การบริหารความขัดแย้งในองค์การและการเจรจาต่อรอง

Organizational Conflict Management and Negotiation

1. นักศึกษาเข้าใจแนวคิด ทฤษฎี รูปแบบ กระบวนการ และวิธีการจัดการความขัดแย้ง
2. นักศึกษาสามารถวิเคราะห์ความขัดแย้งและหาแนวทางแก้ปัญหาความขัดแย้งในองค์การได้
3. นักศึกษาเข้าใจแนวทางการทำประชาพิจารณ์ การประชามติ เทคนิคการเจรจาต่อรอง
4. นักศึกษาได้พัฒนาทักษะการวางกลยุทธ์การเจรจาต่อรองเพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์การ
-
     แนวคิด รูปแบบ กระบวนการ และวิธีการจัดการความขัดแย้ง การวิเคราะห์ความขัดแย้งและการแก้ปัญหาในสังคมสมัยใหม่ การจัดทำประชาพิจารณ์ การประชามติ แนวคิด ทฤษฎีและเทคนิคการเจรจาต่อรอง เพื่อพัฒนาทักษะในการเจรจาและโน้มน้าวคู่เจรจา วิธีการวิเคราะห์และจัดวางกลยุทธ์ในการเจรจาต่อรอง ให้บรรลุเป้าหมายของธุรกิจ
จำนวน 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ กรณีที่นักศึกษาแต่ละคนหรือรายกลุ่มต้องการคำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการ
1.1.1 มีจิตสำนึกและตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม
1.1.2 มีจรรยาบรรณทางวิชาการหรือวิชาชีพ
1.1.3 มีวินัย ขยัน อดทน ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม
1.2.1 ภายหลังเลิกเรียนให้นักศึกษารับผิดชอบปิดสวิทซ์ไฟฟ้าและเครื่องปรับอากาศ รวมทั้งถอดปลั๊กอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า เพื่อให้มีจิตสำนึกเรื่องการดูแลรักษาของที่ใช้ร่วมกัน การประหยัด และป้องกันอุบัติเหตุ
1.2.2 ฝึกให้นักศึกษาเข้าเรียนตรงเวลาและส่งงานตรงตามกำหนดเวลาที่มอบหมาย 
1.2.3 สอดแทรกให้นักศึกษามีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งยกประเด็นปัญหาของบุคคลที่ส่งผลกระทบต่อครอบครัวและชุมชน
1.3.1 สังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาเรื่องการปิดสวิทซ์ไฟฟ้า เครื่องปรับอากาศ และปลั๊กอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าซึ่งใช้ในการเรียนการสอน ภายหลังเลิกเรียน
1.3.2 สังเกตพฤติกรรมการเข้าเรียน และการส่งงานตรงตามกำหนดเวลา
1.3.3 การอภิปรายและมีส่วนร่วมในการอภิปรายของนักศึกษาในชั้นเรียนในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม
2.1.1 มีความรู้และความเข้าใจทั้งด้านทฤษฎีและหลักการปฏิบัติในเนื้อหาที่ศึกษา
2.1.2 สามารถติดตามความก้าวหน้า ใฝ่รู้ ทางวิชาการและเทคโนโลยีของสาขาวิชาที่ศึกษา
2.2.1 สอนให้เข้าใจทฤษฎี และประยุกต์ใช้ความรู้ด้วยการศึกษาวิเคราะห์กรณีศึกษาที่เกิดขึ้นได้จริงภายในองค์การ
2.2.2 นำกรณีศึกษาที่สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันมาให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้
2.3.1 ตรวจใบงาน
2.3.2 สอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน
3.2 มีทักษะในการนำความรู้มาคิดและใช้อย่างเป็นระบบ
3.2.2 วิเคราะห์กรณีศึกษาทเพื่อฝึกวิเคราะห์และหาแนวทางแก้ไขความขัดแย้ง
3.3.2 ทดสอบจากใบงานกรณีศึกษา
4.1.1 มีมนุษยสัมพันธ์และมารยาทสังคมที่ดี
4.1.2 มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตาม
4.2.1 มอบหมายงานให้ทำร่วมกันตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป เพื่อฝึกการทำงานร่วมกับผู้อืน รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมาย
4.2.2 งานที่ทำงานเป็นกลุ่ม ให้มีการสับเปลี่ยนหัวหน้ากลุ่ม เพื่อฝึกความเป็นผู้นำและผู้ตามสลับกัน
4.3.1 สังเกตพฤติกรรมการทำงานร่วมกันในงานที่ได้รับมอบหมาย
4.3.2 สังเกตพฤติกรรมในการเสนอความคิดเห็นของนักศึกษา
5.1.2 สืบค้น ศึกษา วิเคราะห์ และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสม
5.1.3 ใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศในการสื่อสารได้อย่างถูกต้องตามกาลเทศะและสอดคล้องกับวัฒนธรรมสากล
5.2.2 มอบหมายงานให้นักศึกษาสืบค้น ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลโดยนำเทคโนโลยีมาใช้
5.2.3 มีการเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับกรณีศึกษาโดยใช้ภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม
5.3.2 สังเกตความสามารถ ความคล่องแคล่วในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสืบค้นและศึกษาข้อมูล
5.3.3 ประเมินจากความสามารถในการนำเสนอความคิดเห็นโดยใช้ภาษาที่ถูกต้อง และนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ได้เหมาะสม
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1. คุณธรรมจริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5. ทักษะการวิเคราะห์ตัวเลข การสิ่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1.1 มีจิตสำนึกสาธารณะและตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม 1.2 มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 1.3 มีวินัย ขยัน อดทน ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม 2.1 มีความรู้ ความเข้าใจทั้งด้านทฤษฎีและหลักการปฏิบัติในเนื้อหาที่ศึกษา 2.2 สามารถติดตามความก้าวหน้า ใฝ่รู้ ทางวิชาการและเทคโนโลยีของสาขาวิชาที่ศึกษา 3.2 มีทักษะในการปฏิบัติจากการประยุกต์ความรู้ และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ทั้งทางด้านวิชาการหรือวิชาชีพ 4.1 มีมนุษยสัมพันธ์และมารยาทสังคมที่ดี 4.2 มีภาวะความเป็นผู้นำกและผู้ตาม 5.2 มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย 5.3 สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมองคึ์การได้เป็นอย่างดี
1 BBABA227 การบริหารความขัดแย้งในองค์การและการเจรจาต่อรอง
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
ไม่มีข้อมูล