ปฏิบัติการวิศวกรรมอุตสาหการ

Industrial Engineering Laboratory

ผลิตวิศวกรปฏิบัติการระดับปริญญาตรีที่มีความรู้ความสามารถในการฝึกงานงานเชื่อมและโลหะแผ่นสำหรับงานทางวิศวกรรมได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม ถูกต้องตามหลักวิชา เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในงานด้านวิศวกรรมอุตสาหการในสภาพปัจจุบัน
เพื่อผลิตวิศวกรปฏิบัติการระดับปริญญาตรีที่มีคุณสมบัติเหมาะสม สามารถปฏิบัติงานด้านวิศวกรรมอุตสาหการ ในสภาพปัจจุบันเพื่อผลิตวิศวกรอุตสาหการที่มีความสามารถปฏิบัติงานเฉพาะด้าน สามารถปฏิบัติด้านการศึกษาการเคลื่อนไหวและเวลาการทำงาน การวิเคราะห์ข้อมูลจากแผนภูมิต่าง ๆ การศึกษาองค์ประกอบของเวลาที่ใช้ในการทำงาน การจับเวลาการเคลื่อนไหวอย่างละเอียด เวลามาตรฐาน การสุ่มงาน และสิ่งที่ช่วยสนับสนุนในการศึกษางาน การฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการบำรุงรักษาแบบทวีผล การควบคุมคุณภาพ การวางแผนและควบคุมการผลิต การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรม และการวิจัยการดำเนินงาน
ฝึกปฏิบัติการเกี่ยวกับหลักการศึกษาการเคลื่อนไหวและเวลาการทำงาน การวิเคราะห์ข้อมูลจากแผนภูมิต่าง ๆ การศึกษาองค์ประกอบของเวลาที่ใช้ในการทำงาน การจับเวลาการเคลื่อนไหวอย่างละเอียด เวลามาตรฐาน การสุ่มงาน และสิ่งที่ช่วยสนับสนุนในการศึกษางาน และการฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการบำรุงรักษาแบบทวีผล การควบคุมคุณภาพ การวางแผนและควบคุมการผลิต การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรม และการวิจัยการดำเนินงาน
เวลาให้คำปรึกษานักศึกษา หลักเลิกเรียนตั้งแต่เวลา 16.00-17.00 น
คุณธรรม จริยธรรมเพื่อให้สามารถดำเนินชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคมอย่างราบรื่น และเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม นอกจากนั้นคอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของประเทศ ความปลอดภัยในชีวิต ความสำเร็จทางธุรกิจ ผู้พัฒนา หรือผู้ประยุกต์โปรแกรมจำเป็นต้องมีความรับผิดชอบต่อผลที่ เกิดขึ้นเช่นเดียวกับการประกอบอาชีพในสาขาอื่นๆ ได้แก่
1.1.1 ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริตเคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
1.1.2 มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและสังคม
1.1.3 มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตาม สามารถทำงานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและลำดับ ความสำคัญ
1.1.4 เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
1.1.5 เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม
1.2.1 ให้ความสำคัญกำหนดให้นักศึกษาเข้าห้องเรียนให้ตรงต่อเวลา การส่งงานภายในเวลาที่กำหนด
1.2.2 ให้นักศึกษาร่วมกันอภิปรายและแสดงความคิดเห็นเป็นกลุ่มในการเรียนแต่ละครั้ง
1.2.3 ให้ความสำคัญของคุณค่า คุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต ต่อการปฏิบัติงานทางด้านการฝึกงานงานเชื่อมและโลหะแผ่น
1.2.4 ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มแล้วฝึกปฏิบัติงานทางด้านการฝึกงานงานเชื่อมและโลหะแผ่นพร้อมกับสร้างชิ้นจริงขึ้นมา
1.3.1 การขานชื่อ การให้คะแนนการเข้าชั้นเรียนและการส่งงานตรงต่อเวลา
1.3.2 ประเมินการนำเสนอหน้าชั้นเรียนและงานที่มอบหมาย
1.3.3 ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย และการกระทำทุจริตใน การสอบ
1.3.4 ประเมินผลจากผลงานของการปฏิบัติการทางวิศวกรรมอุตสาหการ
1.3.5 ประเมินผลจากชิ้นงานที่ได้ปฏิบัติตามที่ได้ทำการออกแบบ
1.3.6 ประเมินจากการแต่งกายให้ตรงตามระเบียบ และ ปฏิบัติตามข้อบังคับของการใช้พื้นที่ปฏิบัติงาน
2.1.1 พัฒนาความรู้และความเข้าใจทางคณิตศาสตร์ พื้นฐานวิทยาศาสตร์ พื้นฐานวิศวกรรมพื้นฐานและการผลิต เพื่อการประยุกต์ใช้กับงานทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ที่เกี่ยวข้องและการปรับปรุงการทำงาน
2.1.2 พัฒนาความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สำคัญในเนื้อหาสาขาวิชาปฏิบัติการวิศวกรรมอุตสาหการ
2.1.3 พัฒนาความสามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาปฏิบัติการวิศวกรรมอุตสาหการกับความรู้ในศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2.1.4 พัฒนาความสามารถในการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาด้านปฏิบัติการวิศวกรรมอุตสาหการด้วยวิธีการที่เหมาะสม รวมถึงการประยุกต์ใช้อุปกรณ์ที่เหมาะสม เช่น การใช้กล้องถ่ายภาพความร้อน การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการวิเคราะห์ เป็นต้น
2.1.5 พัฒนาความรู้และทักษะในวิชาปฏิบัติการวิศวกรรมอุตสาหการในการประยุกต์แก้ไขปัญหาในงานจริงได้ตลอดระยะเวลาที่นักศึกษาอยู่ในหลักสูตร
2.2.1 บรรยาย อภิปราย หลักการทางการศึกษางาน วิทยาศาสตร์พื้นฐาน วิศวกรรมพื้นฐานและการบำรุงรักษาเครื่องจักรพื้นฐาน รวมถึงหลักการออกแบบสร้างอุปกรณ์ช่วยในการออกแบบ
2.2.2 มอบหมายงานศึกษาและค้นคว้าปัญหาทางด้านการฝึกงานงานเชื่อมและโลหะแผ่นและ การผลิตชิ้นงานที่จำเป็นต้องอาศัยหลักการการปฏิบัติการทางวิศวกรรมอุตสาหการ
2.2.3 ฝึกวิเคราะห์กรณีศึกษาเกี่ยวกับการการศึกษางาน การบำรุงรักษา การออกแบบวางผังโรงงาน การควบคุมคุณภาพ และอื่น ๆ ด้วยหลักการทางด้านการปฏิบัติการทางวิศวกรรมอุตสาหการ
2.2.4 มอบหมายให้แบ่งกลุ่มหรือเฉพาะบุคคล โดยให้กรณีศึกษาการปฏิบัติการทางวิศวกรรมอุตสาหการ ด้านการศึกษางาน การบำรุงรักษา การควบคุมคุณภาพ การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรม จากงานวิจัยที่เกี่ยวข้องและทำการออกแบบตารางการเก็บข้อมูล สร้างลำดับการปฏิบัติงานเสมือนจริง
2.3.1 สอบกลางภาค สอบปลายภาค ด้วยข้อสอบที่เน้นการวัดหลักการปฏิบัติ
2.3.2 ประเมินผลจากการออกแบบ ผลจากการค้นคว้าข้อมูล ปัญหาทางด้านการออกแบบ
2.3.3 ประเมินผลจากงานที่มอบหมายและนำเสนอจากการวิเคราะห์ข้อมูลกรณีศึกษา
นักศึกษาต้องสามารถพัฒนาตนเองและประกอบวิชาชีพได้โดยพึ่งตนเองได้เมื่อจบการศึกษา ดังนั้นนักศึกษาจำเป็นต้องได้รับการพัฒนาทักษะทางปัญญาไปพร้อมกับคุณธรรม จริยธรรม และความรู้เกี่ยวกับสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศในขณะที่สอนนักศึกษา
3.1.1 พัฒนาความสามารถในความคิดอย่างมีวิจารณญาณที่ดี
3.1.2 พัฒนาความสามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ
3.1.3 พัฒนาความสามารถทางการคิด วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาด้านการฝึกงานงานเชื่อมและโลหะแผ่น ได้อย่างมีระบบรวมถึงการใช้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3.1.4 พัฒนาความสามารถในด้านของจินตนาการและความยืดหยุ่นในการปรับใช้องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม ในการพัฒนานวัตกรรมหรือต่อยอดองค์ความรู้จากเดิมได้อย่างสร้างสรรค์
3.1.5 พัฒนาความสามารถในด้านของการสืบค้นข้อมูลและแสวงหาความรู้เพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต และทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางองค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆ
3.2.1 ฝึกวิเคราะห์จากกรณีศึกษา ชิ้นงานตัวอย่าง และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
3.2.2 มอบหมายงานสืบค้นด้วยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม
3.2.3 ฝึกการใช้การปฏิบัติการทางวิศวกรรมอุตสาหการอยู่เป็นประจำ
3.2.4 ฝึกการปฏิบัติการทางวิศวกรรมอุตสาหการ
3.3.1 ประเมินผลจากการวิเคราะห์ด้วยหลักการ พร้อมอธิบายวิธีการใช้งาน ปัญหา แนวทางในการออกแบบ จากกรณีศึกษา ชิ้นงานตัวอย่าง และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
3.3.2 สังเกตพฤติกรรมการแก้ไขปัญหาและวิธีการรวมถึงปริมาณแหล่งสืบค้นข้อมูล
3.3.3 ประเมินผลจากการออกแบบและงานที่มอบหมายสามารถใช้งานได้จริง
4.1.1 สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนหลากหลายและสามารถสนทนาทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้ความรู้ในสาขาวิชาชีพมาสื่อสารต่อสังคมได้ในประเด็นเหมาะสม
4.1.2 สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์เชิงสร้างสรรค์ทั้งส่วนตัวและส่วนรวม พร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม รวมทั้งให้ความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ
4.1.3 สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเองและสอดคล้องกับการปฏิบัติการทางวิศวกรรมอุตสาหการ
4.1.4 พัฒนาบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบในการทำงานตามที่มอบหมาย ทั้งงานบุคคลและงานกลุ่ม สามารถปรับตัวและทำงานร่วมกับผู้อื่นทั้งในฐานะผู้นำและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถวางตัวได้อย่างเหมาะสมกับความรับผิดชอบ
4.1.5 พัฒนาจิตสำนึกความรับผิดชอบด้านความปลอดภัยในการทำงาน และการรักษาสภาพแวดล้อมต่อสังคม
4.2.1 ฝึกให้นักศึกษาสามารถทำงานกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
4.2.2 ฝึกให้นักศึกษาสามารถทำงานได้ตรงตามเวลา มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
4.2.3 มอบหมายงานการปฏิบัติงานกลุ่มและปฏิบัติงานรายบุคคล เช่น การค้นคว้าความก้าวล้ำของการปฏิบัติการทางวิศวกรรมอุตสาหการหรืออ่านบทความที่เกี่ยวข้องกับรายวิชาหรือการสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการทางวิศวกรรมอุตสาหการ
4.2.4 จัดกิจกรรมกลุ่มเพื่อรณรงค์การปฏิบัติงานการปฏิบัติการทางวิศวกรรมอุตสาหการเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการปฏิบัติการทำงานและสิ่งแวดล้อม ด้วยการนำเสนอการจัดบอร์ดหรือการที่ให้นักศึกษาปฏิบัติให้ถูกต้อง
4.3.1 นักศึกษาสามารถช่วยเหลือกันในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ และมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน พยายามช่วยเหลือกันโดยตลอด
4.3.2 ประเมินผลจากการส่งงานได้ตรงตามกำหนด
4.3.3 ประเมินตนเองและเพื่อนร่วมกลุ่ม ด้วยแบบฟอร์มที่กำหนดและการสอบสัมภาษณ์ การปฏิบัติงานเป็นรายบุคคล
4.3.4 ประเมินจากพฤติกรรมการมีส่วนร่วมของกลุ่มและการทำงานเป็นทีม
5.1.1 พัฒนาทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ สำหรับการปฏิบัติการทางวิศวกรรมอุตสาหการได้เป็นอย่างดี
5.1.2 พัฒนาทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตร์ หรือการแสดงสถิติประยุกต์ต่อการแก้ปัญหาการปฏิบัติการทางวิศวกรรมอุตสาหการได้อย่างสร้างสรรค์
5.1.3 สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารที่ทันสมัยได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
5.1.4 พัฒนาทักษะในการสื่อสารข้อมูลทั้งทางการพูด การเขียน และการสื่อความหมายโดยใช้สัญลักษณ์การปฏิบัติการทางวิศวกรรมอุตสาหการ
5.1.5 สามารถใช้เครื่องมือการคำนวณและเครื่องมือวิศวกรรม เพื่อประกอบวิชาชีพทางด้านการปฏิบัติการทางวิศวกรรมอุตสาหการ
5.2.1 ฝึกให้นักศึกษาได้ทำการออกแบบการปฏิบัติการทางวิศวกรรมอุตสาหการโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
5.2.2 ฝึกให้นักศึกษาได้มีการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตร์ หรือการแสดงสถิติประยุกต์ต่อการแก้ปัญหาการปฏิบัติการทางวิศวกรรมอุตสาหการ
5.2.3 มอบหมายรายงานและการนำเสนอจากหลักการปฏิบัติการทางวิศวกรรมอุตสาหการหรือกรณีศึกษา
5.2.4 มอบหมายงานด้านการคำนวณเชิงตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับงานในการปฏิบัติการทางวิศวกรรมอุตสาหการเช่น การคำนวณหาเวลาการปฏิบัติงานมาตรฐาน การคำนวณด้านตารางการสั่งซื้อและสินค้า การคำนวณหาจำนวนช่างที่เหมาะสมในงานบำรุงรักษา เป็นต้น
5.3.1 ประเมินผลจากการนำเสนอ การสอบกลางภาคและปลายภาค
5.3.2 ประเมินผลจากการปฏิบัติการทางวิศวกรรมอุตสาหการ
5.3.2 ประเมินผลจากการคำนวณตามที่ได้ให้แบบฝึกหัด
6.1.1 พัฒนามีทักษะในการบริหารจัดการในด้านเวลา เครื่องมือ อุปกรณ์และวิธีการปฏิบัติงาน
6.2.2 พัฒนาทักษะการปฏิบัติงานกลุ่มและการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ
6.2.1 ผู้สอนลงมือสาธิตการปฏิบัติการการใช้เครื่องมือเกี่ยวกับการปฏิบัติการทางวิศวกรรมอุตสาหการ
6.2.2 ควบคุมการฝึกปฏิบัติของนักศึกษาให้มีความถูกต้องตามวิธีการที่กำหนด
6.3.1 บันทึกผลเวลาการปฏิบัติ การใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ และประเมินจากรายงาน
6.3.2 ประเมินผลจากงานที่มอบหมาย
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 1.2,1.4, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2,3.3,5.3 1.2,1.4 2.1, 2.3,2.4,2.5, 3.1,3.2, 3.3,,3.5,4.4,4.5,5.2,5.4 1.2,1.4,2.5 4.4,5.4 ทดสอบย่อยครั้งที่ 1 สอบกลางภาค ทดสอบย่อยครั้งที่ 2 สอบปลายภาค วิเคราะห์กรณีศึกษาค้นคว้า การนำเสนอ รายงาน การทำงานกลุ่มและผลงาน การอ่านและสรุปบทความ การส่งงานตามที่มอบหมาย การเข้าชั้นเรียน การมีส่วนร่วม อภิปราย เสนอความคิดเห็นในชั้นเรียน 4 9 12 18 10% 25% 10% 25% 20% 10%
สุรพล ราษฎร์นุ้ย.วิศวกรรมบำรุงรักษา. บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น. กรุงเทพฯ.2002
รัชต์วรรณ กาญจนปัญญาคม.การศึกษางานอุตสาหกรรม (ฉบับปรับปรุงใหม่2562) . บริษัท ท๊อป เท็คบุ๊ค จำกัด.กรุงเทพฯ. 2562
ประจวบ กล่อมจิตร. การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อเพิ่มผลผลิตและความปลอดภัย. บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น. กรุงเทพฯ.กรุงเทพฯ. 2012
ไม่มี
ไม่มี
การประเมินประสิทธิผลรายวิชานี้ ที่จัดทำโดยนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมในการนำแนวคิดและความเห็นจากนักศึกษาได้ดังนี้
1.1 การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน
1.2 แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา
1.3 ข้อเสนอแนะผ่านเว็บบอร์ด ที่อาจารย์ผู้สอนได้จัดทำเป็นช่องทางการสื่อสารกับนักศึกษา
ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์ ดังนี้
2.1 การสังเกตการณ์สอนของผู้ร่วมทีมสอน
2.2 ผลการเรียนของนักศึกษา
2.3 การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้
หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ 2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดมสมอง และหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน ดังนี้
3.1 สัมมนาการจัดการเรียนการสอน
3.2 การวิจัยในและนอกชั้นเรียน
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ในวิชา ได้จาก การสอบถามนักศึกษา หรือการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลการ ทดสอบย่อย และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาได้ดังนี้
4.1 การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์อื่น หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ไม่ใช่อาจารย์ประจำหลักสูตร
4.2 มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยตรวจสอบข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอนและรายละเอียดวิชา เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น ดังนี้
5.1 ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4
5.2 เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอน เพื่อให้นักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้นี้กับปัญหาที่มาจากงานวิจัยของอาจารย์หรืออุตสาหกรรมต่าง ๆ