ระบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์

Vehicle Electrical and Electronics Systems

เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าและอิเลคทรอนิกส์ยานยนต์ เพื่อเป็นพื้นฐานความเข้าใจอันนำไปสู่ภาคปฎิบัติ
เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าและอิเลคทรอนิกส์ยานยนต์ เพื่อเป็นพื้นฐานความเข้าใจอันนำไปสู่ภาคปฎิบัติ
ศึกษาเกี่ยวกับกฎของโอห์ม เครื่องมือวัดทางไฟฟูา อุปกรณ์ไฟฟูาและอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์ วงจรไฟฟูาตัวถังภายในยานยนต์ (EWD) ระบบสตาร์ท ระบบประจุไฟฟูา ระบบจุดระเบิด ระบบควบคุมเครื่องยนต์ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ระบบอานวย ความสะดวกและระบบเสริมความปลอดภัย
- อาจารย์ประจำรายวิชา ประกาศเวลาให้คำปรึกษาผ่าน Facebook ผู้สอน
- อาจารย์จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชั่วโมง/สัปดาห์(เฉพาะรายที่ต้องการ)ตามเวลานัดหมาย
(3) แสดงออกซ ึ่งการมีวิน ัย ขยัน อดทน เสียสละ ต รความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม และเป็นแบบอย่างที่ดี 
(1) กำหนดให้มีวัฒนธรรมองค์กรเพื่อเป็นการปลูกผิงให้นักศึกษามีระเบียบ วินัย ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม สิ่งแวดล้อม และเป็นแบบอย่างที่ดี เซ่นการเข้าชั้น เรียนให้ตรงเวลา การแต่งกายตามกฎระเบียบของมหาวิทยาลัย
1) ประเมินด้านจิตพิสัยของนักศึกษา เซ่น การตรงต่อเวลา การเข้าชั้นเรียน การแต่งกาย การส่งงานที่ได้รับมอบหมายตามเวลาที่กำหนด และการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร
(2) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยีในลาชาวิชาชีพ เฉพาะ รวมทั้งคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และประเมินค่าองค์ความรู้ด้วยวิธีการที่เหมาะสม รวมทั้งตระหนักถึง ความสำคัญชองงานวิจัยเพื่อต่อยอดองค์ความร
(2) ส่งเสริมและชี้แนะให้นักศึกษาด้นคว้าเพิ่มเติมจากระบบเทคโนโลยี สารสนเทศทางวิชาการ รวมทั้งการคิดวิเคราะห์ ลังเคราะห์ และประเมินค่าองค์ความรู้ด้วยวิธีการที่ เหมาะสม แล้วน่ามาประยุกต์สร้างผลงานทางวิชาการ
(2) ประเมินผลจากงานที่มอบหมาย 
(1) มีจินตนาการในการใช้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจและแก้ปัญหาที่มี ความสลับซับซ้อน ในการประยุกต์ความรู้ทางด้านวิชาการและวิชาชีพ เพื่อพัฒนานวัตกรรม
(2) ให้ผู้เรียนสืบด้นข้อมูล วิเคราะห์สถานการณ์ต่างๆ แล้ววินิจฉัย และสรุป ประเด็นชองสารสนเทศอย่างมีวิจารณญาณ และเป็นระบบ
(3) ประเมินผลจากการอธิปรายแนวคิดและวิธีการแก้ปัญหา ในประเด็นที่ได้ จากการสืบด้นข้อมูลอย่างเป็นระบบ 
(1) แสดงออกถึงการมีมนุษยสัมพันธ์ที่ด็ สามารถรับรู้ความรู้สึกชองผู้อื่น และ มีวุฒิภาวะทางอารมณ
(1) ส่งเสริมให้มีกิจกรรมกลุ่มที่แสดงออกถึงการมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
(1) ประเมินพฤติกรรมจากการแสดงออกถึงการมีมบุษยสัมพันธ์ที่ดี 
(1) มีทักษะในการเลือกใช้วิธีการและเครื่องมือในการวิเคราะห์ข้อมูล ข่าวสาร ทั้งที่เป็นตัวเลขเซิงสถิติ คณิ ตศาสตร์ ภาษาพ ูดและภาษาเชียน อันมีผลทำให้สามารถเช้าใจ องค์ความรู้หรือประเด็นปิญหาได้อย่างรวดเร็ว
(1) ติดตามข้อมูลข่าวสารประเด็นสำคัญด้านวิชาการจากระบบเทคโนโลยี สารสนเทศ 
(1) ความสามารถในการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการติดตามข้อมูล ข่าวสาร 
(1) แสดงออกถึงการมีทักษะในการจัดการเรียนรู้ด้านการปฏิบัติงานใน วิชาชีพเฉพาะ วิชาชีพครู การบริหารจัดการในด้านเวลา เครื่องมือ อุปกรณ์และวิธีการ ที่มีรูปแบบ หลากหลายอย่างบูรณาการและสร้างสรรค์ 
(1) สร้างทักษะในการปฏิบัติงาน
(1) ประเมินจากกิจนิสัยในการปฏิบัติงาน 
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1 ด้านคุณธรรมจริยธรรม 2 ด้านความรู้ 3 ด้านทักษะทางปีญญา 4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ุ6 ด้านทักษะพิสัย
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา กำหนดให้มีวัฒนธรรมองค์กรเพื่อเป็นการปลูกผิงให้นักศึกษามีระเบียบ วินัย ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม สิ่งแวดล้อม และเป็นแบบอย่างที่ดี เซ่นการเข้าชั้น เรียนให้ตรงเวลา การแต่งกายตามกฎระเบียบของมหาวิทยาลัย ส่งเสริมและชี้แนะให้นักศึกษาด้นคว้าเพิ่มเติมจากระบบเทคโนโลยี สารสนเทศทางวิชาการ รวมทั้งการคิดวิเคราะห์ ลังเคราะห์ และประเมินค่าองค์ความรู้ด้วยวิธีการที่ เหมาะสม แล้วน่ามาประยุกต์สร้างผลงานทางวิชาการ ให้ผู้เรียนสืบด้นข้อมูล วิเคราะห์สถานการณ์ต่างๆ แล้ววินิจฉัย และสรุป ประเด็นชองสารสนเทศอย่างมีวิจารณญาณ และเป็นระบบ ส่งเสริมให้มีกิจกรรมกลุ่มที่แสดงออกถึงการมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ติดตามข้อมูลข่าวสารประเด็นสำคัญด้านวิชาการจากระบบเทคโนโลยี สารสนเทศ สร้างทักษะในการปฏิบัติงาน
1 TEDME908 ระบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 ด้านคุณธรรมจริยธรรม ประเมินด้านจิตพิสัยของนักศึกษา เซ่น การตรงต่อเวลา การเข้าชั้นเรียน การแต่งกาย การส่งงานที่ได้รับมอบหมายตามเวลาที่กำหนด และการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร ตลอดภาคการศึกษา 10%
2 ด้านความรู็ ประเมินผลจากงานที่มอบหมาย ตลอดภาคการศึกษา 30%
3 ด้านทักษะทางปัญญา ประเมินผลจากการอธิปรายแนวคิดและวิธีการแก้ปัญหา ในประเด็นที่ได้ จากการสืบด้นข้อมูลอย่างเป็นระบบ ตลอดภาคการศึกษา 30%
4 ด้านความสัมพันธุ์ระหว่างบุลคล และความรับผิดชอบ ประเมินพฤติกรรมจากการแสดงออกถึงการมีมบุษยสัมพันธ์ที่ดี ตอลดภาคการศึกษา 10
5 ด้านการคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลขและการสือสาร และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ความสามารถในการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการติดตามข้อมูล ข่าวสาร ตลอดสัปดาห์ที่สอบ 10%
6 ด้านทักษาพิสัย ประเมินจากกิจนิสัยในการปฏิบัติงาน ตลอดภาคการศึกษา 10%
ระบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์ ระบบไฟฟ้ารถยนต์
ไม่มี
เว็ปไซค์ทางGoogle
แบบประเมินผู้สอน
ผลการเรียนของนักศึกษา
2.2 การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้
นำข้อเสนอแนะมาแก้ไข
3.2 ปรับรูปแบบการสอนใหม่เป็นส่วนๆไป
การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาจำนวนร้อยละ25
4.2 ทดสอบกลุ่มตัวอย่างนักศึกษานักศึกษาจำนวนร้อยละ25
5.1 ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4
5.2 ปรับรูปแบบการสอนแบบใหม่ๆ