โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร์

Programable Logic Controller

1.ศึกษาหลักการของระบบควบคุมอัตโนมัติในงานอุตสาหกรรม
2.ศึกษาและปฏิบัติการต่อวงจรอินพุต-เอาท์พุตให้ PLC
3.ศึกษาและปฏิบัติการเขียนโปรแกรมเพื่อ PLC ตามเงื่อนไขที่กำหนด
4.ศึกษาและปฏิบัติการอ่านค่าเซนเซอร์แบบอนาล็อก และ RS-485
5.ศึกษาและปฏิบัติการต่อวงจร และควบคุมเซอร์โวมอเตอร์
6.ศึกษาและปฏิบัติการส่งข้อมูลให้จอสัมผัส และ SCADA
ศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับ โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร์ ระบบอินพุต ระบบเอาท์พุต ภาษาที่ใช้ในการเขียนโปรแกรมตามมาตรฐาน IEC 1131-3 การเขียนโปรแกรมควบคุมการทำงานของโปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร์ และการประยุกต์ใช้งาน
2 ชม.
ทฤษฎี คู่ปฏิบัติ
สอบข้อเขียน และปฏิบัติ
การต่อวงจร การเขียนโปรแกรมควบคุม PLC ตามเงื่อนไข และการแสดงผล
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะพิสัย
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 5 2 4 5 1 2 4 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2
1 ENGEL113 โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร์
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 สอบข้อเขียนและสอบปฏิบัติ 8 และ 15 60-40
ค้นคว้าออนไลน์ และหนังสือการใช้งาน PLC FX5U
การสอบปฏิบัติรายบุคคล
การอบรมเพิ่มเติมของอาจารย์
ตรวจสอบข้อสอบ และมคอ.3