การฝึกเบื้องต้นทางวิศวกรรม

Fundamental of Engineering Training

การฝึกปฏิบัติงานพื้นฐานด้านวิศวกรรม ที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือวัดเครื่องมือกลพื้นฐาน การเชื่อมประสาน เครื่องมือทั่วไป และหลักการปฏิบัติงานพื้นฐานทางด้านวิศวกรรมอย่างปลอดภัย
นักศึกษาเข้าใจการฝึกปฏิบัติงานพื้นฐานด้านวิศวกรรม ที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือวัดเครื่องมือกลพื้นฐาน การเชื่อมประสาน เครื่องมือทั่วไป และหลักการปฏิบัติงานพื้นฐานทางด้านวิศวกรรมอย่างปลอดภัย
ฝึกปฏิบัติงานพื้นฐานด้านวิศวกรรม ที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือวัดเครื่องมือกลพื้นฐาน การเชื่อมประสาน เครื่องมือทั่วไป และหลักการปฏิบัติงานพื้นฐานทางด้านวิศวกรรมอย่างปลอดภัย  
1
1.1 มีวินัย ตรงต่อเวลา ซื่อสัตย์สุจริต และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ของสาขาวิชา มหาวิทยาลัย และข้อตกลงกับอาจารย์ผู้สอน
1.2 มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตาม สามารถทำงานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและลำดับความสำคัญ เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
1.3 มีเจตคติที่ดีในการปฏิบัติการฝึกพื้นบานวิศวกรรม
บรรยายและสาธิต
สอบทฤษฎีกลางภาค/ปลายภาค
2.1 เข้าใจเกี่ยวกับหลักการทำงานของเครื่องมือ เครื่องกลึง เครื่องกัด เครื่องเลื่อย เครื่องไส เครื่องเจียระไน และเครื่องเจาะ งานเชื่อมประสาน
2.2 รู้ชนิดและส่วนประกอบขอเครื่องมือ งเครื่องกลึง เครื่องกัด เครื่องเลื่อย เครื่องไส เครื่องเจียระไน และเครื่องเจาะ
บรรยายประกอบสาธิตของจริง
1 สอบกลางภาคและปลายภาค 
2 จากชิ้นงานและใบงานที่มอบหมาย
3.1 สามารถนำความรู้จากภาคทฤษฎีมาปรับใช้กับการปฏิบัติได้ถูกต้อง
3.2 มีความคิดที่ยืดหยุ่นในการปรับใช้องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม สามารถแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานใช้เครื่องมือ เครื่องมือกลงานเชื่อมประสาน ได้อย่างเหมาะสม
3.3 สามารถสืบค้นข้อมูลและแสวงหาความรู้เพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง เพื่อการเรียนรู้ที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางองค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆ
บรรยายประกอบสาธิตของจริง
1 สอบกลางภาคและปลายภาค 
2 จากชิ้นงานและใบงานที่มอบหมาย
4.1 สามารถวางแผนการปฏิบัติงานและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเอง และสอดคล้องกับทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
4.2 รู้จักบทบาท หน้าที่ และมีความรับผิดชอบในการทำงานตามที่มอบหมาย ทั้งงานบุคคลและงานกลุ่ม
4.3 สามารถปรับตัวและทำงานร่วมกับผู้อื่นทั้งในฐานะผู้นำและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพสามารถวางตัวได้อย่างเหมาะสมกับความรับผิดชอบ
บรรยายประกอบสาธิตของจริง
1 สอบกลางภาคและปลายภาค 
2 จากชิ้นงานและใบงานที่มอบหมาย
 5.1 สามารถใช้การคำนวณมาประกอบการพิจารณาในการปรับตั้งการทำงานของเครื่องจักรได้อย่างเหมาะสม
5.2 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัยมาประกอบการเรียนรู้และฝึกปฏิบัติได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
5.3 มีทักษะในการสื่อสารข้อมูลทั้งทางการพูด การเขียน และการสื่อความหมายได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
บรรยายประกอบสาธิตของจริง
1 สอบกลางภาคและปลายภาค 
2 จากชิ้นงานและใบงานที่มอบหมาย
6.1 มีทักษะในการผลิตชิ้นงานจากเครื่องกลึง งานกัด งานไส งานเจียระไน งานตัด งานเจียระไน งานเจาะ และงานเชื่อมประสาน 
6.2 มีทักษะในการปฏิบัติงานกลุ่ม มีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ และมีความร่วมมือกันเป็นอย่างดี
6.3 มีทักษะในการปฏิบัติงานในโรงฝึกงานด้วยความปลอดภัย
บรรยายประกอบสาธิตของจริง
1 สอบกลางภาคและปลายภาค 
2จากชิ้นงานและใบงานที่มอบหมาย
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
ไม่มีข้อมูล
วริทธิ์ อึ้งภากรณ์ งานเคื่องมือกล
ดอกธูป พุทธมนต์ งานเครื่องมือกลเบื้องต้น
นุศักดิ์ ฉิ่นไพศาล งานเชื่อมไฟฟ้าและโลหะแผ่นเบื้องต้น
ไทรทอง เรืองจำรัส งานเชื่อมแก๊ส