งานฝึกพื้นฐานทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

Basic Computer Engineering Skills

กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
ไม่มีข้อมูล