การวิจัยทางธุรกิจและสถิติ

Business Research and Statistics

 1.1. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนและวิธีการดำเนินการวิจัยทางธุรกิจ 
 1.2 เพื่อให้นักศึกษาได้มีประสบการณ์ ในการปฏิบัติการวิจัยเป็นขั้นตอน ตั้งแต่การเสนอโครงการ การกำหนดวัตถุประสงค์ การตั้งสมมติฐานการวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์และสรุปผลการวิจัย
           1.3 เพื่อให้นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับสถิติสำหรับการวิจัย
           1.4 เพื่อให้นักศึกษาเลือกใช้สถิติสำหรับการทดสอบสมติฐาน
2.1        เพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการทำวิจัยทางธุรกิจ
           2.2  เพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีผลการเรียนรู้ที่คาดหวังให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาวิชาการบัญชี
ศึกษาที่มาและการเตรียมการวิจัย  การดำเนินงานวิจัย  การเขียนโครงการและรายงานการวิจัย 
ซึ่งจะนำมาประยุกต์ใช้ในเชิงธุรกิจ การวิจัยทางธุรกิจเพื่อพัฒนาแก้ปัญหาชุมชนและสังคม  โดยฝึกปฏิบัติงานวิจจัยในพื้นที่จริง  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสถิติสำหรับการวิจัย  การเลือกใช้สถิติสำหรับการทดสอบสมมติฐาน
4 ชม.
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
          1)  สามารถทำงานที่มอบหมายภายในเวลาที่กำหนด
          2) เคารพกฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม
    1.2 วิธีการสอนที่จะใช้พัฒนาการเรียนรู้
         ปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย เข้าชั้นเรียนให้ตรงเวลา รวมทั้งการแต่งกายที่เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัยฯ
ปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย เข้าชั้นเรียนให้ตรงเวลา รวมทั้งการแต่งกายที่เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัยฯ
1)  ประเมินผลจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน
2)  ประเมินผลจากการส่งงานที่ได้รับมอบหมายตรงเวลา
1) ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการทำวิจัยและสถิติการทำวิจัย
2) ความรู้จากประสบการณ์ ในการปฏิบัติการวิจัยเป็นขั้นตอน ตั้งแต่การเสนอโครงการ การกำหนดวัตถุประสงค์ การตั้งสมมติฐานการวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์และสรุปผลการวิจัย
3) ความรู้จากการค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับงานวิจัย
1) ใช้การสอนแบบบรรยาย เปิดโอกาสให้นักศึกษาแสดงความคิดเห็น สอบถามในประเด็นที่ไม่เข้าใจ
2) ใช้การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ได้แก่ การสอนบรรยายร่วมกับการสื่อสารสองทาง โดยเน้นให้นักศึกษาหาทางค้นคว้าหาข้อมูลเพิ่มเติม การสอนแบบร่วมมือกันเรียนรู้ (Co-Operative Learning) การสอนแบบศึกษาด้วยตนเอง การค้นคว้าทางอินเตอร์เน็ต
3) ให้ทำงานกลุ่ม ในรูปแบบ Team besed Learning และมอบหมายให้ทำวิจัย กลุ่มละ 1 เรื่องดำเนินตามกระบวนการที่ถูกต้องและสมบูรณ์
1) สอบกลางภาค
2) งานที่ได้รับมอบหมาย
           1) สามารถคิดและวิเคราะห์จัดทำรายงานการวิจัย
           2) สามารถใช้ความรู้ทางสถิติมาประยุกต์ใช้กับงานวิจัย
1) สอนโดยการบรรยายทฤษฎีและการเรียนรู้โดยโครงการ
2) มอบหมายให้นักศึกษาทำวิจัยเกี่ยวกับบัญชีกับธุรกิจ
1) ประเมินผลจากรายงานทางเอกสาร และการนำเสนอหน้าชั้น รวมทั้งอภิปรายแสดงความเห็น
1)  สามารถปฏิบัติและรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายได้ตามกำหนด
2)  สามารถปฏิบัติงานร่วมกับเพื่อนในชั้นเรียนได้
3)  สามารถแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ทั้งในบทบาทของผู้นำและบทบาทของผู้ร่วมงาน
4)  สามารถค้นคว้าหาความรู้อย่างต่อเนื่อง
1)  มอบหมายงานกลุ่มเพื่อให้นักศึกษาทางานได้กับผู้อื่นได้
1)  ประเมินการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน
 2)  ประเมินความรับผิดชอบจากรายงานกลุ่มของนักศึกษา
         1)  สามารถคำนวณค่าทางสถิติจากแบบฝึกหัดได้
         2)  สามารถคัดเลือกแหล่งข้อมูลเพื่อการตัดสินใจได้
         3)  สามารถเลือกรูปแบบการนำเสนอเหมาะสมกับกลุ่มผู้ฟัง
         4)  สามารถเลือกใช้เทคนิคที่เหมาะสมในการรวบรวมข้อมูล และแปลความหมาย
1)  ใช้PowerPoint ที่น่าสนใจ ชัดเจน ง่ายต่อการติดตามทำความเข้าใจ ประกอบการสอนในชั้นเรียน
2)  การมอบหมายงานที่ต้องมีการนำเสนอทั้งในรูปเอกสารและด้วยวาจาประกอบสื่อเทคโนโลยี
1)  ประเมินทักษะการใช้สื่อและการใช้ภาษาพูดจากการนำเสนอรายงานหน้าชั้นเรียน
2)  ประเมินรายงานการสืบค้นข้อมูลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1 คุณธรรมจริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3
1 10003304 การวิจัยทางธุรกิจและสถิติ
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 1,2,3,4,5 การสอบกลางภาค 9 30%
2 2,3,4 กระบวนการทำงานวิจัย รายงานการวิจัยและการนำเสนอหน้าชั้นเรียน กระบวนการทำงานวิจัย รายงานการวิจัยและการนำเสนอหน้าชั้นเรียน ทุกสัปดาห์ 60%
3 1,2,3,4,5 การสังเกตพฤติกรรมระหว่างเรียน ทุกสัปดาห์ 10%
ปรียนันท์  ประยูรศักดิ์ (2551). วิธีวิจัยทางธุรกิจ. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต.
เว็บไซต์สำนักหอสมุดของสถาบันการศึกษาหรือหน่วยงานต่างๆ ที่มีผลงานวิจัย
ไม่มี
แบบประเมินอาจารย์ผู้สอน
ใช้แบบประเมินประสิทธิภาพการสอนของมหาวิทยาลัยในระบบออนไลน์
นำผลการประเมินข้อ 2 มาปรับปรุงการเรียนการสอน
ให้กรรมการกำกับมาตรฐานวิชาการ เป็นผู้ประเมินโดยพิจารณาจากข้อสอบ และ การตัดเกรด
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เป็นผู้นำเสนอข้อสอบ และ การตัดเกรด  ก่อนที่จะมีการสอบและการประกาศผล นำผลการประเมินในข้อ 1 และข้อ 2  ประกอบการพิจารณาข้อบกพร่องของวิธีการสอน  วิธีการประเมิน  และ เนื้อหารายวิชา