางการพูด การเขียนและการสื่อความหมาย
5.1.2   สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารที่ทันสมัยได้อย่างเหมาะสม
5.2.1   มอบหมายงานให้ค้นคว้ากรณีศึกษาจากเว็บไซต์
5.2.2   นำเสนอกรณีศึกษาโดยใช้เทคโนโลยี
6.1.1   มีทักษะในการบริหารจัดการในด้านเวลา เครื่องมือ อุปกรณ์ และวิธีการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
6.1.2  มีทักษะในการปฏิบัติงานกลุ่ม มีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ และมีความร่วมมือกันเป็นอย่างดี
6.2.1   อธิบายและสาธิตการใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ และวิธีการให้เข้าใจและปฏิบัติถูกต้องตามหลักวิชาการ
6.2.2   มอบหมายให้ลงมือปฏิบัติทดลองตามกำหนดเวลา โดยมิให้เกิดปัญหากับอุปกรณ์ เครื่องมือต่างๆ ที่นำมาใช้ในการปฏิบัติ และทดลอง
6.2.3  ให้มีการรับผิดชอบอุปกรณ์ เครื่องมือต่างๆ ที่นำมาใช้ในการปฏิบัติ และทดลอง
6.2.4  ให้มีการแบ่งกลุ่มในการปฏิบัติงาน มีการแบ่งความรับผิดชอบกัน
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
ไม่มีข้อมูล