การวิเคราะห์ต้นทุนและประมาณราคาสื่อสิ่งพิมพ์

Cost Analysis and Estimation for Print Media

เพื่อให้นักศึกษามีความเข้าใจต้นทุนการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ ในรูปแบบต่างๆ โดยสามารถวิเคราะห์การผลิตรูปแบบต่างๆ ได้
1.เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจองค์ประกอบของต้นทุน
2.เพื่อให้นักศึกษาสามารถวิเคราะห์ คำนวณ ประมาณราคาของสื่อสิ่งพิมพ์
3.เพื่อให้นักศึกษาสามารถควบคุมต้นทุนการผลิต ในการจำลองการผลิตรูปแบบต่างๆ
ศึกษาความหมาย วัตถุประสงค์ องค์ประกอบของต้นทุน การคำนวณ การวิเคราะห์ การวางแผน การควบคุมต้นทุนการผลิต และการประมาณราคาการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ ในโครงการธุรกิจจำลองรูปแบบต่างๆ
อาจารย์จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือ รายกลุ่มตามความต้องการ 5 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ (เฉพาะ รายที่ต้องการในวันจันทร์-ศุกร์ หลังเลิกเรียนตั้งแต่เวลา 16.00-17.00 น.)
1.1.1 ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต 1.1.2 มีวินัย  ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 1.1.3 มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตาม สามารถทำงานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและลำดับความสำคัญ 1.1.4 เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นผู้อื่น  รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 1.1.5 เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม 1.1.6 มีการพัฒนาตนเอง  วิชาชีพ  บุคลิกภาพและวิสัยทัศน์ให้ทันต่อการพัฒนาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เศรษฐกิจ  สังคม  และการเมืองอยู่เสมอ 1.1.7 มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 1.1.8 ยอมรับความเป็นประชาธิปไตย ความยุติธรรม ความเท่าเทียมกันในสังคม 1.1.9 มีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพ และแสดงออกซึ่งคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน
1.2.1 ลูกฝังจรรยาบรรณวิชาชีพ 1.2.2 ให้ความสำคัญในวินัย การตรงต่อเวลา การส่งงานภายในเวลาที่กำหนด 1.2.3 จัดแบ่งกลุ่มอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะในการแสดงออกทางความคิด ภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตาม ตลอดจนการทำงานร่วมกับผู้อื่น
1.3.1 ความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย และส่งงานตรงตามเวลาที่กำหนด 1.3.2 ความตั้งใจในการปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนด 1.3.3 ความร่วมมือ และเอกภาพในการดำเนินงาน เพื่อการยอมรับในภาพรวม
 2.1.1 มีความรู้เกี่ยวกับ การเลือกใช้วัสดุที่เหมาะสม ระบบการทำงานของอุปกรณ์ การควบคุมคุณภาพของการพิมพ์
 2.1.2 ต้นทุนวัตถุดิบในการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ ขั้นตอนการคำนวน การวิเคราะห์ต้นทุนการผลิต
2.2.1 บรรยายพร้อมใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ยกตัวอย่างกรณีศึกษา และแสดงตัวอย่างประกอบ 2.2.2 กำหนดกิจกรรมโดยจัดแบ่งกลุ่มนักศึกษาเพื่อร่วมกันอภิปราย วิเคราะห์ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ตลอดจนการนำเสนอ 2.2.3 มอบหมายงานให้นักศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้านเทคโนโลยีนอกชั้นเรียน2
2.3.1 การสอบกลางภาค และการสอบปลายภาค ที่เน้นความเข้าใจในเนื้อหาภาคปฏิบัติ 2.3.2 ประเมินผลจากงานที่ได้รับมอบหมายจากกิจกรรม 2.3.3 ประเมินผลจากวิธีการนำเสนอข้อมูลได้อย่างต่อเนื่อง ครบถ้วน และน่าสนใจตลอดจนปฏิภาณไหวพริบในการตอบคำถาม 
พัฒนาทักษะ ระบบความคิด และการวิเคราะห์ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอน เพื่อเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาต่างๆ และประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม
3.2.1 ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความคิดร่วมตรงกับเนื้อหาการบรรยาย 3.2.2 การมอบหมายงานและกำหนดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยอาศัยหลักการ Practice based learning ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยส่งเสริมให้ผู้เรียนมีการฝึกทักษะในการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ 3.3.3 ส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักการเชื่อมโยงความรู้ มีความคิดเชิงวิจารณญาณ รู้จักการสืบค้นข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจนำไปสู่การเรียนรู้ที่จะแสวงหาความรู้ (Learn how to Learn) เพื่อสร้างความรู้ใหม่ เป็นการเรียนรู้ด้วยตนเอง และพัฒนาเป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong learning)
3.3.1 ประเมินผลจากการทำกิจกรรมที่มอบหมาย 3.3.2 ประเมินผลจากการนำเสนอผลงาน และรายงานที่ได้รับมอบหมาย
4.1.1 มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ในงานกลุ่มที่มอบหมาย 4.1.2 มีความรับผิดชอบในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 4.1.3 มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตาม สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
4.2.1 กำหนดกิจกรรมที่เน้นการทำงานเป็นกลุ่มทั้งในรูปแบบที่นักศึกษาเป็นผู้เลือกสมาชิกในกลุ่มเอง และอาจารย์ผู้สอนเป็นผู้เลือกสมาชิกให้ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ที่จะทำงานร่วมกับผู้อื่น 4.2.2 มอบหมายงานรายกลุ่ม เพื่อหาข้อมูล บทความ และความรู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำเสนองาน เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ที่จะแบ่งหน้าที่รับผิดชอบและบริหารจัดการงานที่ได้รับมอบหมายให้สามารถส่งได้ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด
4.3.1 ประเมินผลจากรายงานหรือผลงานที่ได้รับมอบหมาย 4.3.2 ประเมินผลการนำเสนอรายงาน โดยอาจารย์ผู้สอนและผลการสอบถามเพื่อนนักศึกษา 4.3.3 ประเมินผลจากการทำกิจกรรมที่มอบหมาย
5.1.1 พัฒนาทักษะความรู้ด้านระบบการพิมพ์ไร้แรงกด เพื่อการประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม 5.1.2 พัฒนาทักษะความรู้ด้านวัสดุที่ใช้ในการพิมพ์ไร้แรงกด เพื่อการเลือกใช้งานได้อย่างสอดคล้องกับผลิตภัณฑ์ 5.1.3 พัฒนาทักษะในการค้นคว้าข้อมูลด้วยตนเอง 5.1.4 พัฒนาทักษะในการคิดและวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ 5.1.5 พัฒนาทักษะการนำเสนออย่างถูกหลักการ ทั้งการสื่อสาร เทคนิคการนำเสนอ ตลอดจนปฏิภาณไหวพริบในการตอบคำถาม
5.2.1 บรรยายพร้อมใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ยกตัวอย่างกรณีศึกษา และแสดงตัวอย่างประกอบ 5.2.2 กำหนดกิจกรรมโดยจัดแบ่งกลุ่มนักศึกษาเพื่อร่วมกันอภิปราย วิเคราะห์ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ตลอดจนการนำเสนองาน 5.2.3 มอบหมายงานให้นักศึกษาค้นคว้าข้อมูลด้วยตนเอง 5.2.4 กระตุ้นให้เกิดการคิดและมีส่วนร่วมในการเรียนการสอน โดยการกำหนดให้มีข้อซักถามทั้งจากผู้เรียน และผู้สอนเป็นผู้กำหนดคำถาม
5.3.1 ประเมินผลจากรายงาน งานที่มอบหมายให้จากกิจกรรม และการนำเสนอหน้าชั้นเรียน 5.3.2 ประเมินจากผลการสอบกลางภาค และปลายภาค
6.1.1 มีทักษะในการทำตามแบบ และปฏิบัติงานได้ตามข้อแนะนำ 6.1.2 มีทักษะในการหาแนวทางการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง 6.1.3 มีทักษะในการปฏิบัติงานสร้างสรรค์ผลงาน
6.2.1 มอบหมายงานให้ฝึกปฏิบัติ ตามหัวข้องานที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาในแต่ละสัปดาห์ 6.2.2 กำหนดงานให้นักศึกษปฏิบัติ ตามรายละเอียดที่นำเสนอ
6.3.1 ประเมินผลจากผลงานที่ได้จากการฝึกปฏิบัติในแต่ละสัปดาห์ 6.3.2 ประเมินผลจากการนำเสนองาน
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1. คุณธรรมจริยธรรม 2.ด้านความรู้ 3.ด้านทักษะทางปัญญา 4.ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 5.ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 6.ด้านทักษะพิสัย
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 2 1 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 2 1 3
1 BAADP130 การวิเคราะห์ต้นทุนและประมาณราคาสื่อสิ่งพิมพ์
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 1.1, 2.1, 3.1, 5.1 - สอบกลางภาค - สอบปลายภาค - 8 - 17 - 20% - 20%
2 1.1, 2.1, 3.1, 4.1, 5.1, 6.1 - การปฏิบัติงานเดี่ยว - การปฏิบัติงานกลุ่ม (การวิเคราะห์และอภิปรายผล การนำเสนองานเรียน การส่งงานตามที่มอบหมายในแต่ละสัปดาห์และการจัดทำรายงานตามหัวข้อที่กำหนดได้ครบถ้วน ถูกต้อง ตรงตามเวลาที่กำหนด) ตลอดภาคการศึกษา - 30% - 20%
3 1.1, 2.1, 3.1, 4.1, 5.1 การเข้าเรียน การแต่งกาย และการปฏิบัติตนที่เหมาะสม ถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยฯ ตลอดภาคการศึกษา - 10%
สุโขทัยธรรมาธิราช, มหาวิทยาลัย. (2542). กระบวนการวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตสิ่งพิมพ์, นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช.
- วารสารข่าวสารในวงการพิมพ์
- วารสารการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
- http://www.jrprinting.net/%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A5-%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%87-Digital-Printing.html
- https://en.wikipedia.org/wiki/Digital_printing
- http://the-print-guide.blogspot.com/search/label/AM%20Screening?updated-max=2009-10-28T17:47:00-07:00&max-results=20&start=9&by-date=false
- การสนทนาระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน
- แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา
- ผลการสอบ/การเรียนรู้ - การทวนสอบผลการประเมินการเรียนรู้
การประชุมในสาขาวิชา เพื่อร่วมกันหาแนวทางหรือวางแผนการปรับปรุงพัฒนารายวิชา
มีคณะกรรมการในสาขาวิชาตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา(คะแนน/เกรด)และ การให้คะแนนนักศึกษา
ปรับปรุงรายวิชาทุก 5 ปี หรือตามผลการสัมมนาการจัดการเรียนการสอน