ทักษะวิชาชีพสัตวศาสตร์ 1

Practical Skills in Animal Science 1

เข้าใจหลักและวิธีปฏิบัติงานด้านสัตวศาสตร์ 1.2 มีความรู้และทักษะด้านสัตวศาสตร์ทุกแผนกงานฟาร์ม 1.3 มีทักษะในการจับบังคับสัตว์ได้อย่างถูกต้องและปลอดภัยในเบื้องต้น 1.4 บำรุงรักษาโรงเรือนและอุปกรณ์การเลี้ยงสัตว์ 1.5 มีความอดทน มีวินัย และความซื่อสัตย์ สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ 1.6 มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพการเลี้ยงสัตว์
-
ฝึกงานพื้นฐานด้านสัตวสาตร์ทั่วไป เพื่อให้มีความรู้และทักษะด้านสัตวศาตร์ ครอบคลุมทุกแผนกงานฟาร์ม มีทักษะในการจับบังคับสัตว์อย่างถูกต้องและปลอดภัย
1.  มีคุณธรรมและจริยธรรม หมายถึง ศรัทธาในความดี มีหลักคิดและแนวปฏิบัติในทางส่งเสริมความดีและคุณค่าความเป็นมนุษย์ มีความรับผิดชอบ มีศีลธรรม ซื่อสัตย์สุจริตและสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมอย่างสันติ 2. มีจรรยาบรรณ หมายถึง มีระเบียบวินัยและเคารพกฎกติกาของสังคม ประพฤติปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
1. การสอนแบบการอภิปรายกลุ่มใหญ่ (Whole - Class Discussion) 2. การสอนแบบการอภิปรายกลุ่มย่อย (Small - Group Discussion)  3. การสอนฝึกปฏิบัติการจริง   
1.งานที่ให้ปฏิบัติตามสภาพจริง 2.การสังเกต 3.การนำเสนองานและส่งรายงานการบันทึกการปฏิบัติงาน 4.การประเมินโดยเพื่อน
1. มีความรู้ในสาขาวิชาชีพ หมายถึง มีความรู้ ความเข้าใจ ในสาขาวิชาชีพที่เรียนเบื้องต้นอย่างถ่องแท้และเป็นระบบ ทั้งหลักการและทฤษฎี 2. มีความรู้และเข้าใจในการปฏิบัติงานฟาร์มเบื้องต้น เช่น กา่รจับบังคับสัตว์เบื้องต้น
1.งานที่ให้ปฏิบัติตามสภาพจริง ทั้งงานกลุ่ม และงานเดี่ยว 2.การสังเกต 3.การนำเสนองานและส่งรายงานการบันทึกการปฏิบัติงาน
1.งานที่ให้ปฏิบัติตามสภาพจริง 2.การสังเกต 3.การนำเสนองานและส่งรายงานการบันทึกการปฏิบัติงาน 4.การประเมินโดยเพื่อน
1. สามารถคิดวิเคราะห์งานอย่างเป็นระบบ หมายถึง มีทักษะในการคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผลและคิดแบบองค์รวมในเบื้องต้น 2. สามารถคิดริเริ่มสร้างสรรค์ หมายถึง ความสามารถในการคิดริเริ่มสร้างสรรค์ จากพื้นฐานของความรู้ที่เรียน นำมาพัฒนานวัตกรรมหรือสร้างองค์ความรู้ใหม่ เช่นหาวิธีการหรือเทคนิคการจับบังคับสัตว์ได้ปลอดภัย หรือรวดเร็วมากขึ้น 3. ใฝ่รู้และรู้จักวิธีการเรียนรู้ หมายถึง แสวงหาความรู้เพิ่มเติมจากแหล่งต่างๆ อย่างสม่ำเสมอและรู้จักเทคนิควิธีและกระบวนการในการเรียนรู้และสามารถนำไปใช้ในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองได้อย่างเหมาะสม
1. การสอนแบบฝึกปฏิบัติการจริง    2. การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม  3. การสอนแบบการอภิปรายกลุ่มย่อย
1.งานที่ให้ปฏิบัติตามสภาพจริง 2.การสังเกต 3.การนำเสนองานและส่งรายงานการบันทึกการปฏิบัติงาน 4.การประเมินโดยเพื่อน
1. ภาวะผู้นำ หมายถึง กล้าแสดงออก กล้าหาญ อดทน หนักแน่น รู้จักเสียสละ ให้อภัย และรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น สุภาพ สามารถประสานความคิดและประโยชน์ด้วยหลักแห่งเหตุผลและความถูกต้อง มีความซื่อสัตย์ สุจริต ยุติธรรม รักองค์กร เป็นผู้นำกลุ่มกิจกรรมได้ทุกระดับและสถานการณ์ที่เหมาะสม มีความรับผิดชอบต่อบทบาทหน้าที่ของตนเองทั้งในฐานะผู้นำและผู้ตาม 2. มีจิตอาสาและสำนึกสาธารณะ หมายถึง มีจิตสำนึกห่วงใยต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และสาธารณสมบัติ มีจิตอาสา ไม่ดูดาย มุ่งทำประโยชน์ให้สังคม
1. การสอนแบบปฏิบัติ  2. การสอนแบบ  Brain  Storming Group  
1.งานที่ให้ปฏิบัติตามสภาพจริง 2.การสังเกต 3.การนำเสนองานและส่งรายงานการบันทึกการปฏิบัติงาน 4.การประเมินโดยเพื่อน
1. มีทักษะการสื่อสาร หมายถึง ความสามารถในการใช้ภาษาไทย ทั้งการฟัง  พูด อ่านและเขียน เพื่อการสื่อสารให้เหมาะกับสถานการณ์ และการใช้ภาษาอังกฤษ ในการอ่าน พูด ฟัง และเขียน 2. มีทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมในการสื่อสารและค้นคว้าข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1.งานที่ให้ปฏิบัติตามสภาพจริง 2.การสังเกต 3.การนำเสนองาน การมอบหมายงานด้วยการสืบค้นข้อมูลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
1.งานที่ให้ปฏิบัติตามสภาพจริง 2.การสังเกต 3.การนำเสนองานและส่งรายงานการบันทึกการปฏิบัติงาน 4.การประเมินโดยเพื่อน
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
ไม่มีข้อมูล
คู่มือการปฏิบัติงานแต่ละหมวดงาน
จัดกิจกรรมในการนำแนวคิดและความเห็นจากนักศึกษา  โดยทำการสัมภาษณ์(สอบถาม,พูดคุยเปิดใจ)กับนักศึกษา ให้นักศึกษาทุกคนประเมิน      1.1 วิธีการสอนของอาจารย์ประจำแผนก  พี่เลี้ยง คนงานประจำฟาร์ม     1.2 การจัดแบ่งงานในฟาร์มสัตว์ และกิจกรรมที่ได้ทำในแต่ละฟาร์ม     1.3 สิ่งสนับสนุนการปฏิบัติงานในฟาร์มที่ส่งผลกระทบต่อการเรียนรู้     1.4 ผลการเรียนรู้ที่ได้รับ     1.5 สิ่งมี่นักศึกษาต้องการและ/หรือข้อเสนอแนะต่างๆเพื่อปรับปรุงรายการปฏิบัติงานในแต่ละฟาร์ม
 
ประเมินจากการสัมภาษณ์นักศึกษา ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาทั้งรายบุคคลและทั้งกลุ่ม ประเมินจากผลงานของนักศึกษาที่ให้ปฏิบัติตามสภาพจริง ประเมินจากบันทึกการปฏิบัติงานในแต่ละครั้งที่ได้รับมอบหมาย ประเมินจากแฟ้มสะสมงานมี่ให้นักศึกษาส่งหลังครบปฏิบัติหลักสูตรรายวิชา
  อาจารย์ประรายจำวิชาประมวลผลการฝึกงานของนักศึกษาทั้งหมด พร้อมทั้งผลการประเมินและข้อเสนอแนะต่างๆ ของนักศึกษาทั้งการการสัมภาษณ์นักศึกษาและทำการวิจัยในชั้นเรียนเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการระหว่างอาจารย์  คนงานประจำแผนกงานฟาร์มทุกฟาร์มพร้อมทั้งกรรมการหลักสูตร เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและกำหนดกลไก,วิธีการปรับปรุงแก้ไขปัญหาไว้  หลังจากนั้นจัดทำรายงานผลการดำเนินการของการฝึกงาน รายงานต่อหัวหน้าสาขาวิชาเพื่อทราบและดำเนินงานตามขั้นตอนต่อไป
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชามีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ในวิชาได้จากการสอบถามนักศึกษาหรือการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษารวมถึงพิจารณาจากผลการการเรียนรายวิชามีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาได้ดังนี้ -การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์อื่นหรือผู้ทรงคุณวุฒิที่ไม่ใช่อาจารย์ประจำหลักสูตร -มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชาตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษาโดยการตรวจสอบรายงานวิธีการให้คะแนนและการให้คะแนนพฤติกรรม
จากผลการประเมินและทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชาได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอนและรายละเอียดวิชาเพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้นดังนี้ -ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปี -เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอนเพื่อให้นักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้ที่กว้างขึ้น