ภูมิอากาศพืชและการจัดการน้ำ

Plant Climate and Water Management

เพื่อให้ผู้เรียนสามารถรู้และปฏิบัติเกี่ยวกับภูมิอากาศและน้ำในการผลิตพืช ความสัมพันธ์ระหว่าง ภูมิอากาศ ดิน น้ำและพืช ได้ เพื่อให้ผู้เรียนปฏิบัติระบบชลประทานในการผลิตพืชและการประเมิน ประสิทธิภาพการใช้น้ำในการผลิตพืชได้
ศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับภูมิอากาศและน้ำในการผลิตพืช ความสัมพันธ์ระหว่าง ภูมิอากาศ ดิน น้ำและพืช ระบบชลประทานในการผลิตพืชและการประเมิน ประสิทธิภาพการใช้น้ำในการผลิตพืช
นักศึกษาต้องมีคุณธรรม จริยธรรมเพื่อให้สามารถดำเนินชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคมอย่างราบรื่น และเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม สอดแทรก ให้นักศึกษาสามารถพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมเกิดขึ้นเช่นเดียวกับการประกอบอาชีพในสาขาอื่น ๆ  มีจรรยาบรรณ หมายถึง มีระเบียบวินัยและเคารพกฎกติกาของสังคม ประพฤติปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
กำหนดให้มีวัฒนธรรมองค์กรเพื่อเป็นการปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเน้นการเข้าชั้นเรียนให้ตรงเวลาตลอดจนการแต่งกายที่เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย นักศึกษาต้องมีความรับผิดชอบ โดยในการทำงานกลุ่มนั้นต้องฝึกให้รู้หน้าที่ของการเป็นผู้นำกลุ่มและการเป็นสมาชิกกลุ่ม มีความซื่อสัตย์โดยต้องไม่กระทำการทุจริตในการสอบหรือลอกการบ้านของผู้อื่น เป็นต้น นอกจากนี้อาจารย์ผู้สอนทุกคนต้องสอดแทรกเรื่องคุณธรรมจริยธรรมในการสอนทุกรายวิชารวมทั้งมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม เช่น การยกย่องนักศึกษาที่ทำดีทำประโยชน์แก่ส่วนรวมและเสียสละ 
(1) ประสิทธิภาพในทักษะการปฏิบัติอย่างถูกต้อง (2) ความสามารถในการตัดสินใจแก้ปัญหาเฉพาะหน้า (3) ความสำเร็จและคุณภาพของผลงาน
มีความรู้ในสาขาวิชาชีพ โดยมีความรู้ ความเข้าใจ ในการเป็นนักส่งเสริมการเกษตรอย่างถ่องแท้และเป็นระบบ ทั้งหลักการ ทฤษฎีและการประยุกต์ใช้ความรู้ที่ทันสมัยในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
ใช้การเรียนการสอนที่หลากหลายโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทักษะการปฏิบัติในรายวิชาต่างๆ ให้นักศึกษาได้ปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ
การวัดและประเมินผลตามสภาพจริงจากผลงาน และทักษะการปฏิบัติของนักศึกษา ดังนี้ (1) ประสิทธิภาพในทักษะการปฏิบัติอย่างถูกต้อง (2) ความสามารถในการตัดสินใจแก้ปัญหาเฉพาะหน้า (3) ความสำเร็จและคุณภาพของผลงาน
ความสามารถในการคิดริเริ่มสร้างสรรค์ จากพื้นฐานของความรู้ที่เรียน นำมาพัฒนานวัตกรรมหรือสร้างองค์ความรู้ใหม่
ใช้การเรียนการสอนที่หลากหลายโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทักษะการปฏิบัติในรายวิชาต่างๆ ให้นักศึกษาได้ปฏิบัติอย่างสม่ำเสม
การวัดและประเมินผลตามสภาพจริงจากผลงาน และทักษะการปฏิบัติของนักศึกษา ดังนี้ (1) ประสิทธิภาพในทักษะการปฏิบัติอย่างถูกต้อง (2) ความสามารถในการตัดสินใจแก้ปัญหาเฉพาะหน้า (3) ความสำเร็จและคุณภาพของผลงาน  แก้ไข
 กล้าแสดงออก กล้าหาญ อดทน หนักแน่น รู้จักเสียสละ ให้อภัย และรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น สุภาพ สามารถประสานความคิดและประโยชน์ด้วยหลักแห่งเหตุผลและความถูกต้อง มีความซื่อสัตย์ สุจริต ยุติธรรม รักองค์กร เป็นผู้นำกลุ่มกิจกรรมได้ทุกระดับและสถานการณ์ที่เหมาะสม มีความรับผิดชอบต่อบทบาทหน้าที่ของตนเองทั้งในฐานะผู้นำและผู้ตาม
ใช้การเรียนการสอนที่หลากหลายโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทักษะการปฏิบัติในรายวิชาต่างๆ ให้นักศึกษาได้ปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ
การวัดและประเมินผลตามสภาพจริงจากผลงาน และทักษะการปฏิบัติของนักศึกษา ดังนี้ (1) ประสิทธิภาพในทักษะการปฏิบัติอย่างถูกต้อง (2) ความสามารถในการตัดสินใจแก้ปัญหาเฉพาะหน้า (3) ความสำเร็จและคุณภาพของผลงาน  แก้ไข
1) มีทักษะการสื่อสาร หมายถึง ความสามารถในการใช้ภาษาไทย ทั้งการฟัง พูด อ่านและเขียน เพื่อการสื่อสารให้เหมาะกับสถานการณ์ และการใช้ภาษาอังกฤษ ในการอ่าน พูด ฟัง และเขียน 2) มีทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมในการสื่อสารและค้นคว้าข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ  แก้ไข
ใช้การเรียนการสอนที่หลากหลายโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทักษะการปฏิบัติในรายวิชาต่างๆ ให้นักศึกษาได้ปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ
การวัดและประเมินผลตามสภาพจริงจากผลงาน และทักษะการปฏิบัติของนักศึกษา ดังนี้ (1) ประสิทธิภาพในทักษะการปฏิบัติอย่างถูกต้อง (2) ความสามารถในการตัดสินใจแก้ปัญหาเฉพาะหน้า (3) ความสำเร็จและคุณภาพของผลงาน
6.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะพิสัย
มีทักษะและความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติส่งเสริมการเกษตรตามมาตรฐานวิชาชีพ สามารถแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบโดยประยุกต์ใช้ความรู้ที่เรียนมา และพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ทางวิชาชีพ  แก้ไข
ใช้การเรียนการสอนที่หลากหลายโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทักษะการปฏิบัติในรายวิชาต่างๆ ให้นักศึกษาได้ปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ
การวัดและประเมินผลตามสภาพจริงจากผลงาน และทักษะการปฏิบัติของนักศึกษา ดังนี้ (1) ประสิทธิภาพในทักษะการปฏิบัติอย่างถูกต้อง (2) ความสามารถในการตัดสินใจแก้ปัญหาเฉพาะหน้า (3) ความสำเร็จและคุณภาพของผลงาน
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1.คุณธรรมจริยธรรม 2.ความรู้ 3.ทักษะทางปัญญา 4.ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5.ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 6.ด้านทักษะพิสัย
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 1 2 1 2 3 1 2 1 2 1
1 BSCAG112 ภูมิอากาศพืชและการจัดการน้ำ
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 1.3, 3.1, 5.3 การเข้าชั้นเรียน การส่งรายงานตรงเวลา การแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน การนำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน ตลอดภาคการศึกษา 10%
2 2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 3.2, 3.5 การสอบกลางภาค 9 25%
3 1.3, 2.1,2.2, 3.1, 3.2, 4.1, 4.3, 5.1, 5.2, 5.3 การสอบปลายภาค 17 25%
4 1.3, 2.3, 3.1, 3.2, 4.3, 5.3, 6.1 บทปฏิบัติการ และรายงาน ตลอภาคการศึกษา 40%
 บุญเจิด กาญจนา. 2545. การให้น้ำแบบฉีดฝอย.   สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตพิษณุโลก, พิษณุโลก.
 
-สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.). 2561. คู่มือการออกแบบระบบน้ำฉบับประชาชน https://pubhtml5.com/ahit/cuub/basic -กรมชลประทาน. 2560. คู่มือการปฏิบัติงาน การสำรวจการชลประทาน http://www.rid5.net/upload/wm/35.pdf -สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน). 2560. คู่มือการจัดการทรัพยากรน้ำชุมชน ตามแนวพระราชดำริด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. https://www.hii.or.th/
- กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ https://www.rid.go.th/images/cover/index.html
- กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  http://www.dgr.go.th/th/intro
- กรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม https://www.tmd.go.th/
- กรมฝนหลวงและการบินเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ https://www.royalrain.go.th/
- คณาจารย์ภาควิชาพืชไร่นา. 2547. พืชเศรษฐกิจ. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
- คณาจารย์ภาควิชาพืชไร่นา. 2542. พฤกษศาสตร์พืชเศรษฐกิจ. กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
- ชนากานต์ เทโบลต์ พรมอุทัย. 2559. สรีรวิทยาพืชไร่. พิมพ์ครั้งที่ 2. เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ https://www.oae.go.th 
- สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ https://www.doa.go.th/fcri  
- กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ https://www.ricethailand.go.th
- สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย กระทรวงอุตสาหกรรม http://www.ocsb.go.th
- การยางแห่งประเทศไทย https://www.raot.co.th 
- สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) https://www.hrdi.or.th
- มูลนิธิสถาบันพัฒนามันสำปะหลังแห่งประเทศไทย https://tapiocathai.org