อาหารไทยและอาหารนานาชาติ

Thai and International Food

ศึกษาลักษณะประเภทของอาหารไทย อาหารชาติต่างๆ ทั้งอาหารคาวและอาหารหวาน สามารถกำหนดรายการอาหาร เลือกซื้อเครื่องปรุง เลือกใช้อุปกรณ์ในการปรุง และการจัดบริการ
1. เพื่อให้ความรู้พื้นฐานอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและการบริการ
2.เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ เกี่ยวกับแนวคิด องค์ประกอบ บทบาท ผลกระทบของการท่องเที่ยว
3.เพื่อให้นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับ รูปแบบธุรกิจ องค์กรและสถาบันที่มีบทบาทต่ออุตสาหกรรม
   ท่องเที่ยว
4. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับ การจัดการและส่งเสริมการท่องเที่ยว การพัฒนาการท่องเที่ยว   
    รวมถึงสถานการณ์ทางการท่องเที่ยวในปัจจุบันและอนาคต
ศึกษาลักษณะประเภทของอาหารไทย อาหารชาติต่างๆ ทั้งอาหารคาวและอาหารหวาน สามารถกำหนดรายการอาหาร เลือกซื้อเครื่องปรุง เลือกใช้อุปกรณ์ในการปรุง และการจัดบริการ
 
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1
-  กอบแก้ว นาจพินิจ  :อาหารไทย : สำนักพิมพ์เสมาธรรม:2542
- บัญญัต  บุญญา :ความปลอดภัยของอาหาร:สยามศิลป์การพิมพ์:2546
- พัฒน์ สุจำนง :กฎหมายควบคุมอาหารและมาตรฐานอาหาร:โอเอสพร้นติ้งเฮ้าส์:2537