เขียนแบบผลิตภัณฑ์เบื้องต้น

Introduction to Product Drafting

1.   รู้หลักและเกณฑ์การเขียนแบบโครงสร้างสำหรับงานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
2.   เข้าใจการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์การเขียนแบบเพื่อการผลิต
3.   ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการเขียนแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมการเขียนภาพคลี่ การเขียนแบบเฟอร์นิเจอร์ และการเขียนแบบตกแต่งภายในได้ถูกต้อง
4.   มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการเขียนแบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  การเขียนแบบเฟอร์นิเจอร์ และการเขียนแบบตกแต่งภายใน
5.   เห็นคุณค่าของการ ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการเขียนแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  การเขียนแบบเฟอร์นิเจอร์ และการเขียนแบบตกแต่งภายใน
ให้นักศึกษารู้วิธีการนำโปรแกรมคอมพิวเตอร์มาใช้ในการเขียนแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  ให้นักศึกษาเข้าใจวิธีการนำโปรแกรมคอมพิวเตอร์มาใช้ในการเขียนแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  ให้นักศึกษามีทักษะในการเขียนแบบรูปร่างและรูปทรงผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการเขียนแบบ ให้นักศึกษาเห็นคุณค่าของการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์มาใช้ในการเขียนแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
ศึกษาและฝึกปฏิบัติ การเขียนแบบโครงสร้างสำหรับงานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม การเขียนภาพคลี่ การเขียนแบบเพื่อการผลิต การเขียนแบบเฟอร์นิเจอร์ และการเขียนแบบตกแต่งภายใน ปฏิบัติงานเขียนแบบและใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการเขียนแบบ
Study and practice of product design structure drafting, explodeviews in drafting, working drawings, furniture and interior drafting; practice with hand drafting and computer drafting software.
ให้คำปรึกษานอกชั้นเรียนวันละ 2 ชั่วโมงรวม 14 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ทาง Microsoft Team และกลุ่มไลน์       ซึ่งได้ประกาศให้นักศึกษาทราบตั้งแต่เข้าเรียนในสัปดาห์แรก
1.    ฝึกให้นักศึกษาเป็นผู้มีวินัย ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม

   ให้นักศึกษาเป็นผู้เคารพและให้เกียรติความคิดและความรู้ของบุคคลอื่น ๆ และมีความซื่อสัตย์

                   สุจริต ต่อตนเองและผู้อื่น

  ฝึกให้นักศึกษาเป็นผู้มีความอดทนอดกลั้น สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างไม่มีอคติในการทำงาน   โดยสามารถทำงานได้ในเวลาที่กำหนดให้ทั้งในการปฏิบัติในชั้นเรียนและงานนอกชั้นเรียน
- เช็คชื่อการเข้าเรียน การตรงต่อเวลา
- เช็คเวลาการส่งงานตรงเวลา
- สังเกตุตรวจสอบพฤติกรรมในการปฏิบัติตนในการทำงานร่วมกับผู้อื่น
ประเมินพฤติกรรมการเรียนด้วยคะแนนจิตพิสัย 10%
ความรู้ที่ต้องได้รับ นักศึกษาจะต้องมีความรู้ในการนำโปรแกรมคอมพิวเตอร์มาใช้ในการเขียนแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ได้อย่างถูกต้อง
วิธีการสอน สอนโดยการบรรยายและสาธิตการปฏิบัติงานประกอบสื่อการสอนประกอบตัวอย่าง E-Book และ  Media/Video. และกำหนดให้ฝึกปฏิบัติงานในชั้นเรียน และนอกชั้นเรียนเพื่อเป็นการเพิ่มทักษะความเข้าใจ และกำหนดให้ส่งงานตามเวลาที่กำหนดให้ทาง Microsoft Team
วิธีการประเมินผล ประเมินผลจากงานฝึกปฏิบัติในชั้นเรียน 30% ฝึกปฏิบัติงานนอกชั้นเรียน 30% และจากการสอบ 30% จิตพิสัย 10%
ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา  ให้นำโปรแกรมคอมพิวเตอร์มาใช้ในการเขียนแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมได้ถูกต้องตามมาตรฐานสากล
วิธีการสอน  สอนโดยการบรรยายประกอบตัวอย่าง ด้วยสื่อการสอนแล้วให้นักศึกษาปฏิบัติการ หาข้อมูลและฝึกปฏิบัติออกแบบพื้นฐาน และกำหนดให้ฝึกปฏิบัติงานนอกชั้นเรียนเพื่อเป็นการเพิ่มทักษะปฏิบัติ  ส่งงานตามเวลาที่กำหนดให้
วิธีการประเมินผล จากงานที่ฝึกปฏิบัติในและนอกชั้นเรียน  และจากการทดสอบในชั้นเรียน
และการสอบกลางภาคและปลายภาคเรียน
 -     ความรับผิดชอบในงานที่มอบหมาย
 -     ความรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม   การแก้ปัญหาในการทำการเขียนแบบแบบฯ
 -     ความตรงต่อเวลา
-     บรรยายพร้อมแสดงตัวอย่างประกอบ ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาแต่ละสัปดาห์
-     มอบหมายให้ปฏิบัติงาน
-     ตรวจงานปฏิบัติประจำสัปดาห์
-     สอบปฏิบัติกลางภาคและปลายภาค
-     สอบทฤษฎีกลางภาคและปลายภาค
ประเมนผลตามเกณฑ์ที่กำหนดใน มคอ.2
-    การตรวจสอบพฤติกรรมการเข้าเรียน และการส่งงานได้ตรงตามขอบเขต และเวลาที่กำหนดไว้
-    การประเมินผลการงานทำงาน โดยให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการประเมิน
- ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา
- ให้นักศึกษาค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับการใช้โปรแกรม AutoCAD. ในการทำงานออกแบบจัดทำรายงาน
   และส่งงานทาง  E-MAIL.
- ทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสาร การส่งข้อมูลทาง  E-MAIL.
-   สอนโดยการบรรยายตัวอย่างโครงการ แล้วให้นักศึกษาปฏิบัติการค้นคว้าข้อมูล และกำหนดให้ฝึกปฏิบัติงานทั้งในและนอกชั้นเรียนเพื่อเป็นการเพิ่มทักษะปฏิบัติและส่งงานตามเวลาที่กำหนดให้
 -   ตรวจงานปฏิบัติในชั้นเรียน และงานปฏิบัตินอกชั้นเรียน
 -   สอบวัดความรู้ในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
-     ความรับผิดชอบในงานที่มอบหมาย
 -     ความรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม   การแก้ปัญหาในการทำการเขียนแบบแบบฯ
 -     ความตรงต่อเวลา
-   สอนโดยการบรรยายตัวอย่างโครงการ แล้วให้นักศึกษาปฏิบัติการค้นคว้าข้อมูล และกำหนดให้ฝึกปฏิบัติงานทั้งในและนอกชั้นเรียนเพื่อเป็นการเพิ่มทักษะปฏิบัติและส่งงานตามเวลาที่กำหนดให้
-   ตรวจงานปฏิบัติในชั้นเรียน และงานปฏิบัตินอกชั้นเรียน
 -   สอบวัดความรู้ในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
ไม่มีข้อมูล
1. ประเวช  มณีกุต. เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์จิตรวัฒน์, 2541.  2. อำนวย  อุดมศรี. เขียนแบบทั่วไป. กรุงเทพฯ : สยามสปอร์ต ซินดิเคท, 2537.
3. ดอกธูป  พุทธมงคล, ชนิด  สุมังคะโยธิน, สมชาย  เกตพันธุ์ และวรินทร์  รอดโพธิ์ทอง. เขียนแบบเทคนิค 1,2. ม.ป.ท. :                 วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี, 2529.  4. ธวัช  ชัยวิศิษฐ์. เขียนแบบเครื่องกล. พิมพ์ครั้งที่ 2. ม.ป.ท. , 2539. 
5. กฤษฎา  อินทรสถิตย์. การเขียนแบบสถาปัตยกรรมภายใน. กรุงเทพฯ : เอ็ม เอ เอช พริ้นติ้ง, 2546. 
เวพไซด์
https://www.pinterest.com/
https://www.yankodesign.com/category/productdesign/
https://www.behance.net/galleries/6/Product-Design
1.1 การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน  1.2 แบบประเมินรายวิชา
2.1   การสังเกตการณ์สอนของผู้ร่วมทีมสอน  2.2   ผลการเรียนของนักศึกษา  2.3   การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้
หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ  2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดมสมอง และหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน 
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ในวิชา ได้จากการสอบถามนักศึกษา หรือการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลการ ทดสอบย่อย และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาได้ดังนี้  4.1  การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์อื่น หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ไม่ใช่อาจารย์ประจำหลักสูตร  4.2   มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา  ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยตรวจสอบข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม
ปรับปรุงรายวิชาทุกภาคการศึกษาตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์