การถ่ายภาพเพื่อการสื่อสาร

Photography for Communication

ฝึกปฎิบัติการถ่ายภาพเพื่อการสื่อสาร เทคนิค วิธีการใช้อุปกรณ์การถ่ายภาพต่างๆ การจัดการและการตกแต่งภาพ และการสร้างสรรค์ภาพถ่ายเพื่อการสื่อสาร
ฝึกปฎิบัติการถ่ายภาพเพื่อการสื่อสาร เทคนิค วิธีการใช้อุปกรณ์การถ่ายภาพต่างๆ การจัดการและการตกแต่งภาพ และการสร้างสรรค์ภาพถ่ายเพื่อการสื่อสาร
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
ไม่มีข้อมูล