เทคโนโลยีบำรุงรักษาล้อเลื่อน

Rolling Stock Maintenance Technology

1. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการบำรุงรักษาแบบต่าง ๆ 2. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับองค์ประกอบพื้นฐาน และการซ่อมบํารุงระบบล้อเลื่อน 3. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่ใช้ในงานการซ่อมบํารุงระบบล้อเลื่อน 4. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับงานตรวจสอบการสึกหรอของชิ้นส่วน และอุปกรณ์ล้อเลื่อน
เพื่อให้ผู้เรียนได้ใช้หลักการ และเทคโนโลยีด้านงานตรวจสอบ และซ่อมบํารุงระบบล้อเลื่อน
ศึกษา และฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับพื้นฐานการบํารุงรักษาระบบล้อเลื่อน การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน การบํารุงรักษาเมื่อขัดข้อง การปรับปรุงระบบงานบํารุงรักษา องค์ประกอบพื้นฐานและแนวปฏิบัติของการตรวจสอบ และซ่อมบํารุงระบบล้อเลื่อน ชุดล้อพร้อมเพลา แคร่หรือโบกี้ ระบบห้ามล้อ ระบบขับเคลื่อน อุปกรณ์เชื่อมต่อระหว่างตู้โดยสาร ระบบประตู ระบบปรับอากาศ ระบบผลิตลมอัด และระบบจ่ายลมอัด การบำรุงรักษารองลื่น
 - อาจารย์ประจำรายวิชา ประกาศเวลาให้คำปรึกษาในชั้นเรียน และชั่วโมงที่ไม่มีสอน  - อาจารย์จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือ รายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ (เฉพาะรายที่ต้องการ)
(2) มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและ ข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม (4) สามารถวิเคราะห์และประเมินผลกระทบจากการใช้ความรู้ทางวิศวกรรม ต่อบุคคล องค์กร สังคมและสิ่งแวดล้อม (5) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบในฐานะผู้ ประกอบวิชาชีพ รวมถึงเข้าใจถึงบริบททางสังคมของวิชาชีพวิศวกรรมในแต่ละสาขาตั้งแต่อดีตจนถึง ปัจจุบัน
- บรรยายพร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษาที่เกี่ยวกับหลักการใช้ชีวิต - อภิปรายกลุ่ม  ร่วมกันแก้ปัญหาโจทย์  โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ - กำหนดให้นักศึกษาหาตัวอย่างที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจำวัน - จัดกิจกรรมเสริมการเรียนรู้ที่หลากหลายสามารถเข้าใจเนื้อหาได้โดยง่าย
- พฤติกรรมการเข้าเรียน การตรงต่อเวลา  การแต่งกายเรียบร้อย - ส่งงานที่ได้รับมอบหมายตามขอบเขตที่ให้และส่งตรงต่อเวลา - การแก้ปัญหาโจทย์  แบบฝึกหัด  โดยใช้หลักวิธีคิดที่ได้ศึกษาอย่างถูกต้อง
(1) มีความรู้และความเข้าใจทางคณิตศาสตร์พื้นฐาน วิทยาศาสตร์พื้นฐาน วิศวกรรมพื้นฐาน และเศรษฐศาสตร์ เพื่อการประยุกต์ใช้กับงานทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง และ การสร้างนวัตกรรมทางเทคโนโลยี (2) มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการที่สำคัญ ทั้งในเชิงทฤษฎีและ ปฏิบัติในเนื้อหาของสาขาวิชาเฉพาะด้านทางวิศวกรรม 94 (4) สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา ด้วยวิธีการที่เหมาะสม รวมถึงการ ประยุกต์ใช้เครื่องมือที่เหมาะสม (5) สามารถใช้ความรู้และทักษะในสาขาวิชาของตนในการประยุกต์แก้ไข ปัญหาในงานจริงได้
บรรยาย อภิปราย การทำงานกลุ่ม การวิเคราะห์กรณีศึกษา และมอบหมายงานให้ค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงานในระบบล้อเลื่อนโดยนำมาสรุป  การศึกษาโดยใช้ปัญหาโจทย์จากงานจริง ศึกษาดูงาน และฝึกปฏิบัติในสถานประกอบการ
- ทดสอบย่อย สอบกลางภาค สอบปลายภาค ด้วยข้อสอบที่เน้นหลักการ และทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง - ประเมินจากการแก้ปัญหาโจทย์  กรณีศึกษา
(1) มีความคิดอย่างมีวิจารณญาณที่ดี (2) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และ สรุปประเด็นปัญหาและความ ต้องการ (3) สามารถคิด วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาด้านวิศวกรรมได้อย่างมีระบบ รวมถึงการใช้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ (5) สามารถสืบค้นข้อมูลและแสวงหาความรู้เพิ่มเติ
- บรรยายพร้อมยกตัวอย่าง - การมอบหมายงานให้นักศึกษา - ฝึกปฏิบัติตามงานที่มอบหมาย
- สอบกลางภาค และปลายภาค - วัดผลจากการประเมินผลการแก้ปัญหา - สังเกตพฤติกรรมการแก้ไขปัญหา
(3) สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเอง และสอดคล้องกับทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง (4) รู้จักบทบาท หน้าที่ และมีความรับผิดชอบในการทำงานตามที่มอบหมาย ทั้งงานบุคคลและงานกลุ่ม สามารถปรับตัวและทำงานร่วมกับผู้อื่นทั้งในฐานะผู้นำและผู้ตามได้อย่างมี ประสิทธิภาพรวมถึงสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งได้อย่างเหมาะสม สามารถวางตัวได้อย่างเหมาะสมกับความ รับผิดชอบ
- จัดกิจกรรมกลุ่มในการวิเคราะห์กรณีศึกษา - มอบหมายรายงานกลุ่ม และรายบุคคล - การนำเสนอรายงาน
- ประเมินตนเอง และเพื่อน จากงานที่กำหนด - ประเมินจากงานที่มอบหมาย พฤติกรรมการทำงานเป็นทีม - ประเมินจากรายงานการศึกษาด้วยตนเอง
(4) มีทักษะในการสื่อสารข้อมูลทั้งทางการพูด การเขียน และการสื่อ ความหมายโดยใช้สัญลักษณ์ (5) สามารถใช้เครื่องมือการคำนวณและเครื่องมือทางวิศวกรรม เพื่อประกอบ วิชาชีพในสาขาวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องได้
- มอบหมายงานให้นักศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง จากเว็บไซต์ และการทำรายงาน   - นำเสนอโดยใช้รูปแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
- ประเมินจากรายงาน และรูปแบบการนำเสนอด้วยสื่อเทคโนโลยี - ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการอภิปราย และวิธีการอภิปราย
(1) มีทักษะในการบริหารจัดการในด้านเวลา เครื่องมือ อุปกรณ์และวิธีการได้ อย่างมีประสิทธิภาพ (2) มีทักษะในการปฏิบัติงานกลุ่ม มีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ และมี ความร่วมมือกันเป็นอย่างดี
- สอดแทรกเพื่อให้นักศึกษาตระหนักถึงความสำคัญของการวางแผนการทำงาน และการดำเนินงานตามแผนงาน - จัดให้นักศึกษาได้ร่วมกันทำงานเป็นทีม และมีการมอบหมายงานงานอย่างชัดเจน
- ประเมินจากความตรงต่อเวลาของการส่งงานตามแผนงาน - ประเมินจากการนำเสนองานที่ตนเองรับผิดชอบ
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบ 5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 6. ทักษะพิสัย
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2
1 ENGRT101 เทคโนโลยีบำรุงรักษาล้อเลื่อน
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 เจตคติ การเข้าเรียน และการมีส่วนร่วม ตลอดภาคการศึกษา 20.
2 รายงาน และการนำเสนอ ตลอดภาคการศึกษา 20
3 ทดสอบย่อย และสอบกลางภาค สัปดาห์ที่ 8 30
4 สอบปลายภาค สัปดาห์ที่ 18 30
การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้ที่จัดทำโดยนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมในการนำแนวคิด และความเห็นจากนักศึกษาได้ดังนี้ การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอน และผู้เรียน การสังเกตการณ์จากพฤติกรรมของผู้เรียน แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา
ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์ ดังนี้ การสังเกตการณ์สอนของผู้ร่วมทีมสอน ผลการเรียนของนักศึกษา แบบประเมินผลการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้
หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ 2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดมสมอง และสรรหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอนดังนี้ ข้อเสนอแนะจากการแสดงความคิดเห็นของนักศึกษา การวิจัยใน และนอกชั้นเรียน
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ในรายวิชา ได้จากการสอบถามนักศึกษา หรือการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลการทดสอบย่อย และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาได้ดังนี้ การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์อื่น ที่ไม่ใช่อาจารย์ประจำหลักสูตร มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยตรวจสอบข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอน และรายละเอียดวิชา เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น ดังนี้ ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4 เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอน เพื่อให้นักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้นี้กับปัญหาที่มาจากงานวิจัยของอาจารย์หรืออุตสาหกรรมต่าง ๆ