ปฏิบัติประสบการณ์วิชาชีพครู 1

Professional Experience 1

สามารถบูรณาการความรู้ทั้งหมดที่ได้ศึกษามาใช้ในการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาจริง สามารถนำประมวลรายวิชาเฉพาะมาจัดทำแผนการเรียนรู้โดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ สามารถนำเทคนิคและยุทธวิธีการสอนมาใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้   สามารถเลือกใช้และผลิตวัสดุช่วยสอน ตลอดจนเทคนิคการแก้ไขปัญหา สามารถวัดและประเมินผลการเรียนรู้ได้ตามสภาพความเป็นจริงและนำผลมาพัฒนาการจัด  การเรียนรู้ สามารถจัดทำบันทึกและรายงานผลการจัดการเรียนรู้ สามารถทำวิจัยในชั้นเรียนและนำผลการประเมินมาพัฒนาการจัดการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพผู้เรียน สามารถจัดกิจกรรมทางวิชาการเรียนรู้รวมทั้งการปฏิบัติงานครูด้านอื่นๆ ที่ไม่ใช่งานสอนโดยตรง และเพื่อส่งเสริมการสร้างมนุษยสัมพันธ์ที่ดีในองค์การ มีเจตคติที่ดีและศรัทธาวิชาชีพครู ร่วมสัมมนาการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ

 
เพื่อให้ผู้ปฏิบัติประสบการณ์วิชาชีพครูสามารถปฏิบัติงานด้านการสอน ผลิตสื่อ และปฏิบัติงานอื่น ๆ ในโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับการปฏิรูปการศึกษา
ปฏิบัติการสอนในรายวิชาเอกที่มีทั้งการเรียนภาคทฤษฎีและปฏิบัติที่สอดคล้องกับ กระบวนการจัดการเรียนการสอนในสถาบันที่ไปปฏิบัติการสอน จัดท าแผนการ เรียนรู้และปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ ใช้นวัตกรรมในการเรียนและการสอน การ ควบคุมและแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นการปฏิบัติจากการทดลองของนักศึกษา การจัดท า และตรวจข้อสอบและใบงานการทดลอง การให้คะแนนและการตัดสินผลการเรียน การสอบภาคปฏิบัติและการให้คะแนน การวัดและประเมินผลและน าผลไปใช้ใน การพัฒนาผู้เรียน การวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน การวางตนอยู่ในข้อบังคับของ สถานศึกษาที่ไปท าการสอน การมีมนุษยสัมพันธ์กับผู้ร่วมงาน ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับ มอบหมาย การแลกเปลี่ยนเรียนรู้หรือแบ่งปันความรู้ในการสัมมนาการศึกษา
          จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่คณาจารย์ให้คำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการให้คำปรึกษาแก่นิสิตในช่วงเวลาที่นิเทศการสอน และอนุญาตนิสิตเข้าพบเพื่อให้คำปรึกษาได้ 1 ชั่วโมง/สัปดาห์
   1.1.1  มีจิตสำนึกสาธารณะและตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม  
                    (ผลการเรียนรู้ข้อ 1.1)
             1.1.2  มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ  (ผลการเรียนรู้ข้อ 1.2)
             1.1.3  มีวินัย ขยัน อดทน ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม     
                    (ผลการเรียนรู้ข้อ 1.3)
             1.1.4  เคารพสิทธิในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์  (ผลการเรียนรู้ข้อ 1.4)
กำหนดให้มีวัฒนธรรมองค์กร เพื่อเป็นการปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเน้นการเข้าชั้นเรียนให้ตรงเวลาตลอดจนการแต่งกายที่เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย นักศึกษาต้องมีความรับผิดชอบโดยในการทำงานกลุ่มนั้นต้องฝึกให้รู้หน้าที่ของการเป็นผู้นำกลุ่มและการเป็นสมาชิกกลุ่ม มีความซื่อสัตย์โดยต้องไม่กระทำการทุจริตในการสอบหรือลอกการบ้านของผู้อื่น เป็นต้น นอกจากนี้อาจารย์ผู้สอนทุกคนต้องสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรมในการสอนทุกรายวิชา รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เช่น การยกย่องนักศึกษาที่ทำดี ทำประโยชน์แก่ส่วนรวม เสียสละ
1.3.1  ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในภาพเข้าชั้นเรียน การส่งงานตามกำหนด   
         ระยะเวลาที่มอบหมายและการร่วมกิจกรรม
1.3.2  ประเมินจากการมีวินัยและพร้อมเพรียงของนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรมเสริม
         หลักสูตร
1.3.3  ปริมาณการกระทำทุจริตในการสอบ
1.3.4  ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
 
1.3.5  ประเมินจากคุณภาพของงานที่ได้รับมอบหมาย ที่สะท้อนถึงความตั้งใจ ความ 
         รับผิดชอบของนักศึกษา
2.1.1  มีความรู้และความเข้าใจทั้งด้านทฤษฎีและหลักการปฏิบัติในเนื้อหาที่ศึกษา 
        (ผลการเรียนรู้ข้อ 2.1)
           2.1.2  สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยีของสาขาวิชาที่ศึกษา 
                  (ผลการเรียนรู้ข้อ 2.2)
           2.1.3  สามารถบูรณาการความรู้ที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
                   (ผลการเรียนรู้ข้อ 2.3)
2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้
ใช้การเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบ โดยเน้นหลักการทางทฤษฎี และประยุกต์ทางปฎิบัติในสภาพแวดล้อมจริง โดยทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ทั้งนี้ให้เป็นไปตามลักษณะของรายวิชาตลอดจนเนื้อหาสาระของรายวิชานั้นๆ นอกจากนี้ควรจัดให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์จริงโดยการศึกษาดูงานหรือเชิญผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ตรงมาเป็นวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่อง ตลอดจนการฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ
           1.  ประเมินจากรายงานที่นักศึกษาจัดทำ
           2. ประเมินจากโครงการที่นำเสนอ
           3. ประเมินจากการนำเสนอรายงานในชั้นเรียน
           4.  ประเมินจากรายวิชาปฎิบัติการสอนในสถานศึกษา
3.1.1  มีทักษะการปฏิบัติจากการประยุกต์ความรู้ทั้งทางด้านวิชาการ และวิชาชีพ 
                  (ผลการเรียนรู้ข้อ 3.1)
          3.1.2  มีทักษะในการนำความรู้มาคิดและใช้อย่างเป็นระบบ  (ผลการเรียนรู้ข้อ 3.2)
ใช้การเรียนการสอนที่หลากหลายโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  และการบูรณาการการเรียนการสอนกับการทำงาน (Work-Integrated Learning)  มุ่งเน้นให้นักศึกษารู้จักวิเคราะห์องค์ประกอบของสถานการณ์ต่าง ๆ โดยใช้บทบาทสมมติสถานการณ์จำลอง และกรณีศึกษาของแต่ละสาขาวิชาชีพเพื่อเป็นตัวอย่างให้นักศึกษาได้ฝึกวิเคราะห์แนวทางแก้ไขให้ถูกต้องและเน้นให้นักศึกษาลงมือปฏิบัติจริง
 
3.3.1   บทบาทสมมติหรือสถานการณ์จำลอง 
          3.3.2 การเลือกใช้วิธีการเพื่อแก้ใขปัญหาในบริบทต่าง ๆ 
          3.3.3 การนำเสนอรายงานในชั้นเรียน 
          3.3.4 การทดสอบโดยใช้แบบทดสอบหรือสัมภาษณ์
4.1.1  มีมนุษยสัมพันธ์และมารยาทสังคมที่ดี  (ผลการเรียนรู้ข้อ 4.1)
4.1.2  มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ  (ผลการเรียนรู้ข้อ 4.2)
           4.1.3  สามารถทำงานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งได้อย่างเหมาะสม 
                  (ผลการเรียนรู้ข้อ 4.3)
4.1.4  สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาช่วยเหลือสังคมในประเด็นที่เหมาะสม
        (ผลการเรียนรู้ข้อ 4.4)
           4.2.1  สามารถทำงานกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
           4.2.2  มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
           4.2.3  สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมองค์กรที่ไปปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี
           4.2.4  มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ร่วมงานในองค์กรและกับบุคคลทั่วไป
           4.2.5  มีภาวะผู้นำ
    4.3.1  พฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการนำเสนอรายงานกลุ่มในชั้นเรียน
          4.3.2  พฤติกรรมที่แสดงออกในการร่วมกิจกรรมต่าง ๆ
 5.1.1  สามารถเลือกใช้วิธีการและเครื่องมือสื่อสารที่เหมาะสม  (ผลการเรียนรู้ข้อ 5.1)
           5.1.2  สามารถสืบค้น ศึกษา วิเคราะห์ และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อแก้ไขปัญหาอย่าง
                   เหมาะสม  (ผลการเรียนรู้ข้อ 5.2)
           5.1.3  สามารถใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
                  (ผลการเรียนรู้ข้อ 5.3)
  5.2.1  ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสาร
            5.2.2  ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือในการค้นคว้าหาข้อมูล
            5.2.3  ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือในการนำเสนอผลงาน
            5.2.4  ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมกับขนบธรรมเนียมปฏิบัติของสังคม
                     แต่ละกลุ่ม
5.3.1  ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการติดต่อสื่อสาร
             5.3.2  ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการศึกษาค้นคว้าหาข้อมูล
             5.3.3  ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการนำเสนอผลงาน
             5.3.4  จรรยามารยาทในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเหมาะสมกับสถานการณ์และ
                      วัฒนธรรมสากล
 6.1.1  มีทักษะในการบริหารจัดการในด้านเวลา เครื่องมือ อุปกรณ์และวิธีการได้อย่างมี
                   ประสิทธิภาพ  (ผลการเรียนรู้ข้อ 6.1)
           6.1.2  สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ ปฏิบัติตามรูปแบบการสอน ประยุกต์วิธีการสอนใด้อย่าง
                   เหมาะสมกับเนื้อหาและสภาพของกลุ่มผู้เรียนได้อย่างเหมาะสม  (ผลการเรียนรู้ข้อ 6.2)
  6.2.1 สร้างทักษะในการปฏิบัติงาน
            6.2.2  สาธิตการปฏิบัติการโดยผู้เชี่ยวชาญ
            6.2.3  สนับสนุนการเข้าประกวดทักษะด้านการปฏิบัติ
            6.2.4  จัดนิทรรศการแสดงผลงานของนักศึกษา
            6.2.5  สนับสนุนการทำโครงงาน
            6.2.6  การปฏิบัติประสบการณ์วิชาชีพครู
6.3.1    มีการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงาน
             6.3.2 มีการใช้งานวิจัยของอาจารย์ประกอบการเรียนการสอน
             6.3.3 มีการประเมินผลการทำงานในภาคปฏิบัติ
             6.3.4 มีการประเมินโครงงานนักศึกษา
             6.3.5  มีการประเมินนักศึกษาการปฏิบัติประสบการณ์วิชาชีพครู
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 ประเมินผลการปฏิบัติประสบการณ์วิชาชีพครูจากอาจารย์ประจำวิชา / อาจารย์พี่เลี้ยง / ผู้บริหาร (แบบประเมินผลการสอน สำหรับอาจารย์พี่เลี้ยง/ผู้บริหาร) ตลอดภาคการศึกษา 40
2 ประเมินผลการปฏิบัติประสบการณ์วิชาชีพครูจากอาจารย์นิเทศ คะแนนจากการนิเทศ (คู่มือการนิเทศการสอน) ตลอดภาคการศึกษา 25
3 คะแนนจากผลงาน (โครงการสอน หนังสือเรียบเรียงทฤษฏี หนังสือเรียบเรียงปฏิบัติพร้อมคู่มือ วิจัยในชั้นเรียน การจัดสัมมนาปลายภาคเรียน) ตลอดภาคการศึกษา 25
4 ประเมินจากผู้เรียน (แบบประเมินผลการสอน สำหรับนักศึกษา) ตลอดภาคการศึกษา 10