ศิลปะการแกะสลักและการจัดดอกไม้

Arts of Carving and Flower Arrangement

ศึกษาเกี่ยวกับการจัดผักและผลไม้ การปอก การคว้าน และการแกะสลักผักและผลไม้ขั้นพื้นฐาน เพื่อนำไปจัดตกแต่งโต๊ะอาหาร การประดิษฐ์ภาชนะจากใบตอง กระทงแบบต่างๆ การประกอบการตกแต่ง และใส่อาหารได้สวยงามเหมาะสมกับเทศกาลและลักษณะการจัดเลี้ยงการจัดดอกไม้แบบต่างๆ ลักษณะของภาชนะที่ในการจัด การเลือกดอกไม้และใบไม้ การถนอมดอกไม้ให้คงทน การจัดดอกไม้ในโอกาต่างๆ
ศึกษาเกี่ยวกับการจัดผักและผลไม้ การปอก การคว้าน และการแกะสลักผักและผลไม้ขั้นพื้นฐาน เพื่อนำไปจัดตกแต่งโต๊ะอาหาร การประดิษฐ์ภาชนะจากใบตอง กระทงแบบต่างๆ การประกอบการตกแต่ง  และใส่อาหารได้สวยงามเหมาะสมกับเทศกาลและลักษณะการจัดเลี้ยงการจัดดอกไม้แบบต่างๆ ลักษณะของภาชนะที่ในการจัด การเลือกดอกไม้และใบไม้ การถนอมดอกไม้ให้คงทน การจัดดอกไม้ในโอกาต่างๆ
ศึกษาเกี่ยวกับการจัดผักและผลไม้ การปอก การคว้าน และการแกะสลักผักและผลไม้ขั้นพื้นฐาน เพื่อนำไปจัดตกแต่งโต๊ะอาหาร การประดิษฐ์ภาชนะจากใบตอง กระทงแบบต่างๆ การประกอบการตกแต่ง  และใส่อาหารได้สวยงามเหมาะสมกับเทศกาลและลักษณะการจัดเลี้ยงการจัดดอกไม้แบบต่างๆ ลักษณะของภาชนะที่ในการจัด การเลือกดอกไม้และใบไม้ การถนอมดอกไม้ให้คงทน การจัดดอกไม้ในโอกาต่างๆ
 -   อาจารย์ประจำรายวิชา  ประกาศเวลาให้คำปรึกษาผ่านเว็บไซต์คณะ
 -   อาจารย์จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชั่วโมง/สัปดาห์(เฉพาะรายที่ต้องการ)
พัฒนาผู้เรียนให้มีความรับผิดชอบ มีวินัย มีจรรยาบรรณวิชาชีพ เคารพในสิทธิของข้อมูลส่วนบุคคล  มีความซื่อสัตย์ในการประกอบวิชาชีพทางด้านการบริการอย่างมีคุณภาพ โดยมีคุณธรรม จริยธรรมตามคุณสมบัติหลักสูตร  ดังนี้

ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย  ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตาม สามารถทำงานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและลำดับความสำคัญ เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นผู้อื่น  รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม สามารถวิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้คอมพิวเตอร์ต่อบุคคลองค์กรและสังคม

มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
1.2.1 บรรยายพร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา เกี่ยวกับประเด็นทางจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพและการให้บริการ  
1.2.2 อภิปรายกลุ่ม
กำหนดให้นักศึกษาหาตัวอย่างที่เกี่ยวข้อง หรือกำหนดบทบาทสมมุติ
1.3.1   พฤติกรรมการเข้าเรียน และส่งงานที่ได้รับมอบหมายตามขอบเขตที่ให้และตรงเวลา
1.3.2   มีการอ้างอิงเอกสารที่ได้นำมาทำรายงาน อย่างถูกต้องและเหมาะสม
1.3.3   ประเมินผลการวิเคราะห์กรณีศึกษา
1.3.4   ประเมินผลการนำเสนอรายงานที่มอบหมาย
ศึกษาเกี่ยวกับการจัดผักและผลไม้ การปอก การคว้าน และการแกะสลักผักและผลไม้ขั้นพื้นฐาน เพื่อนำไปจัดตกแต่งโต๊ะอาหาร การประดิษฐ์ภาชนะจากใบตอง กระทงแบบต่างๆ การประกอบการตกแต่ง และใส่อาหารได้สวยงามเหมาะสมกับเทศกาลและลักษณะการจัดเลี้ยงการจัดดอกไม้แบบต่างๆ ลักษณะของภาชนะที่ในการจัด การเลือกดอกไม้และใบไม้ การถนอมดอกไม้ให้คงทน การจัดดอกไม้ในโอกาต่างๆ รวมถึงการฝึกปฎิบัติในรายวิชา
2.3.1   ทดสอบย่อย สอบกลางภาค สอบปลายภาค ด้วยข้อสอบที่เน้นการวัดหลักการและทฤษฏี
2.3.2   ประเมินจากการฝึกปฎิบัติและการเก็บคะแนนย่อย
พัฒนาความสามารถ ความคิดสร้างสรรค์ การประดิษฐ์ตกแต่ง งานศิลปะและการจัดตกแต่งดอกไม้  
3.2.1   การมอบให้นักศึกษาจัดการฝึกปฎิบัติการจัดดอกไม้ แกะสลักต่างๆ
3.2.2   นักศึกษาฝึกปฎิบัติจริง
3.2.3    สอนทฎษฎี งานใบตอง งานดอกไม้ และงานแกะสลัก รวมถึง สอนให้นักศึกษาฝึกปฎิบัติ เพื่อฝึกฝนและพัฒนาความรู้ความสามารถในรายวิชาที่เรียนมา
 3.2.4   มอบหมายงานฝึกปฎิบัติและเก็บคะแนน
3.3.1   สอบกลางภาคและปลายภาค  โดยเน้นข้อสอบที่เกี่ยวข้องกับรายวิชาที่สอน รวมถึงสอบเก็บคะแนนย่อยโดยคะแนนมาจากการฝึกปฎิบัติ
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ที่ต้องพัฒนา
4.1.1   พัฒนาทักษะในการสร้างสัมพันธภาพระหว่างผู้เรียนด้วยกัน
4.1.2   พัฒนาความเป็นผู้นำและผู้ตามในการทำงานเป็นทีม
4.1.3   พัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเอง และมีความรับผิดชอบในงานที่มอบหมายให้ครบถ้วนตามกำหนดเวลา
4.2.1   จัดกิจกรรมกลุ่มในการวิเคราะห์กรณีศึกษา
4.2.2   มอบหมายงานรายกลุ่มและรายบุคคล เช่น การค้นคว้า การออกแบบ การใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการจัดดอกไม้ งานแกะสลักและงานใบตอง
 4.2.3   การนำเสนอผลงาน
4.3.1   ประเมินตนเอง และเพื่อน ด้วยแบบฟอร์มที่กำหนด
4.3.2   ประเมินจากรายงานที่นำเสนอ  พฤติกรรมการทำงานเป็นทีม
4.3.3   ประเมินจากรายงานการศึกษาด้วยตนเอง   
5.1.1   ทักษะการคิดคำนวณ เชิงตัวเลข
5.1.2   พัฒนาทักษะในการสื่อสารทั้งการพูด การฟัง การแปล การเขียน โดยการทำรายงาน และนำเสนอในชั้นเรียน
5.1.3   พัฒนาทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลจากกรณีศึกษา
5.1.4   พัฒนาทักษะในการสืบค้น  ข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต
5.1.5   ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสาร เช่น การส่งทางอีเมล์ การสร้างห้องแสดงความคิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ เช่น Wed Board Blog การสื่อสารการทำงานในกลุ่มผ่านห้องสนทนา Chat Room
5.1.6   ทักษะในการนำเสนอรายงานโดยใช้รูปแบบ เครื่องมือ และเทคโนโลยีที่เหมาะสม
5.1.7   มีความสามารถในการใช้ภาษาไทย และภาษาต่างประเทศในการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน และการสรุปประเด็นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5.1.8   มีความสามารถในการสื่อสารกับชาวต่างชาติได้อย่างเหมาะสมตามสถานการณ์และวัฒนธรรม
5.1.9   มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการติดต่อสื่อสาร  รู้จักเลือกรูปแบบของการนำเสนอที่เหมาะสมสำหรับเรื่อง  และผู้ฟังที่แตกต่างกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5.1.10 มีความสามารถในการใช้เทคนิคพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และสถิติในการประมวลการแปลความหมาย  และการวิเคราะห์ข้อมูล ในการแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม
5.2.1   มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง จากเว็บไซต์สื่อการสอน E- Learning และทำรายงานโดยเน้นการนำตัวเลข หรือมีสถิติอ้างอิง จากแหล่งที่มาข้อมูลที่น่าเชื่อถือ
5.2.2   นำเสนอโดยรูปแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
5.3.1   ประเมินจากรายงาน และรูปแบบการนำเสนอด้วยสื่อเทคโนโลยี
5.3.2   ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการอภิปรายและวิธีการอภิปราย
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1.ด้านคุณธรรมจริยธรรม 2.ความรู้ 3.ทักษะทางปัญญา 4.ทักษะความสัมพันธ์ ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5.ทักษะวิเคราะห์ เชิงตัวเลข และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 6.ด้านทักษะการปฏิบัติงานในวิชาชีพ
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 3 1 2 1 2 3 3 1 2 1 2 3 1 2 3
1 BOATH139 ศิลปะการแกะสลักและการจัดดอกไม้
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 1.1,1.6, 1.7, 2.1, 2.4 – 2.6, 3.2 ทดสอบย่อยครั้งที่ 1 สอบกลางภาค ทดสอบย่อยครั้งที่ 2 สอบปลายภาค 4 8 12 16 10% 25% 10% 25%
2 1.1,1.6, 1.7,2.1, 2.4 – 2.6, 3.2,4.1 – 4.6,5.3-5.4 วิเคราะห์กรณีศึกษาค้นคว้า การนำเสนอ รายงาน การทำงานกลุ่มและผลงาน การอ่านและสรุปบทความ การส่งงานตามที่มอบหมาย ตลอดภาคการศึกษา 20%
3 1.1 – 1.7, 3.1 การเข้าชั้นเรียน การมีส่วนร่วม อภิปราย เสนอความคิดเห็นในชั้นเรียน ตลอดภาคการศึกษา 10%
4
การจัดและการแกะสลักดอกไม้
งานใบตอง
งานดอกไม้
 
การประเมินประสิทธิผลรายวิชานี้ ที่จัดทำโดยนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมในการนำแนวคิดและความเห็นจากนักศึกษาได้ดังนี้

การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา ข้อเสนอแนะผ่านเว็บบอร์ด ที่อาจารย์ผู้สอนได้จัดทำเป็นช่องทางการสื่อสารกับนักศึกษา
ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์  ดังนี้
2.1   การสังเกตการณ์สอนของผู้ร่วมทีมสอน
2.2   ผลการเรียนของนักศึกษา
2.3   การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้
หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ  2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดมสมอง และหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน  ดังนี้
3.1   สัมมนาการจัดการเรียนการสอน
3.2   การวิจัยในและนอกชั้นเรียน
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ในวิชา ได้จาก การสอบถามนักศึกษา หรือการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลการ ทดสอบย่อย และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาได้ดังนี้
4.1  การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์อื่น หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ไม่ใช่อาจารย์ประจำหลักสูตร
4.2   มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา  ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยตรวจสอบข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา  ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอนและรายละเอียดวิชา  เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น  ดังนี้
5.1   ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4
5.2   เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอน เพื่อให้นักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้นี้กับปัญหาที่มาจากงานวิจัยของอาจารย์หรืออุตสาหกรรมต่าง ๆ