การบริหารการดำเนินงาน

Operations Management

1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา การบริหารผลิตมีความสำคัญอย่างมากต่อองค์การ ภาครัฐและเอกชน เป็นวิธีการที่ช่วยสนับสนุนให้การบริหารงานบรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ความสำเร็จ ช่วยให้องค์การทั้งภาครัฐและเอกชนมีความเจริญก้าวหน้าและเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่พึงประสงค์ได้รวมถึงภาคการผลิตและภาคบริการด้วย ด้วยเหตุนี้จึงมีจุดมุ่งหมายของรายวิชาเพื่อให้ผู้เรียน มีความเข้าใจ ในเรื่องรู้การวางแผน การดำเนินงาน และการควบคุมการผลิตสินค้าและบริการ การออกแบบผลิตภัณฑ์และกระบวนการดำเนินงาน เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานและการผลิต การจัดการคุณภาพ การบริหารโครงการ การพยากรณ์ การจัดการสินค้าคงคลัง การวางแผนกำลังการผลิตและความต้องการทรัพยากรโลจิสติกส์ การบริหารบุคคลรวมทั้งการจัดการห่วงโซ่อุปทานตั้งแต่อุตสาหกรรมต้นน้ำจนถึงอุตสาหกรรมปลายน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานและเพิ่มความสามารถในการแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนาปรับปรุงรายวิชา 2.1 เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะและความสำคัญของการบริหารการผลิต ปัจจัยที่เกี่ยวกับการควบคุมการผลิตและบริการ 2.2 เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความเข้าใจในหลักเกณฑ์การจัดการคุณภาพ การบริหารโครงการ การวางแผนกำลังการผลิต และความต้อการทรัพยากร 2.3 เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้เกี่ยวกับการบริหารบุคคล โลจิสติกส์ รวมทั้งการจัดการโซ่อุปทาน 2.4 เพื่อให้ผู้เรียนสามารถสรุปประเด็นสำคัญของการในการนำความรู้จากการบริหารการผลิตและสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้อง
ศึกษาเกี่ยวกับ ลักษณะความสำคัญของการผลิต และปัจจัยเกี่ยวกับการตัดสินใจ การผลิตซึ่งรวมถึงระบบการผลิต การจัดองค์เพื่อการผลิต  การวางแผนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และกำลังการผลิต  การวางแผนและกระบวนการผลิต  การเลือกที่ตั้งโรงงาน  การควบคุมคุณภาพและปริมาณ  ระบบการบำรุงรักษา  ระบบการจัดซื้อและระบบการควบคุมสินค้าคงเหลือ
จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล           3.1 อาจารย์ประจำวิชาแจ้งให้นักศึกษาทราบเกี่ยวกับห้องทำงาน ตารางสอน เวลาว่างในแต่ละสัปดาห์           3.2 อาจารย์ประจำวิชา จัดเวลาให้คำปรึกษาอย่างน้อย 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ต่อกลุ่มเรียน
- มีจิตสำนึกสาธารณะและตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม - มีจรรยาบรรณทางวิชาการหรือวิชาชีพ - มีวินัย ขยัน อดทน ตรงต่อเวลาและมีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม - เคารพสิทธิในคุณค่าและและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
- ให้ความสำคัญในวินัย การตรงต่อเวลา การส่งงานภายในเวลาที่กำหนด - เน้นเรื่องการแต่งกายและปฏิบัติตนที่เหมาะสมถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัย - สอดแทรกความซื่อสัตย์ต่อตนเอง และสังคม - ปฏิบัติตามกฎระเบียบ และข้อบังคับขององค์กรและสังคม
- การขานชื่อ การให้คะแนนการเข้าชั้นเรียน และการส่งงานตรงเวลา - สังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาในการปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ อย่างต่อเนื่อง จากการขานชื่อการให้คะแนนเข้าชั้นเรียน - ประเมินปริมาณการทุจริตในการสอบ - สังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาในการปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ อย่างต่อเนื่อง จากการขานชื่อการให้คะแนนเข้าชั้นเรียน - ประเมินปริมาณการทุจริตในการสอบ
- มีความรู้และความเข้าใจในเนื้อหาของวิชาที่เรียน - สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่เกี่ยวกับวิชาเครื่องทุ่นแรงฟาร์มและระบบการให้น้ำ - สามารถบูรณาการความรู้กับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- ใช้การสอนหลายรูปแบบ โดยเน้นหลักทางทฤษฎี และการปฏิบัติ เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ - จัดกิจกรรมทางวิชาการและเทคโนโลยีในรู้แบบการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ - จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
 
- ประเมินจากแบบทดสอบด้านทฤษฎี สำหรับการปฏิบัติประเมินจากผลงานและการปฏิบัติการ - ประเมินด้านความรู้จากกิจกรรมของผู้เรียน - สังเกตจากการนำไปประยุกต์ใช้ในการฝึกงาน
- มีทักษะการปฏิบัติจากการประยุกต์ความรู้ทั้งทางด้านวิชาการหรือวิชาชีพ - มีทักษะในการนำความรู้มาคิดและใช้อย่างเป็นระบบ
- ส่งเสริมการเรียนรู้จากการแก้ปัญหา ( Problem Based Instruction) - มอบหมายงานที่ส่งเสริมการคิด วิเคราะห์และสังเคราะห์
- ประเมินจากการรายงานผลการดำเนินงานและการแก้ปัญหา -ประเมินจากผลงานที่มอบหมาย/การทดสอบย่อย
- มีมนุษย์สัมพันธ์และมารยาททางสังคมที่ดี - มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ - สามารถทำงานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งได้อย่างเหมาะสม - สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาช่วยเหลือสังคมในประเด็นที่เหมาะสม
- ให้คำแนะนำในการเข้าร่วมกิจกรรมสโมสรกิจกรรมของมหาวิทยาลัยฯเพื่อส่งเสริมทักษะการอยู่ในสังคม - กำหนดการทำงานกลุ่มโดยให้หมุนเวียนการเป็นผู้นำ การเป็นสมาชิกกลุ่มและผลัดกันเป็นผู้รายงาน - ให้ความสำคัญในการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบและการให้ความร่วมมือ - ปลูกฝังให้มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับในงานกลุ่มและสังคม
- ประเมินผลจากแบบประเมินตนเองและกิจกรรมกลุ่ม - ประเมินจากการรายงานหน้าชั้นเรียนโดยอาจารย์และนักศึกษา - ประเมินพฤติกรรมภาวะการเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี - สังเกตพฤติกรรมการระดมสมอง
- สามารถเลือกใช้วิธีการและเครื่องมือสื่อสารได้อย่างเหมาะสม - สามารถสืบค้นศึกษา วิเคราะห์และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสม - สามารถใช้ภาษาไทยหรือภาษาต่างประเทศในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 
- ส่งเสริมให้มีการตัดสินใจบนฐานข้อมูลและข้อมูลเชิงตัวเลข - ใช้ศักยภาพทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศในการนำเสนอผลงานที่ได้รับมอบหมาย - มอบหมายงานค้นคว้าองค์ความรู้จากแหล่งข้อมูลต่างๆ และให้นักศึกษานำเสนอหน้าชั้น
- สังเกตพฤติกรรมนักศึกษาด้านความมีเหตุผลและมีการบันทึกเป็นระยะ - สังเกตพฤติกรรมนักศึกษาด้านความมีเหตุผลและมีการบันทึกเป็นระยะ - ประเมินจากผลงานและการนำเสนอรายงานด้วยสื่อภาษาต่างประเทศ
- มีทักษะในการบริหารจัดการในด้านเวลาเครื่องมือ อุปกรณ์และวิธีการได้อย่างมีประสิทธิภาพ - มีทักษะในการปฎิบัติงานกลุ่มมีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบและมีความร่วมมือกันเป็นอย่างดี
-สร้างทักษะในการปฏิบัติงาน -สาธิตการปฏิบัติการโดยผู้เชี่ยวชาญ -สนับสนุนการเข้าประกวดทักษะด้านการปฏิบัติ -จัดนิทรรศการแสดงผลงานของนักศึกษา -สนับสนุนการทำโครงงาน -การฝึกงานในสถานประกอบการณ์
- มีการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงาน -มีการใช้งานวิจัยของอาจารย์ประกอบการเรียนการสอน -มีการประเมินผลการทางานในภาคปฏิบัติ -มีการประเมินโครงงานนักศึกษา -มีการประเมินนักศึกษารายวิชาฝึกงานในสถานประกอบการณ์
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 4.1.3, 4.2.1, 4.3.1 4.5.3 ทดสอบย่อยครั้งที่ 1 สอบกลางภาค ทดสอบย่อยครั้งที่ 2 สอบปลายภาค 5 8 11 16 10% 20% 10% 20%
2 4.2.1, 4.3.2, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, รายงานและ/หรือแบบฝึกหัด ตลอดภาคการศึกษา 30%
3 4.1.1, 4.1.2, 4.2.2, 4.3.1, 4.3.2, 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.5.3 การเข้าชั้นเรียนทักษะพิสัย การมีส่วนร่วม อภิปราย เสนอความคิดเห็นในชั้นเรียน ตลอดภาคการศึกษา 10%
การจัดการผลิต/การดำเนินงาน  OPERATIONS MANAGEMENT สุมน มาลาสิทธิ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลักการจัดการการผลิต Foundations of Operations Management ฐิติมา ไชยะกุล บ.เพยร์สัน เอ็ดดูเคชั่น อินโดไชน่า จำกัด การบริหารการผลิตและการดำเนินงาน Production and Operations Management สุทัศน์ รัตนเกื้อกังวาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เอกสารประกอบการสอน การบริหารการผลิต
การบริหารการผลิตในงานอุตสาหกรรม https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Felearning.nsru.ac.th%2Fweb_elearning%2Fsonthaya%2Flesson%25201%2Flesson1%2520-%25206.html%3Ffbclid%3DIwAR0HEp2TYhb4DUrldA3TOOfe6DzFqo4a9oQmo5SQE9VvPLs6iS2oGtrSx3g&h=AT1jlDaYx8MRDJXUcN3W0VGsouz12UJYRCxzmeWM2UR7pW8mN_oiuiOK4QEIuS001nqF53-TTlbnoFMbKfwnKUY0_WHc9HxvbhRNaQKandnAqHlRmV-f_CGvBdgepUzkiGBOZg
การประเมินประสิทธิผลรายวิชานี้ที่จัดทำโดยนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมในการนำแนวคิดและความเห็นจากนักศึกษาได้ดังนี้ การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน การสังเกตการณ์จากพฤติกรรมของผู้เรียน แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา ข้อเสนอแนะผ่านเว็บบอร์ด ที่อาจารย์ผู้สอนได้จัดทำเป็นช่องทางการสื่อสารกับนักศึกษา  
2.1 การสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียน 2.2 ผลการเรียนของนักศึกษา 2.3 การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้  
จากผลการประเมินการสอนในข้อ 2 อาจมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดมสมอง และหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน ดังนี้ 3.1 สัมมนาเชิงวิชาการจัดการเรียนการสอน 3.2 การวิจัยในและนอกชั้นเรียน
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ในวิชา ได้จาก การสอบถามนักศึกษา หรือการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลการ ทดสอบย่อย และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชา คือ การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์อื่น หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ไม่ใช่อาจารย์ประจำหลักสูตร
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอนและรายละเอียดวิชา เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น โดยการ ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4