แคลคูลัส 2 สำหรับวิศวกร

Calculus 2 for Engineers

 
1. เข้าใจพิกัดเชิงขั้วและสมการอิงตัวแปรเสริม
2. นำฟังก์ชันค่าเวกเตอร์ของหนึ่งตัวแปร  การหาอนุพันธ์  และการหาปริพันธ์ไปใช้
3. เข้าใจระนาบและผิวในสามมิติ
4. แก้ปัญหาอนุพันธ์ย่อยและบทประยุกต์
5. แก้ปัญหาปริพันธ์สองชั้นและการประยุกต์
6. แก้ปัญหาปริพันธ์สามชั้นและการประยุกต์
7. นำไปประยุกต์ใช้ในวิชาชีพและเป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อ
ศึกษาเกี่ยวกับพิกัดเชิงขั้วและสมการอิงตัวแปรเสริม  เวกเตอร์ในปริภูมิสามมิติ ฟังก์ชันค่าเวกเตอร์ของตัวแปรจริง  การหาอนุพันธ์และปริพันธ์ของฟังก์ชันค่าเวกเตอร์ของตัวแปรจริงและการประยุกต์  เส้น  ระนาบ  และผิวในปริภูมิสามมิติ  แคลคูลัสของฟังก์ชันค่าจริงสองตัวแปรและการประยุกต์  แคลคูลัสของฟังก์ชันค่าจริงหลายตัวแปรและการประยุกต์
อาจารย์จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือ รายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ (เฉพาะรายที่ต้องการ) โดยการติดประกาศไว้ที่บอร์ดหน้าห้องพักอาจารย์
 
   1.1.1 มีจิตสำนึกสาธารณะและตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม
   1.1.2 มีจรรยาบรรณทางวิชาการหรือวิชาชีพ
   1.1.3 มีวินัย ขยัน อดทน ตรงต่อเวลาและความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม
   1.1.4 เคารพสิทธิในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
 
   1.2.1 ให้ความสำคัญในวินัย  การตรงต่อเวลา การส่งงานภายในเวลาที่กำหนด
   1.2.2 สอดแทรกการมีจิตสำนึกสาธารณะระหว่างการเรียนการสอน เช่น การดูและรักษาความสะอาดห้องเรียน
   1.2.3 ยกตัวอย่างกรณีศึกษาเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม  และจรรยาบรรณทางวิชาชีพ
   1.2.4 ทำข้อตกลงร่วมกันระหว่างอาจารย์ผู้สอนและนักศึกษาเกี่ยวกับกฎระเบียบต่าง ๆ ในชั้นเรียน
 
   1.3.1 การขานชื่อ  การให้คะแนนการเข้าชั้นเรียน  และการส่งงานตรงเวลา
   1.3.2สังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาในการปฏิบัติตามกฎระเบียบต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง  โดยใช้แบบประเมินพฤติกรรมของนักศึกษาโดยอาจารย์ผู้สอน
 
   2.1.1 มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับฟังก์ชัน  ลิมิตและความต่อเนื่อง  การหาอนุพันธ์   รูปแบบยังไม่กำหนด  การประยุกต์ของอนุพันธ์   การหาปริพันธ์เทคนิคการหาปริพันธ์   การประยุกต์ของปริพันธ์จำกัดเขต และพีชคณิตเวกเตอร์ในสามมิติ  และหลักการปฏิบัติในเนื้อหาที่ศึกษา
   2.1.2 สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยีของสาขาวิชาที่ศึกษา
   2.1.3 สามารถบูรณาการความรู้ทางวิชาชีพกับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 
   2.2.1 บรรยาย อภิปรายในชั้นเรียน
   2.2.2 ใช้การสอนหลายรูปแบบ  โดยเน้นหลักการทางทฤษฎีและการปฏิบัติ
   2.2.3 มอบหมายให้ทำงาน  ทั้งรายบุคคลและรายกลุ่ม  พร้อมทั้งสรุปและนำเสนอ
   2.2.4 วิเคราะห์กรณีศึกษาทางด้านวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาที่เรียน
 
   2.3.1 การทดสอบย่อย  ทดสอบกลางภาค  ทดสอบปลายภาค
   2.3.2 พิจารณาให้คะแนนจากงานที่มอบหมาย
   2.3.3 พิจารณาให้คะแนนการจากนำเสนองาน
   3.1.1 มีทักษะปฏิบัติจากการประยุกต์ความรู้ทั้งทางด้านวิชาการหรือวิชาชีพ
   3.1.2 มีทักษะในการนำความรู้มาคิดและใช้อย่างมีระบบ
 
   3.2.1 บรรยาย อภิปรายในชั้นเรียน
   3.2.2 มอบหมายให้ทำงาน  ทั้งรายบุคคลและรายกลุ่ม  พร้อมทั้งสรุปและนำเสนอ
   3.2.3 วิเคราะห์กรณีศึกษาทางด้านวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาที่เรียน
 
   3.3.1 การทดสอบย่อย  ทดสอบกลางภาค  ทดสอบปลายภาค
   3.3.2 พิจารณาให้คะแนนจากงานที่มอบหมาย
   3.3.3 พิจารณาให้คะแนนการจากนำเสนองาน   
 
   4.1.1 มีมนุษยสัมพันธ์และมารยาทสังคมที่ดี
   4.1.2 มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ
   4.1.3 สามารถทำงานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งได้อย่างเหมาะสม
   4.1.4 สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาช่วยเหลือสังคมในประเด็นที่เหมาะสม
 
   4.2.1 มอบหมายงานเป็นกลุ่ม  โดยให้หมุนเวียนกันเป็นผู้นำ  และผู้นำเสนอ
   4.2.2 ปลูกฝังให้มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับในงานกลุ่ม
   4.2.3 ส่งเสริมการเคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นจากผู้อื่น
 
   4.3.1 พิจารณาให้คะแนนจากงานที่มอบหมาย
   4.3.2 พิจารณาให้คะแนนการจากนำเสนองาน   
   4.3.3 สังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาในการทำงานเป็นกลุ่ม
 
   5.1.1 สามารถเลือกใช้วิธีการและเครื่องมือสื่อสารที่เหมาะสม
   5.1.2 สามารถสืบค้น ศึกษา วิเคราะห์ และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสม
   5.1.3 สามารถใช้ภาษาไทยหรือต่างประเทศในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 
   5.2.1 มอบหมายงานค้นคว้าองค์ความรู้จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ
   5.2.2 กำหนดให้นักศึกษานำเสนองาน  โดยใช้รูปแบบเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับเนื้อหา
   5.3.1 พิจารณาให้คะแนนจากงานที่มอบหมาย
   5.3.2 พิจารณาให้คะแนนการจากนำเสนองาน   
-
-
-
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคลและความรับผิดชอบ 5. ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลขและการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ 6. ด้านทักษะ พิสัย
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 1 2 3 1 2 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3
1 FUNMA106 แคลคูลัส 2 สำหรับวิศวกร
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 1.1.3 การให้คะแนนการเข้าชั้นเรียน และการส่งงานตรงเวลา ทุกสัปดาห์ 4%
2 1.1.1, 1.1.3 สังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาในการปฏิบัติตามกฎระเบียบต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง โดยใช้แบบประเมินพฤติกรรมของนักศึกษาโดยอาจารย์ผู้สอน ทุกสัปดาห์ 4%
3 2.1.1, 2.1.3, 3.1.1, 3.1.2 ทดสอบกลางภาค 9 40%
4 2.1.1, 2.1.3, 3.1.1, 3.1.2 ทดสอบปลายภาค 18 40%
5 2.1.1, 2.1.3, 3.1.1, 3.1.2, 4.1.3, 5.1.2 1. พิจารณาให้คะแนนจากงานที่มอบหมาย 2. พิจารณาให้คะแนนการจากนำเสนองานโดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม 3. สังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาในการทำงานเป็นกลุ่ม 4. มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อค้นคว้าเนื้อหาที่เรียน 2-8, 11-16 12%
1.  เอกสารประกอบการเรียน, “แคลคูลัส  2 สำหรับวิศวกร”, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
2. Anton Howard, “Calculus with Analytic Geometry”, Seventh Edition, 2002
-
         1. โทมัส , จอร์จ  .   แคลคูลัส  เกียรติฟ้า  ตั้งใจจิต  และคณะ    กรุงเทพฯ  เพียร์สัน  เอ็ดดูเคชั่น  อินโด ไชน่า  ,  2548
         2. John Thomas, Thomas’ Calculus, Pearson education Indochina ltd , 2005.
Monty J. Strauss, Gerald L. Bradley and Karl J.Smith., Calculus. 3rd Edition, Prentice Hall Inc., 2002.
         3. Kreyszig, Erwin. Advance Engineering Mathematics. 6 th ed. New york: John Wiley andSons. Inc., 1988 .
         4. Mendelsons, Elliott, Schaum' s 3000 solved problems in Calculus. New york : McGraw - Hill  Book Company, 1988 .
 
   1.1 นักศึกษาประเมินการเรียนการสอนออนไลน์  ผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
   1.2 ให้นักศึกษาทำแบบสอบถาม  เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนในภาคเรียน
 
   2.1 ประชุมร่วมกันระหว่างอาจารย์ผู้สอนร่วมในรายวิชา
   2.2 ประเมินผลการเรียนการสอนโดยหัวหน้าแผนกวิชาคณิตศาสตร์
 
   3.1 นำผลการประเมินของนักศึกษาและผลจากแบบสอบถามจากนักศึกษามาทบทวน 
และปรับปรุงการเรียนการสอน
   3.2 นำผลการประชุมร่วมระหว่างอาจารย์ผู้สอนมาปรับปรุงการเรียนการสอน
   3.3 ทำวิจัยในชั้นเรียน
 
   4.1 บันทึกหลังการสอนรายคาบ
   4.2  ผลการเรียนรู้เชิงพฤติกรรม
   4.3  แจ้งคะแนนสอบให้นักศึกษาทราบเป็นระยะ
   4.4 ใช้ข้อสอบร่วม
 
   5.1  บันทึกหลังการสอนรายคาบ
   5.2  ประชุมผู้สอนร่วม
   5.3  ผลการเรียนรู้เชิงพฤติกรรม