หลักมูลของวิศวกรรมไฟฟ้า

Fundamental of Electrical Engineering

เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับพื้นฐานทางด้านระบบไฟฟ้าและวงจรไฟฟ้าเพื่อใช้เป็นพื้นฐานในการเรียนที่เกี่ยวข้องกับทางทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า
เพื่อให้นักศึกษามีความรู้พื้นฐาน เป็นการเตรียมความพร้อมด้านปัญหาในการนำความรู้ ความเข้าใจทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า เพื่อเป็นพื้นฐานการเรียนในวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบไฟฟ้า และ วงจรไฟฟ้า
ศึกษาและปฏิบัติการเกี่ยวกับการวิเคราะห์วงจรไฟฟ้ากระแสตรงและไฟฟ้ากระแสสลับเบื้องต้น แรงดันไฟฟ้า กระแสไฟฟ้าและกำลังไฟฟ้า หม้อแปลงไฟฟ้า พื้นฐานเครื่องจักรกลไฟฟ้า ได้แก่ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า มอเตอร์ไฟฟ้าและการประยุกต์การใช้งาน หลักการของระบบกำลังไฟฟ้าสามเฟส วิธีการส่งจ่ายกำลังไฟฟ้า พื้นฐานเครื่องมือวัด พื้นฐานระบบสื่อสารและโทรคมนาคม
- อาจารย์ประจำรายวิชา ประกาศเวลาให้คำปรึกษา  - อาจารย์จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชั่วโมง/สัปดาห์(เฉพาะรายที่ต้องการ)
พัฒนาผู้เรียนให้มีความรับผิดชอบ มีวินัย มีจรรยาบรรณวิชาชีพ โดยมีคุณธรรม จริยธรรมตามคุณสมบัติหลักสูตร ดังนี้  ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื้อสัตย์สุจริต มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสงคม มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตาม สามารถทำงานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและลำดับความสำคัญ เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม และประเมินผลกระทบจากการใช้ความรู้ทางวิศวกรรมต่อบุคคล สังคมและสิ่งแวดล้อม มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ รวมถึงเข้าใจบริบททางสังคมของวิชาชีพวิศวกรรมในสาขาต่างๆ
บรรยายพร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา เกี่ยวกับประเด็นทางจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับงานทางด้านวิศวกรรม สอดแทรกความซื่อสัตย์ต่อตนเอง และสังคม อภิปรายกลุ่ม และการรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น กำหนดให้นักศึกษาหาตัวอย่างที่เกี่ยวข้อง หรือกำหนดบทบาทสมมุติ
1.3.1 พฤติกรรมการเข้าเรียน และส่งงานที่ได้รับมอบหมายตามขอบเขตที่ให้และตรงเวลา  1.3.2 มีการอ้างอิงเอกสารที่ได้นำมาทำรายงาน อย่างถูกต้องและเหมาะสม  1.3.3 ประเมินผลการวิเคราะห์กรณีศึกษา  1.3.4 ประเมินผลการนำเสนอรายงานที่มอบหมาย หรือ แบบฝึกหัด
เพื่อให้นักศึกษาตระหนักถึงจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพวิศวกร และเพื่อให้นักศึกษามีความรู้และทักษะงานวิศวกรรมไฟฟ้า เพื่อให้ส่งเสริมให้นักศึกษามีคุณลักษณะเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ทั้ง 5 ด้าน คือ  1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม  2 ด้านความรู้  3 ด้านทักษะทางปัญญา  4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
บรรยาย อภิปราย การทำงานกลุ่ม การนำเสนอรายงานหรืแบบฝึกหัด การปฏิบัติและทดลองจริงจากห้องปฏิบัติการ การวิเคราะห์กรณีศึกษา และมอบหมายให้ค้นหาบทความ ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และจากการได้ทดลองปฏิบัติ โดยนำมาสรุปและนำเสนอ การศึกษาโดยใช้ปัญหา และ Problem & Active– based Learning และเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยมีการทดสอบความรู้ของผู้เรียนก่อนและหลังเรียน(ถาม-ตอบ)
2.3.1 ทดสอบย่อย สอบกลางภาค สอบปลายภาค ด้วยข้อสอบที่เน้นการวัดหลักการจากทฤษฏีและปฏิบัติ  2.3.2 ประเมินจากการนำเสนอผลการค้นคว้าข้อมูลหรือแบบฝึกหัด กรณีศึกษา หรือโจทย์จาก Problem & Active – based Learning ผลที่ได้จากการปฏิบัติงานโดยการสรุปผลการปฏิบัติและปัญหา พร้อมแนวทางแก้ไขตามหลักการ
พัฒนาความสามารถในการคิดอย่างมีการคิดอย่างเป็นระบบ มีการวิเคราะห์ เพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น การปฏิบัติและทดลองจากห้องปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะความรู้ความสามารถ ความเข้าใจจริงจากที่ได้เรียนรู้จากหลักการและทฤษฎี
3.2.1 การมอบให้นักศึกษาทำโครงงานพิเศษหรือแบบฝึกหัดที่ให้วิเคราะห์และแก้ไขปัญหา และการนำเสนอผลงานหรือแบบฝึกหัดที่ได้ทดสอบแล้วปฏิบัติการทดลองจากโจทย์ที่ได้  3.2.2 อภิปรายกลุ่มหรือเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาจากแบบฝึกหัดหรือรายงาน หรือสรุปผลจากการทดลองทอสอบจากการปฏิบัติ  3.2.3 วิเคราะห์กรณีศึกษา ในการนำหลักการทางด้านวิศวกรรมไปใช้จากแบบฝึกหัดหรือโจทย์ทดสอบและสามารถเข้าใจหลักการจากทฤษฎีในการปฏิบัติงานหรือการทดสอบ  3.2.4 การสะท้อนแนวคิดจากการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย
3.3.1 สอบกลางภาคและปลายภาค โดยเน้นข้อสอบที่มีการวิเคราะห์ หรือวิเคราะห์แนวคิดในการประยุกต์ใช้ และทดสอบการปฏิบัติงานจริงตามใบงานทดสอบ  3.3.2 วัดผลจากการประเมินโครงการ การนำเสนอผลงานจากแบบฝึกหัดหรือรายงาน การทดสอบการปฏิบัติงานจากการทดสอบปฏิบัติงานจริงในห้องปฏิบัติการ 3.3.3 สังเกตพฤติกรรมการแก้ไขปัญหาและสรุปผลการดำเนินงาน
4.1.1 พัฒนาทักษะในการสร้างสัมพันธภาพระหว่างผู้เรียนด้วยกัน  4.1.2 พัฒนาความเป็นผู้นำและผู้ตามในการทำงานเป็นทีม  4.1.3 พัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเอง และมีความรับผิดชอบในงานที่มอบหมายให้ครบถ้วนตามกำหนดเวลา
4.2.1 จัดกิจกรรมกลุ่มในการวิเคราะห์กรณีศึกษาและจัดการปฏิบัติงานเป็นกลุ่ม  4.2.2 มอบหมายงานรายกลุ่มและรายบุคคล เช่น การค้นคว้าเกี่ยวกับระบบไฟฟ้า หรือ อ่านบทความที่เกี่ยวข้องกับรายวิชา ปัญหาและแนวทางแก้ไขจากการปฏิบัติงานร่วมกันเป็นกลุ่ม  4.2.3 การนำเสนอรายงานและสรุปผลการปฏิบัติงาน
4.3.1 ประเมินตนเอง และเพื่อน ด้วยแบบฟอร์มที่กำหนด  4.3.2 ประเมินจากรายงานที่นำเสนอ พฤติกรรมการทำงานเป็นทีม  4.3.3 ประเมินจากรายงานการศึกษาด้วยตนเองและสรุปผลการปฏิบัติงานเป็นกลุ่ม
5.1.1 ทักษะการคิดเชิงวิศวกรรม  5.1.2 พัฒนาทักษะในการสื่อสารทั้งการพูด การฟัง การแปล การเขียน โดยการทำรายงาน และนำเสนอในชั้นเรียนหรือแบบฝึกหัด  5.1.3 พัฒนาทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลจากกรณีศึกษาและจากที่ได้ปฏิบัติงานจริงจากการทดลอง  5.1.4 ทักษะในการนำเสนอรายงานโดยใช้รูปแบบ เครื่องมือ และเทคโนโลยีที่เหมาะสม
5.2.1 มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง จากเว็บไซต์สื่อการสอน และทำรายงานโดยเน้นการนำตัวเลข หรือมีสถิติอ้างอิง จากแหล่งที่มาข้อมูลที่น่าเชื่อถือ และจากที่ได้ปฏิบัติงานจริงจากการทดลองโดยสรุปผลการทดลอง ปัญหาและแนวทางการแก้ไขตามหลักการ  5.2.2 นำเสนอโดยรูปแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
5.3.1 ประเมินจากรายงาน และรูปแบบการนำเสนอด้วยสื่อเทคโนโลยี  5.3.2 ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการอภิปรายและวิธีการอภิปราย การสรุปผลการ
6.1.1 ทักษะการคิดเชิงวิศวกรรม จะต้องมีกระบวนการคิดลำดับความสำคัญของปัญหาทางด้านวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้องและมีระบบ  6.1.2 พัฒนาทักษะในการบริหารจัดการด้านเวลาและวิธีการให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 
6.2.1   มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองด้านปัญหาต่างๆ จากงานวิศวกรรมที่เกี่ยวข้อง และการปฏิบัติงานจากใบประลองงาน  6.2.2   ให้ความสำคัญต่องานที่ปฏิบัติตามใบงานและที่ได้รับมอบหมายอย่างเป็นระบบ
6.3.1 ประเมินจากรายงานแนวคิดรูปแบบการนำเสนอจากการค้นคว้าและการปฏิบัติงานจากใบประลองงาน  6.3.2 ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการอภิปรายและวิธีการอภิปราย และการสรุปผลการทดลอง ปัญหาและแนวทางการแก้ไขตามหลักการ
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา ด้านความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะพิสัย ด้านคุณธรรม จริยธรรม
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 บรรยาย อภิปราย การทำงานกลุ่ม 2 การนำเสนอรายงานหรืแบบฝึกหัด การปฏิบัติและทดลองจริงจากห้องปฏิบัติการ 3 การวิเคราะห์กรณีศึกษา และมอบหมายให้ค้นหาบทความข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 4 วิเคราะห์ผลจากการได้ทดลองปฏิบัติ โดยนำมาสรุปและนำเสนอ การศึกษาโดยใช้ปัญหา และ Problem & Active – based Learning และเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 5 การทดสอบความรู้ของผู้เรียนก่อนและหลังเรียน (ถาม-ตอบ) 1 การมอบให้นักศึกษาทำโครงงานพิเศษหรือแบบฝึกหัดที่ให้วิเคราะห์และแก้ไขปัญหา และการนำเสนอผลงานหรือแบบฝึกหัดที่ได้ทดสอบแล้วปฏิบัติการทดลองจากโจทย์ที่ได้ 2 อภิปรายกลุ่มหรือเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาจากแบบฝึกหัดหรือรายงาน หรือสรุปผลจากการทดลองทอสอบจากการปฏิบัติ 3 วิเคราะห์กรณีศึกษาในการนำหลักการทางด้านวิศวกรรมไปใช้จากแบบฝึกหัด 4 วิเคราะห์กรณีศึกษาหรือโจทย์ทดสอบและสามารถเข้าใจหลักการจากทฤษฎีในการปฏิบัติงานหรือการทดสอบการทำงาน 5 การสะท้อนแนวคิดจากการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย 1 จัดกิจกรรมกลุ่มในการวิเคราะห์กรณีศึกษาและจัดการปฏิบัติงานเป็นกลุ่ม 2 มอบหมายงานรายกลุ่มและรายบุคคล เช่น การค้นคว้าเกี่ยวกับระบบไฟฟ้า หรือ อ่านบทความที่เกี่ยวข้องกับรายวิชา 3 ใช้เทคนิคการแก้ปัญหาและแนวทางแก้ไขจากการปฏิบัติงานร่วมกันเป็นกลุ่ม 4 การนำเสนอรายงานและสรุปผลการปฏิบัติงาน 5 แบ่งหน้าที่รับผิดชอบตามขอบเขตงานที่ถนัด 4 นำเสนอโดยรูปแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสม 5 การอภิปรายและเทคนิควิธีการอภิปราย ตามขอบเขตงานที่ได้รับมอบหมาย 1 มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง จากเว็บไซต์สื่อการสอน 2 ปฏิบัติงานจริงจากการทดลองโดยสรุปผลการทดลอง ปัญหาและแนวทางการแก้ไขตามหลักการ 3 ทำรายงานโดยเน้นการนำตัวเลข หรือมีสถิติอ้างอิง จากแหล่งที่มาข้อมูลที่น่าเชื่อถือ 1 มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองด้านปัญหาต่างๆ จากงานวิศวกรรมที่เกี่ยวข้อง และการปฏิบัติงานจากใบประลองงาน พร้อมสรุปผล 2 เน้นการให้ความสำคัญต่องานที่ปฏิบัติตามใบงานและที่ได้รับมอบหมายอย่างเป็นระบบ พร้อมให้ความสำคัญด้านทักษะความปลอดภัยในการทำงาน 1 กำหนดให้นักศึกษาหาตัวอย่างที่เกี่ยวข้อง หรือกำหนดบทบาทสมมุติ 2 บรรยายพร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา เกี่ยวกับประเด็นทางจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับงานทางด้านวิศวกร สอดแทรกความซื่อสัตย์ต่อตนเอง และสังคม 3 อภิปรายกลุ่ม และการรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 4 สอนให้นักศึกษาเป็นผู้มีความรับผิดชอบและตรงต่อเวลาจากการมอบหมายงาน การส่งงาน และการเข้าชั้นเรียน 5 สอนการเคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม และประเมินผลกระทบจากการใช้ความรู้ทางวิศวกรรมต่อบุคคล สังคมและสิ่งแวดล้อม
1 ENGEE103 หลักมูลของวิศวกรรมไฟฟ้า
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 การวัดความรู้ทฤษฎีระบบไฟฟ้า, เครื่องมือวัดไฟฟ้า, เครื่องจักรกลไฟฟ้า, มอเตอร์, วงจรไฟฟ้า, หม้อแปลงและเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ทดสอบย่อยครั้งที่ 1 หรือ งานที่มอบหมาย, สอบกลางภาค ทดสอบย่อยครั้งที่ 2 หรือ งานที่มอบหมาย, สอบปลายภาค สัปดาห์ที่ 4 สัปดาห์ที่ 9 สัปดาห์ที่ 12 สัปดาห์ที่ 17 5%, 30% 5%, 30%
2 การฝึกปฏิบัติตามใบงานและงานที่ได้รับมอบหมาย วิเคราะห์กรณีศึกษาค้นคว้า การนำเสนอรายงาน ความปลอดภัยในการทำงาน การทำงานกลุ่มและผลงานการปฏิบัติงาน การสรุปผล ปัญหาและแนวทางการแก้ปัญหา การส่งงานตามที่มอบหมาย ตลอดภาคการศึกษา 20%
3 การมีส่วนร่วมในการเรียนและจิตพิสัย การเข้าชั้นเรียน การมีส่วนร่วม อภิปราย เสนอความคิดเห็นในชั้นเรียน การเข้าเรียนสม่ำเสมอ ตลอดภาคการศึกษา 10%
- เอกสารประกอบการสอน วิชา หลักมูลของวิศวกรรมไฟฟ้า (สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า,  คณะวิศวกรรมศาสตร์ ,มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก,2560)  - เอกสารประกอบการสอน วิชา หลักมูลของวิศวกรรมไฟฟ้า (ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า,  คณะวิศวกรรมศาสตร์ ,มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี,2553)  - Engineering Circuit Analysis Fifth Edition , William H. Hayt, Jr. Jack E.Kemmerrly, Mc.Graw-Hill Book Inc. 1993  - วงจรไฟฟ้ามูลฐาน เล่ม 1,2 (ดร.สุศักดิ์ ทองธรรมชาติ) บ.สำนักพิมพ์ ไทยวัฒนาพานิช จก.,2526  - เครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรง ,เครื่องกลไฟฟ้ากระแสสลับ (ดร.ปัญญา ยอดโอวาท) ศูนย์สื่อเสริมกรุงเทพ,2547
- Power point Presentation ทฤษฎีและแบบฝึกหัด
- เว็บไซต์ ที่เกี่ยวกับหัวข้อในประมวลรายวิชา เช่น Wikipedia คำอธิบายศัพท์  - รายงานการวิจัยที่เกี่ยวข้อง
การประเมินประสิทธิผลรายวิชานี้ ที่จัดทำโดยนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมในการนำแนวคิดและความเห็นจากนักศึกษาได้ดังนี้ 
การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา ข้อเสนอแนะผ่านเว็บบอร์ด ที่อาจารย์ผู้สอนได้จัดทำเป็นช่องทางการสื่อสารกับนักศึกษา
ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์ ดังนี้  2.1 การสังเกตการณ์สอนของผู้ร่วมทีมสอน  2.2 ผลการเรียนของนักศึกษา  2.3 การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้
หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ 2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดมสมอง และหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน ดังนี้  3.1 สัมมนาการจัดการเรียนการสอน  3.2 การวิจัยในและนอกชั้นเรียน
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ในวิชา ได้จาก การสอบถามนักศึกษา หรือการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลการ ทดสอบย่อย และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาได้ดังนี้  4.1 การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์อื่น หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ไม่ใช่อาจารย์ประจำหลักสูตร  4.2 มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยตรวจสอบข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอนและรายละเอียดวิชา เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น ดังนี้  5.1 ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4  5.2 เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอน เพื่อให้นักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้นี้กับปัญหาที่มาจากงานวิจัยของอาจารย์หรืออุตสาหกรรมต่าง ๆ