พื้นฐานการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์

Foundation of Print Media

ศึกษาความเป็นมาของสื่อสิ่งพิมพ์ กระบวนการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ เทคนิคและวิธีการด้านกระบวนการผลิต และเทคโนโลยีการบวนการผลิตแบบต่างๆ จนถึงปัจจุบัน
1. เพื่อให้นักศึกษารู้ความเป็นมาของสื่อสิ่งพิมพ์และกระบวนการผลิตจากอดีตจนถึงปัจจุบัน 2. เพื่อให้นักศึกษารู้ความแตกต่างระหว่างเทคนิค และเทคโนโลยีกระบวนการผลิตแบบต่างๆ 3. เพื่อให้นักศึกษาสามารถบอกประเภทการพิมพ์ที่เหมาะสมกับสื่อสิ่งพิมพ์แต่ละประเภท
ศึกษาความเป็นมาของสื่อสิ่งพิมพ์ กระบวนการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ เทคนิคและวิธีการด้านกระบวนการผลิต และเทคโนโลยีการบวนการผลิตแบบต่างๆ จนถึงปัจจุบัน
จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความต้องการไม่น้อยกว่า 3 ชั่วโมง/สัปดาห์(เฉพาะรายที่ต้องการ)
มีคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ตรงต่อเวลาและความรับผิดชอบต่อตนเองและสงคมมีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตามสามารถทำงาน เป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อ ขัดแย้งแล ลำดับความสำคัญ เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นผู้อื่น เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม มีการพัฒนาตนเอง วิชาชีพ บุคลิกภาพและวิสัยทัศน์ให้ทันต่อการ พัฒนาทาง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองอยู่เสมอ
ปลูกฝังจรรยาบรรณวิชาชีพ ให้ความสำคัญในวินัย การตรงต่อเวลา การส่งงานภายในเวลาที่กำหนด กำหนดให้นักศึกษาหาตัวอย่างหรือกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้อง
1 พฤติกรรมการเข้าเรียน และส่งงานที่ได้รับมอบหมายตามขอบเขตที่ให้และตรงเวลา 2 มีการอ้างอิงเอกสารที่ได้นำมาทำรายงาน อย่างถูกต้องและเหมาะสม 3 ประเมินผลการวิเคราะห์กรณีศึกษา 4 ประเมินผลการนำเสนอรายงานที่มอบหมาย
1. ความเป็นมาของสื่อสิ่งพิมพ์และกระบวนการผลิตจากอดีตจนถึงปัจจุบัน 2. ความแตกต่างระหว่างเทคนิค และเทคโนโลยีกระบวนการผลิตแบบต่างๆ 3. ประเภทการพิมพ์ที่เหมาะสมกับสื่อสิ่งพิมพ์แต่ละประเภท
1 บรรยายและการฉายสื่อภาพเคลื่อนไหว 2 มอบหมายงาน และให้มีการนำเสนอรายงาน 3 การศึกษาดูงานสถานประกอบการที่เกี่ยวข้อง
1 ประเมินจากรายงานกลุ่ม 2 ประเมินจากการนำเสนอประเด็นหัวข้อที่มอบหมายให้ 3 ข้อสอบกลางภาคและปลายภาค
1 สามารถคิด และวิเคราะห์ทุกเรื่องอย่างมีวิจารณญาณ 2 นำความรู้ที่ได้มาประมวลความคิดอย่างเป็นระบบ เพื่อเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหา
1 การมอบหมายให้นักศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม 2 อภิปรายกลุ่ม ตอบข้อซักถาม แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
1 ประเมินผลจากการทำกิจกรรมในชั้นเรียน 2 ประเมินผลจากการนำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียนและรายงานที่ได้รับมอบหมาย
1 มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ในงานที่ได้รับมอบหมาย 2 มีความคิด กล้าตัดสินใจและกล้าแสดงออกอย่างมีขอบข่าย 3 สามารถปฏิบัติตนรับผิดชอบงานและมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือผู้ร่วมงานด้วยความเต็มใจ
1 จัดกิจกรรมกลุ่ม ให้ค้นคว้าหาข้อมูล 2 ปลูกฝังให้นักศึกษามีความรับผิดชอบ และยอบรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 3 ให้ความสำคัญในการแบ่งหน้าที่รับผิดชอบ และทำงานของตนเต็มความสามารถ
1 การสอบกลางภาคและปลายภาคการศึกษา 2 ประเมินจากผลงานที่มอบหมายและการนำเสนอ 3 ประเมินจากผลงานที่มอบหมาย 4 สังเกตพฤติกรรมจากการการทำงานครบถ้วนตรงตามที่มอบหมาย ส่งงานตรงตามเวลา ที่กำหนด
1 ทักษะความรู้ด้านพื้นฐานความเป็นมาของสื่อสิ่งพิมพ์ กระบวนการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์และหลักการการพิมพ์แต่ละระบบ 2 มีความรู้ข้อดีและข้อจำกัดการพิมพ์ เทคนิคและวิธีการด้านกระบวนการผลิต 3 มีความรู้ด้านเทคโนโลยีการบวนการผลิตแบบต่างๆ จนถึงปัจจุบัน
1 บรรยายพร้อมยกตัวอย่าง 2 แสดงสื่อ หรือสื่อภาพเคลื่อนไหวประกอบความเข้าใจ 3 ศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 4 นำเสนอผลงานตามรูปแบบที่เหมาะสม
1 ประเมินจากรายงานและรูปแบบการนำเสนอ 2 ประเมินจากผลงานที่มอบหมาย
1 มีความรับผิดชอบในงานที่มอบหมาย 2 มีทักษะในการปฏิบัติงานกลุ่ม มีการแบ่งหน้าที่รับผิดชอบ และให้ความร่วมมือกันเป็นอย่างดี 3 มีการเข้าเรียนตรงต่อเวลา การแต่งกายถูกต้องตามระเบียบมหาวิทยาลัย
1 สร้างเจตนคติที่ดีต่อการปฏิบัติงาน 2 ส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางานที่ศึกษาอยู่และส่วนงานที่เกี่ยวข้อง
1 พิจารณาจากผลงานปฏิบัติ 2 ผลการสอบภาคทฤษฎี
3 สังเกตจากพฤติกรรมและการแสดงออก 4 ประเมินจากผลงานทำได้ตรงตามหัวข้อที่มอบหมาย ตรงเวลา
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1. คุณธรรมจริยธรรม 2.ด้านความรู้ 3.ด้านทักษะทางปัญญา 4.ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 5.ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 6.ด้านทักษะพิสัย
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 2 1 2 2 2 1
1 BAADP101 พื้นฐานการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 คุณธรรม จริยธรรม การเข้าเรียน การส่งงานที่มอบหมายตรงตามเวลาที่กำหนด การมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน 1-8, 10-16 10%
2 ความรู้ การสอบกลางภาค การสอบปลายภาค 9,17 40%
3 มีทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และมีความรับผิดชอบ กิจกรรมกลุ่ม การอภิปราย การมีส่วนร่วม การส่งงานตามเวลาที่กำหนด 1-8, 10-16 10%
4 ทักษะทางปัญญา วิเคราะห์ สังเคราะห์อย่างมีระบบ การจัดทำรายงานด้วยสื่อเทคโนโลยี การสืบค้นข้อมูลโดยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การนำเสนอรายงานด่ช้วยสื่อทางเทคโนโลยี ตลอดภาคเรียน 1-8, 10-16 40%
- Handbook printing media - เทคโนโลยีการพิมพ์ (ความก้าวหน้าและการนำไปใช้งาน)  รศ.ดร. อรัญ หาญสืบสาย - มาตรฐานการพิมพ์ออฟเชตแนวคิดและวิธีการOffset Printing Standard รศ.ดร. อรัญ หาญสืบสาย -เอกสารการสอนชุดวิชา การจัดการทางการผลิตและการควบคุมคุณภาพทางการพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
- วารสารการพิมพ์บรรจุภัณฑ์        - วารสารในวงการพิมพ์
- http://www.thaiprint.org/thaiprint/index.php - http://www.ssru.ac.th/teacher/printingonline/mod/resource/view.php?id=443 - http://bangkokprint.com/?p=848 - http://printing99.blogspot.com/2010/11/blog-post_29.html
การประเมินประสิทธิผลรายวิชานี้ที่จัดทำโดยนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมในการนำแนวคิดและความเห็นจากนักศึกษาได้ดังนี้
การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา แบบประเมินผู้สอนโดยผู้เรียน
ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์ ดังนี้ 2.1 การสังเกตการณ์สอนของผู้ร่วมทีมสอน 2.2 ผลการเรียนของนักศึกษา 2.3 การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้
หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ 2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดมสมอง และหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน ดังนี้
3.1 การวิจัยในและนอกชั้นเรียน
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ในวิชา ได้จาก การสอบถามนักศึกษา หรือการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลการ ทดสอบย่อย และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาได้ดังนี้ 4.1 การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์อื่น หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ไม่ใช่อาจารย์ประจำหลักสูตร 4.2 มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยตรวจสอบข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอนและรายละเอียดวิชา เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น ดังนี้ 5.1 ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4 5.2 เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอน เพื่อให้นักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้นี้กับปัญหาที่มาจากงานวิจัยของอาจารย์หรืออุตสาหกรรมต่าง ๆ