แร่และหินวิทยาสำหรับวิศวกร

Mineralogy and Petrology for Engineers

1.1  เข้าใจนิยาม องค์ประกอบและการกำเนิดของแร่
1.2  เข้าใจคุณสมบัติของแร่
1.3  เข้าใจการจำแนกประเภทของแร่
1.4  เข้าใจนิยาม องค์ประกอบและการกำเนิดของหิน
1.5  เข้าใจการจำแนกประเภทของหิน
1.6  เข้าใจแหล่งแร่กับหินต้นกำเนิดและหินในงานวิศวกรรมเหมืองแร่
เพื่อให้นักศึกษามีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับแร่และหิน ในเรื่ององค์ประกอบ คุณสมบัติ และการจำแนกชนิดของแร่และหินประเภทต่างๆ เข้าใจธรรมชาติและคุณลักษณะของแร่และหิน จนสามารถบอกหรือจำแนกชนิดของแร่และหินที่พบเจอในการประกอบวิชาชีพการทำเหมืองแร่ และยังนำเอาคุณสมบัติของแร่และหินมาประยุกต์ใช้ในการขุดผลิต แต่งปรับปรุงคุณภาพและจำหน่าย ตลอดจนการวางแผนในการทำเหมืองแร่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนการเข้าใจนำแร่และหินมาใช้ประโยชน์ในงานด้านอุตสาหกรรมต่างๆ ที่ใช้แร่และหินมาเป็นวัตถุดิบอีกด้วย
ศึกษาและปฏิบัติการเกี่ยวกับองค์ประกอบและการเกิดของแร่ คุณสมบัติทางกายภาพของแร่ ชนิดแร่ องค์ประกอบ และการเกิดของหิน การจำแนกและการตรวจพิสูจน์ชนิดของหินและแร่ ลักษณะความเกี่ยวข้องของหินและแหล่งแร่ หินในงานวิศวกรรม
- อาจารย์ประจำรายวิชา ประกาศเวลาให้คำปรึกษาผ่านเว็บไซต์คณะ
- อาจารย์จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชั่วโมง/สัปดาห์(เฉพาะรายที่ต้องการ)
 1.1.1. เข้าใจและซาบซึ้งในวัฒนธรรมไทย   ตระหนักในคุณค่าของระบบคุณธรรม  จริยธรรม   เสียสละและซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย  ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
1.1.2. มีวินัย ตรงต่อเวลา   รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม    เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม
1.1.3. มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตาม สามารถทำงานเป็นหมู่คณะ     สามารถแก้ไขข้อขัดแย้งตามลำดับความสำคัญ เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น   รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
1.1.4. สามารถวิเคราะห์ และประเมินผลกระทบจากการใช้ความรู้ทางวิศวกรรมต่อบุคคล  องค์กร  สังคมและสิ่งแวดล้อม
1.1.5. มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพ   รวมถึงเข้าใจถึงบริบททางสังคมของวิชาชีพวิศวกรรมในแต่ละสาขา ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
1.2.1. บรรยายพร้อมยกประเด็นตัวอย่างเกี่ยวกับจริยธรรม ความรับผิดชอบในการประกอบวิชาชีพด้านเหมืองแร่ การนำเอาวิชาชีพไปใช้อย่างซื่อสัตย์สุจริต ไม่ใช้ วิชาชีพในการแสวงหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเอง โดยไม่คำนึงถึงสังคมและผู้ประกอบการที่อาจจะได้รับความเสียหายได้
1.2.2. ให้มีการอภิปรายแสดงความเห็น ความรับผิดชอบต่อสังคม
1.2.3. ให้นักศึกษาค้นคว้าปัญหาผลกระทบที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ในการใช้วิชาชีพและนำมาเสนออภิปรายกลุ่ม
1.2.4. ให้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความรับผิดชอบในการประกอบวิชาชีพและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
1.3.1   ประเมินผลการนำเสนออภิปรายตามที่มอบหมาย
1.3.2   ประเมินผลพฤติกรรมความรับผิดชอบ ในการรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมาย
1.3.3   ประเมินผลจากการตรงเวลา วินัย การปฏิบัติตนตามกฏระเบียบของสถาบันฯ
1.3.4   ประเมินการทุจริตในการสอบ
2.1.1. มีความรู้และความเข้าใจแร่และหินเกี่ยวกับองค์ประกอบ คุณสมบัติ การจำแนกชนิด การนำไปใช้ประโยชน์ และมีทักษะในการปฏิบัติได้จริงในภาคสนาม
2.1.2. สามารถนำความรู้ด้านแร่และหินไปใช้ในกิจกรรมการเหมืองแร่ และยังช่วยในการผลิตแร่และหินได้อย่างดี
2.1.3. สามารถนำความรู้เกี่ยวกับแร่และหิน ในการวางแผนสำรวจหาแหล่งแร่เพื่อการทำเหมือง และการวางแผนผลิตแร่และหินในงานเหมืองแร่และอุตสาหกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
2.1.4. สามารถนำความรู้เกี่ยวกับแร่และหิน ช่วยในการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาในการขุดผลิตแร่ การปรับแต่งคุณภาพ ตลอดจนการนำไปใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง
2.2.1. บรรยายพร้อมยกตัวอย่างเกี่ยวกับองค์ประกอบคุณสมบัติและชนิดของแร่และหินที่สำคัญ มีการทำตัวอย่างจริงของแร่และหินชนิดต่างๆ มาประกอบการเรียนรู้ และฝึกปฏิบัติให้เข้าความเข้าใจและทักษะ
2.2.2.   มีการอภิปรายแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับแร่และหินในธุรกิจ หรืองานวิชาชีพด้านการผลิต ปรับปรุง และการนำไปจำหน่าย
2.2.3. ให้นักศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับแร่และหินทางด้านคุณสมบัติ ชนิด และประโยชน์และปัญหาด้านหินและแร่ในการขุดผลิตมาใช้ประโยชน์ และปัญหาที่เกิดกับแร่และหินในปัจจุบันกปฏิบัติให้เข้าค
2.2.4  ให้โจทย์ปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับหินและแร่ ทั้งด้านทฤษฎี และการฝึกปฏิบัติ
2.3.1. ทดสอบย่อย สอบกลางภาค และสอบปลายภาค
2.3.2   ประเมินจากการตอบโจทย์ปัญหาที่มอบหมายให้
2.3.3  ประเมินจากการอภิปรายแสดงความคิดเห็นในเนื้อหาต่างๆ
2.3.4  ประเมินจากผลการค้นคว้าข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับเนื้อหาในเรื่องที่เกี่ยวข้อง
3.1.1  มีความคิดอย่างมีวิจารณญาณที่ดีและรอบคอบในการตัดสินใจปัญหาแร่และหินกับอุตสาหกรรมเหมืองแร่
3.1.2  สามารถรวบรวมศึกษาวิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาเกี่ยวกับงานด้านหินและแร่ที่เกี่ยวข้องกับกิจการเหมืองแร่
3.1.3  สามารถใช้องค์ความรู้ด้านหินและแร่ได้อย่างเหมาะสม  ในการนำมาใช้ในงานด้านเหมืองแร่  เพื่อลดการเกิดปัญหาและป้องกันการเกิดข้อขัดข้องและอุปสรรคในการงานกิจการเหมืองแร่
3.2.1   มอบหมายให้ค้นคว้าเกี่ยวกับคุณสมบัติ ชนิดและการเกิดของหินและแร่ การเกิดแร่กับหินชนิดต่างๆ
3.2.2   ให้อภิปรายเสนอประเด็นทำการวิเคราะห์ข้อมูลด้านหินและแร่ อุตสาหกรรม และการปฏิบัติงานด้านหินและแร่ในภาคสนาม
3.2.3   ให้วิเคราะห์กรณีศึกษาต่างๆ เกี่ยวกับแร่และหินอุตสาหกรรม
3.3.1   สอบกลางภาคและปลายภาคเรียน  โดยมีการวิเคราะห์ปัญหา รวบรวมข้อมูล และใช้วิจารณญาณในการหาสาเหตุและการแก้ไขปัญหา
3.3.2   ประเมินจากการอภิปรายและนำเสนอกรณีศึกษา
3.3.3   ประเมินจากการตอบโจทย์ปัญหา
4.1.1   รู้จักบทบาทหน้าที่ และมีความรับผิดชอบงานที่มอบหมาย สามารถปรับตัวและทำงานร่วมกับผู้อื่นในฐานะผู้นำและผู้ตาม
4.1.2   สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเองและสอดคล้องกับวิชาชีพ
4.1.3   สามารถริเริ่มแสดงการแก้ไขสถานการณ์เชิงสร้างสรรค์ทั้งส่วนตัวและส่วนรวม พร้อมทั้งแสดงจุดยืนพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม
4.2.1   มอบหมายงานและค้นคว้ารายกลุ่มและรายบุคคล
4.2.2   ให้มีการอภิปรายแสดงความคิดเห็นในการวิเคราะห์กรณีศึกษา
4.2.3   มอบหมายโจทย์ปัญหาของบทเรียน
4.3.1   ประเมินจากรายงานที่นำมาเสนอทั้งรายบุคคลและกลุ่ม
4.3.2  ประเมินจากการอภิปรายแสดงความคิดเห็น
4.3.3   ประเมินจากความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มเพื่อน  
5.1.1   มีทักษะในการสื่อสารข้อมูลทั้งทางการพูด การเขียนและการสื่อความหมาย
5.1.2   สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารที่ทันสมัยได้อย่างเหมาะสม
5.2.1   มอบหมายงานให้ค้นคว้ากรณีศึกษาจากเว็บไซต์
5.2.2   นำเสนอกรณีศึกษาโดยใช้เทคโนโลยี
5.3.1   ประเมินจากการเสนอกรณีศึกษาจากการค้นคว้า
5.3.2   ประเมินจากรายงานข้อมูลที่ได้จากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
6.1.1   มีทักษะในการบริหารจัดการในด้านเวลา เครื่องมือ อุปกรณ์ และวิธีการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
6.1.2  มีทักษะในการปฏิบัติงานกลุ่ม มีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ และมีความร่วมมือกันเป็นอย่างดี
6.2.1   อธิบายและสาธิตการใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ และวิธีการให้เข้าใจและปฏิบัติถูกต้องตามหลักวิชาการ
6.2.2   มอบหมายให้ลงมือปฏิบัติทดลองตามกำหนดเวลา โดยมิให้เกิดปัญหากับอุปกรณ์ เครื่องมือต่างๆ ที่นำมาใช้ในการปฏิบัติ และทดลอง
6.2.3  ให้มีการรับผิดชอบอุปกรณ์ เครื่องมือต่างๆ ที่นำมาใช้ในการปฏิบัติ และทดลอง
6.2.4  ให้มีการแบ่งกลุ่มในการปฏิบัติงาน มีการแบ่งความรับผิดชอบกัน
6.3.1   สังเกตพฤติกรรมในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับความรับผิดชอบในเรื่องเวลา  วิธีการ และผลงานที่ได้รับ  การทำงานร่วมกัน
6.3.2   สอบปฏิบัติย่อยในแต่ละเรื่องที่ได้ฝึกปฏิบัติ
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
ไม่มีข้อมูล
-  กองเศรษฐกิจและเผยแพร่. 2526, แร่: กรมทรัพยากรธรณี, กรุงเทพฯ.
-  ธงชัย   พึ่งรัศมี. 2531, ธรณีวิทยาทั่วไป, โอเดียนสโตร์, กรุงเทพฯ.
-  ทวีศักดิ์ ระมิงค์วงค์. 2525, ธรณีวิทยาสำหรับวิศวกร : ภาควิชาธรณีวิทยา, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
-  อภิสิทธิ์  เอียมหน่อ. 2526, ธรณีวิทยา : ไทยวัฒนาพานิช, กรุงเทพฯ.
-  เสรีวัฒน์  สมินทร์ปัญญา. 2543, โลกและหิน : สุวีริยาสาส์น, กรุงเทพฯ.
-  พิศิษฎ์  สุขวัฒนานันท์. 2540, หินและแร่ : นานมีบุ๊คส์จำกัด, กรุงเทพฯ.
-  A.V. Milovsky. 1985, Mineralogy : Mir Publishers, Moscow.
-  Cow  Martin Prinz. 1995, Guide to Rocks and Minerals : Simon & Schuster Inc. New York.
-  Basil  Booth. 1998, Rocks and Minerals : Chartwell Book Inc. New Jersey.
-  Charles C.Plummer & David Mc Geary. 1982, Physical Geology : Wm. C.Brown Company, Iowa.
-  Richard  M.Pearl. 1955, How to Know the Minerals and Rocks : Mc Graw Hill Book Company. Inc. New York.
ไม่มี
-  Journal of Geology.
-  Journal of  Geology of Engineers.
-  วารสารการธรณี
การประเมินประสิทธิผลรายวิชานี้ ที่จัดทำโดยนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมในการนำแนวคิดและความเห็นจากนักศึกษาได้ดังนี้

การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา ข้อเสนอแนะผ่านเว็บบอร์ด  ที่อาจารย์ผู้สอนได้จัดทำเป็นช่องทางการสื่อสารกับนักศึกษา
ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์  ดังนี้
2.1   การสังเกตการณ์สอนของผู้ร่วมทีมสอน
2.2   ผลการเรียนของนักศึกษา
2.3   การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้
หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ  2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดมสมอง และหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน  ดังนี้
3.1   สัมมนาการจัดการเรียนการสอน
3.2   การวิจัยในและนอกชั้นเรียน
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ในวิชา ได้จาก การสอบถามนักศึกษา หรือการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลการ ทดสอบย่อย และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาได้ดังนี้
4.1  การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์อื่น หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ไม่ใช่อาจารย์ประจำหลักสูตร
4.2   มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา  ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยตรวจสอบข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา  ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอนและรายละเอียดวิชา  เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น  ดังนี้
5.1   ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4
5.2   เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอน เพื่อให้นักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้นี้กับปัญหาที่มาจากงานวิจัยของอาจารย์หรืออุตสาหกรรมต่าง ๆ