โครงงานวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ

Electronics Engineering and Automation Control Systems Project

ศึกษาและนำเสนอหัวข้อโครงงานที่สนใจ
ลงมือสร้าง ทดสอบ และเก็บผลการทดลอง และนำเสนอผลงานที่ได้
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
ไม่มีข้อมูล
ตรวจสอบความสอดคล้องของโครงงานกับหลักสูตร