การฟังและการพูดภาษาจีนทางธุรกิจ

Listening and Speaking Chinese for Business

เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทสนทนาที่ยาวขึ้น และระดับไวยากรณ์ที่สูงขึ้น และฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน ให้คล่องแคล่วมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการพูด
เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ต่อเนื่องในทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน ในสถานการณ์ต่างๆเกี่ยวกับชีวิตประจำวัน และประโยคหรือบทสนทนาที่ยาวขึ้น และเพื่อให้นักศึกษาได้ใช้ไวยากรณ์ สำนวนต่างๆได้อย่างถูกต้อง
ศึกษาต่อจากภาษาจีนระดับกลางทางธุรกิจ 2 ฝึกการฟัง พูด อ่าน เขียน และเพิ่มศัพท์สำนวนตลอดจนไวยากรณ์ เพื่อให้นักศึกษามีความคล่องแคล่วในการใช้ภาษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านการพูด
อาจารย์จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชั่วโมง/สัปดาห์ (เฉพาะรายที่ต้องการ)  
1.1.1) มีจิตสำนึกสาธารณะ และตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม 1.1.2) มีจรรยาบรรณ ทางวิชาการหรือวิชาชีพ 1.1.3) มีวินัย ขยัน อดทน ตรงต่อเวลาและมีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม 1.1.4) เคารพสิทธิในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
1.2.1) กำหนดให้มีวัฒธรรมองค์กร เพื่อปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย 1.2.2) ให้เข้าชั้นเรียนตรงต่อเวลา และแต่งกายตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 1.2.3) อาจารย์ผู้สอนสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมในการสอน 1.2.4) สนับสนุนให้นักศึกษาเข้าร่วมในบริการวิชาการ และวิชาชีพแก่สังคม 1.2.5) ปลูกฝังจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 1.2.6) ยกย่องเชิดชูนักศึกษาที่ทำความดี และเสียสละ
1.3.1) ประเมิณผลการตรงต่อเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน 1.3.2)ประเมิณผลความมีวินัย และความใส่ใจของนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร 1.3.3) ประเมินความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย การส่งงานตามกำหนดระยะเวลาที่กำหนด 1.3.4) ความซื่อสัตย์สุจริตในการทำงานที่ได้รับมอบหมายและการสอบ
2.1.1) มีความรู้ความเข้าใจทั้งด้านทฤษฎี และหลักการปฏิบัติในเนื้อหาที่ศึกษา 2.1.2) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ และเทคโนโลยีของสาขาวิชาที่ศึกษา 2.1.3) สามารถบูรณาการความรู้ทางวิชาชีพกับความรู้ในศาสตร์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง
2.2.1) ใช้รูปแบบการสอนที่หลากหลายโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 2.2.2) ใช้บูรณาการการเรียนการสอนกับการทำงาน 2.2.3) จัดให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์จริง
2.3.1) การทดสอบย่อย 2.3.2) การสอบกลางภาคเรียน และปลายภาคเรียน 2.3.3) ประเมินจากงานที่ได้รับมอบหมาย 2.3.4) การนำเสนอรายงานในชั้นเรียน
3.1.1) มีทักษะในการปฏิบัติจากการประยุกต์ทั้งทางด้านวิชาการหรือวิชาชีพ 3.1.2) มีกทักษะในการนำความรู้มาคิดและใช้อย่างเป็นระบบ
3.2.1) ใช้รูปแบบการสอนที่หลากหลายโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 3.2.3) ใช้การบูรณาการการเรียนการสอนกับการทำงาน 3.3.3) ให้นักศึกษารู้จักวิเคราะห์องค์ประกอบของสถานการณ์ต่างๆ โดยใช้บทบาทสมมติ สถานการณ์จำลอง
3.3.1) บทบาทสมมติหรือสถานการณ์จำลอง 3.3.2) การเลือกใช้วิธีการเพื่อแก้ไขปัญหาในบริบทต่างๆ 3.3.3) การนำเสนอรายงานในชั้นเรียน 3.3.4) การทดสอบโดยใช้แบบทดสอบหรือสัมภาษณ์
4.1.1) มีมนุษยสัมพันธ์ และมารยาททางวังคมที่ดี 4.1.2) พัฒนาความเป็นผู้นำและผู้ตาม 4.1.3) สามารถทำงานดป็นทีม และแก้ไขข้อขัดแย้งได้อย่างเหมาะสม 4.1.4) สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาช่วยเหลือสังคมในประเด็นที่เหมาะสม
4.2.1) ดำเนินการสอนโดยกำหนดกิจกรรมกลุ่ม 4.2.2) ค้นคว้าข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้ที่มีประสบการณ์และประสบความสำเร็จในงานอาชีพ
4.3.1) ประเมินพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการนำเสนอรายงานกลุ่มในชั้นเรียน 4.3.2) พฤติกรรมที่แสดงออกในการร่วมกิจกรรม
5.1.1) เลือกใช้วิธีการและเครื่องมือสื่อสารได้เหมาะสม 5.1.2) สืบค้น ศึกษา วิเคราะห์ และประยุกต์ใช้เทคโนโลยี เพื่อแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม 5.1.3) ใช้ภาษาไทย และภาษาต่างประเทศในการสื่อสารได้อย่างถูกต้องตามกาลเทศะและสอดคล้องกับวัฒนธรรมสากล
5.2.1) ให้นักศึกษาติดต่อสื่อสาร ค้นคว้าข้อมูล และนำเสนอโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.3.1) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีในการสื่อสาร ค้นคว้าข้อมูล และการนำเสนอผลงาน 5.3.2) จรรยามารยาทในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเหมาะสมกับสถานการณ์และวัฒนธรรมสากล
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 สอบกลางภาคและสอบปลายภาค 10,17 25% / 25%
2 ทดสอบย่อย (ทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน) ตลอดภาคการศึกษา 30%
3 การส่งงาน การบ้าน ตามที่ได้รับมอบหมาย ตลอดภาคการศึกษา 10%
4 การเข้าชั้นเรียน การมีส่วนร่วม อภิปราย เสนอความคิดเห็นในชั้นเรียน ตลอดภาคการศึกษา 10%
- แบบเรียนภาษาจีนพื้นฐาน ชุดสัมผัสภาษาจีน 2, สำนักพิมพ์ Higher Education, Jiang Liping - หนังสือเรียนภาษาจีน Hanyu Jiaocheng (เล่ม 1B), สำนักพิมพ์ Beijing Language & Culture University, Yang Jizhou - หนังสือภาษาจีนระดับต้น 1, สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น, เหยิน จิ่งเหวิน - หนังสือสนทนาจีน 301 ประโยค เล่ม2, เพ็ญวัฒนา , Kang Yuhua และ Lai Enping
การประเมินประสิทธิผลรายวิชานี้ ที่จัดทำโดยนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมในการนำแนวคิดและความเห็นจากนักศึกษาได้ดังนี้ 1. การสนทนากลุ่มระหว่าผู้สอนและผู้เรียน 2. แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา 3. ข้อเสนอแนะผ่านเว็บบอร์ด ที่อาจารย์ผู้สอนได้จัดทำเป็นช่องทางการสื่อสารกับนักศึกษา
ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์ ดังนี้ 2.1 ผลการเรียนของนักศึกษา 2.2 การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้
หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดมสมอง และการหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน ดังนี้ 3.1 สัมมนาจัดการเรียนการสอน 3.2 การวิจันในและนอกชั้นเรียน
ในระหว่ากระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ในวิชา ได้จาก การสอบถามนักศึกษา หรือการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษารวมถึงการพิจารณาจากผลการทดสอบย่อย และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาได้ดังนี้ 4.1 การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์อื่น หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ไม่ใช่อาจารย์ประจำหลักสูตร 4.2 มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมิณการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยตรวจข้อสอบรายงาน วิธีการให้คะแนน และการให้คะแนนพฤติกรรม
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอนและรายละเอียดวิชา เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น ดังนี้ 5.1 ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4 5.2 เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอน เพื่อให้นักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้นี้กับปัญหาที่มาจากงานวิจัยของอาจารย์หรืออุตสาหกรรมต่างๆ