การส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร

Agricultural Technology Transfer and Extension

ศึกษาความสำคัญของการส่งเสริมการเกษตร การเรียนรู้ และกระบวนการเรียนรู้ การวิเคราะห์ปัญหาการเกษตร เพื่อการวางแผนส่งเสริมแบบยั่งยืน กระบวนการยอมรับนวัตกรรมของเกษตรกร หลักการและวิธีการถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรและแหล่งข้อมูลข่าวสารสารสนเทศทางการเกษตร
เพื่อให้มีความทันสมัยยิ่งขึ้น
ศึกษาความสำคัญของการส่งเสริมการเกษตร การเรียนรู้ และกระบวนการเรียนรู้ การวิเคราะห์ปัญหาการเกษตร เพื่อการวางแผนส่งเสริมแบบยั่งยืน กระบวนการยอมรับนวัตกรรมของเกษตรกร หลักการและวิธีการถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรและแหล่งข้อมูลข่าวสารสารสนเทศทางการเกษตร
3
มีความซื่อสัตย์ สุจริต เข้าชั้นเรียนตรงเวลา แต่งกายถูกระเบียบ
ปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย เน้นการเข้าชั้นเรียนตรงเวลา แต่งกายเป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย ฝึกทำงานกลุ่มเน้นฝึกการรู้หน้าที่ของการเป็นผู้นำกลุ่มและการเป็นสมาชิกกลุ่ม อาจารย์ผู้สอนสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรม
ประเมินการมีวินัยจากการตรงเวลาของนักศึกษาการเข้าชั้นเรียน การส่งงานตามกำหนดเวลา ความซื่อสัตย์สุจริตในการทำงาน 
มีความรู้ในเรื่องการส่งเสริมการเกษตร สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการดำรงชีพ
สอนทฤษฎีและปฏิบัติ เชิญผุ้เชี่ยวชาญมาให้ความรู้บางหน่วยเรียน
สอบกลางภาคและปลายภาค ออกปฏิบัติภาคสนาม ประเมินจากผลงานของโครงการภาคสนาม
มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์โครงการส่งเสริมการเกษตรที่เป็นประโยชน์ต่อบุคคลเป้าหมาย แสวงหาความรู้เพิ่มเติมจากแหล่งต่างๆ
การอภิปรายกลุ่ม การปฏิบัติจริงเพื่อแก้ไขปัญหาสถานการณ์
ประเมินจากผลงานนำเสนอรายงานในชั้นเรียน การใช้ข้อสอบ
กล้าแสดงออก เสียสละ รับฟังควาคิดเห็นของผู้อื่น มีจิตอาสา
ใช้การสอนที่มีการทำงานเป็นกลุ่มกำหนดกิจกรรมให้มีการทำงานเป็นกลุ่ม สอนให้ทำงานที่มีการประสานงานกับผู้อื่นหรือต้องมีการสัมภาษณ์บุคคลอื่น
ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของผู้เรียน ในการนำเสนอรายงานกลุ่มในชั้นเรียนและสังเกตพฤติกรรมที่แสดงออกในการร่วมกิจกรรมต่างๆ 
มีทักษะการสื่อสาร ใช้ภาษาไทยที่ถูกต้อง ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมค้นคว้าข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก้ปัญหาจากการปฏิบัติงานจริง
ประเมินจากเทคนิคการนำเสนอและการเลือกใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ผู้เรียนมีความสามารถปฏิบัติงานและพัฒนาตนเองได้ ประยุกต์ใช้ความรู้ที่เรียนมาพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ทางวิชาชีพ
ปฏิบัติจริง
ความสามารถในการตัดสินใจแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ความสำเร็จของคุณภาพงาน
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา
1 BSCAG009 การส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 1-4 สอบ 9 50 เปอร์เซนต์
2 5-7 สอบปลายภาค 17
power point วิชาการส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร
หนังสือส่งเสริมการเกษตร มสธ.
หนังสือส่งเสริมการเกษตร มช.
นักศึกษาประเมินผู้สอน และ รายวิชาที่เรียน
สังเกตการณ์ของผู้รับผิดชอบหลักสูตร
รวบรวมข้อเสนอแนะ/ข้อมูล จากการประเมินจากนักศึกษา และผู้รับผิดชอบหลักสูตร
มีการทวนสอบหลังจากเรียนจบ
วิเคราะห์ทบทวนข้อมูลข้างต้น เพื่อดำเนินการปรับปรุงกระบวนวิชา