พื้นฐานงานช่างกลเกษตร

Fundamental for Agricultural Mechanic

เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ และทักษะในการใช้งาน การ บ ำ ร ุ ง ร ั ก ษ า ก า ร ซ ่ อ ม แ ซ ม เครื่องจักรกลเกษตร เครื่องจักร ในงานอุตสาหกรรมเกษตร และ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี ส ม ั ย ใ ห ม ่ ท า ง ด ้ า น ง า น เครื่องจักรกลเกษตรอย่าง เหมาะสม
ศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัยในโรงงาน เครื่องมือพื้นฐานในงานช่าง กลเกษตร เครื่องมือวัดละเอียด องค์ประกอบของการลับคมอุปกรณ์ เช่น งานตัด งานเฉือน มุมจิกและมุมคาย งานตะไบ งานเครื่องตัด งานเครื่องเจียระไน งานเครื่อง เจาะ และงานเครื่องกลึง
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
ไม่มีข้อมูล