ระเบียบวิธีวิจัยทางเทคโนโลยีการเกษตร

Research Methodology in Agricultural Technology

1.1 รู้จรรยาบรรณของนักวิจัย ประเภทของงานวิจัย และเทคนิคการดำเนินงานวิจัย  1.2 เข้าใจองค์ประกอบของการทดลอง การประมาณและการควบคุมความแปรปรวน การอธิบายผลที่เหมาะสม 1.3 เข้าใจแผนการทดลองแบบปัจจัยเดียวและการวิเคราะห์ความแปรปรวน 1.4 เข้าใจแผนการทดลองแบบสองปัจจัยและการวิเคราะห์ความแปรปรวน 1.5 เข้าใจแผนการทดลองแบบหลายปัจจัยและการวิเคราะห์ความแปรปรวน 1.6 เข้าใจการเปรียบเทียบผลการทดลอง 1.7 เข้าใจการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงเส้นและสหสัมพันธ์ 1.8 เข้าใจแผนการทดลองในสภาพแปลงเกษตรกรและการวิเคราะห์ความแปรปรวน เทคนิคและปัญหาการทดลองทางการเกษตร 1.9 เข้าใจสถิติเชิงพรรณนา และสถิติที่ไม่มีตัวชี้วัด (non-parametric statistics) 1.10 เข้าใจการนำเสนอผลการทดลอง
 
 ปรับปรุงรายเนื้อหาเพิ่มเติมจากรายละเอียดของวิชาตามเกณฑ์ของหลักสูตร เพื่อให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ร่วมกับงานที่เกี่ยวข้อง มีการปรับปรุงโดยเพิ่มเติมเกี่ยวกับเนื้อหาและสื่อการสอนภาคปฏิบัติให้ทันสมัยและสอดคล้องกับการนำไปใช้ในการวิจัยและประกอบอาชีพ รวมทั้งสามารถศึกษาเพิ่มเติมด้วยตนเองได้
จรรยาบรรณของนักวิจัย ประเภทของงานวิจัย เทคนิคการวางแผนและการดำเนินงานวิจัย การประยุกต์ใช้สถิติและแผนการทดลองต่าง ๆ ในการวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูลและการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปช่วยวิเคราะห์ข้อมูล การแปลผลและการสรุปผลข้อมูล การเขียนโครงการวิจัย
3
1.1 มีจิตสำนึกสาธารณะและตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรมเสียสละและซื่อสัตย์สุจริต 1.2 มีวินัย ขยัน อดทน ตรงต่อเวลาและความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม 1.3 มีจรรยาบรรณทางวิชาการหรือวิชาชีพ 1.4 สามารถจัดการปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรมเชิงวิชาการหรือวิชาชีพที่ซับซ้อนโดยสามารถวางแผนจัดลำดับความสำคัญได้  1.6 เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆขององค์กรและสังคม
 
1.  ใช้การสอนแบบสื่อสารสองทาง เปิดโอกาสให้นักศึกษามีการตั้งคำถามหรือตอบคำถาม หรือแสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับคุณธรรม จริยธรรมการวิจัย  2. ยกตัวอย่างกรณีศึกษา ตัวอย่างที่ขาดความรับผิดชอบต่อหน้าที่และการประพฤติที่ผิดจรรยาบรรณในการวิจัย 3. อาจารย์ปฏิบัติตนเป็นตัวอย่าง  ให้ความสำคัญต่อจรรยาบรรณวิจัย  การมีวินัยเรื่องเวลา การเปิดโอกาสให้นักศึกษาแสดงความคิดเห็นและรับฟังความคิดเห็นของนักศึกษา
 
1. การตรวจสอบการมีวินัย การมีจรรยาบรรณวิจัย  โดยการรายงานตัวอย่างการวิจัยที่มีจรรยาบรรณ 2. นักศึกษาประเมินตนเอง
 
2.1 มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สำคัญในเนื้อหา 2.2 สามารถเชื่อมโยงทฤษฎีความรู้ ความเข้าใจ เข้ากับงานวิจัยและการปฏิบัติทางวิชาชีพอย่างลึกซึ้ง
 
1.ใช้การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ได้แก่ การสอนบรรยายร่วมกับการสื่อสารสองทาง โดยเน้นให้นักศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลเพิ่มเติม  2. การสอนแบบร่วมมือกันเรียนรู้ (Co-Operative Learning) 3. การสอนแบบศึกษาด้วยตนเองศึกษาจากหนังสือ ตำรา  และสื่อสารสนเทศ  เพื่อให้นักศึกษาสามารถนำความรู้มา สรุป อภิปราย มีการทำรายงานเป็นรายบุคคล และการนำเสนอตัวอย่างรายงานวิจัย
 
การนำเสนอตัวอย่างรายงานวิจัยที่สอดคล้องกับหัวข้อการศึกษาของนักศึกษา
3.1มีทักษะในการนำความรู้มาวิเคราะห์และสังเคราะห์ประเด็นหรือปัญหาที่ซับซ้อนได้อย่างสร้างสรรค์เป็นระบบ 3.2 สามารถพัฒนาความคิดใหม่ๆ โดยบูรณาการความรู้ที่ศึกษาตลอดถึงการใช้เทคนิคการวิจัยในสาขากับความรู้ในศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 
1. สามารถคิดวิเคราะห์ แสดงความคิดเห็นต่อปัญหาทั้งในและนอกชั้นเรียน  2. สามารถใช้ความรู้ทางทฤษฎีเพื่อการพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงานการวิจัยในสถานการณ์จริง พัฒนา กระบวนการสืบค้น (Inquiry Process)   3. การสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem Based Learning : PBL) การแสดงความคิดเห็นต่อปัญหา และระดมความคิดในการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาจากประเด็นปัญหาที่กำหนด    
 
1. ประเมินจากการอธิบาย ตอบปัญหาและการแสดงความคิดเห็น เป็นรายบุคคล 2. รายงานความก้าวหน้าเล่มรายงานที่วิเคราะห์แบบกลุ่ม 3. การสอบย่อย การสอบข้อเขียนกลางภาคและปลายภาค
 
4.2 สามารถแก้ไขปัญหาทางวิชาชีพที่มีความซับซ้อนหรือความยุ่งยากระดับสูงได้ด้วยตนเองสามารถตัดสินใจในการดำเนินงานด้วยตนเอง 4.3 สามารถประเมินตนเองได้รวมทั้งวางแผนในการปรับปรุงตนเองให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานระดับสูงได้ 4.4  มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตามสามารถทำงานเป็นหมู่คณะรวมทั้งแก้ไขข้อขัดแย้งได้อย่างเหมาะสม 4.5 สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาช่วยเหลือสังคมในประเด็นที่เหมาะสม
 
1. การสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 2. การสอนแบบบรรยายเชิงปฏิบัติ  3. การสอนแบบวิเคราะห์ร่วมโดยกลุ่ม      
 
1. งานที่ให้ปฏิบัติตามสภาพจริง 2. การนำเสนองานค้นคว้าทางวิชาการที่สอดคล้องกับหัวข้อที่กำลังศึกษา 3. การสอบย่อย การสอบข้อเขียนกลางภาคและปลายภาค
 
5.1 ทักษะในการใช้ข้อมูลทางคณิตศาสตร์และสถิติในการศึกษาค้นคว้าสรุปและเสนอแนะแก้ไขปัญหาในด้านต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 5.2 สามารถนำเสนอรายงานทั้งในรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการผ่านสิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการและวิชาชีพ รวมทั้งวิทยานิพนธ์หรือโครงการค้นคว้าที่สำคัญ 5.3 สามารถสืบค้น ศึกษา วิเคราะห์และประยุกต์ใช้สารสนเทศและเทคโนโลยีเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสม 5.4  สามารถใช้ภาษาไทยและต่างประเทศเพื่อการสื่อสาร และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 
1. กระบวนการสืบค้น (Inquiry Process)   2. การสอนแบบบรรยายเชิงปฏิบัติ  3. การสอนแบบรายงานเชิงวิเคราะห์ผลงานค้นคว้า 
 
1. ความถูกต้องของผลการวิเคราะห์งานที่ค้นคว้า 2. การนำเสนอรายงานเชิงวิเคราะห์ของผลงานที่ นศ. ค้นคว้ามา ด้วยปากเปล่า 3. การสอบย่อย การสอบข้อเขียนกลางภาคและปลายภาค
 
-
-
-
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1.ด้านคุณธรรมจริยธรรม 2.ด้านความรู้ 3.ทักษะทางปัญญา 4.ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคลและความรับผิดชอบ 5.ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลขและการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 5 6 4 1 2 3 1 2 1 2 3 4 5 1 2 3 4
1 MSCGT001 ระเบียบวิธีวิจัยทางเทคโนโลยีการเกษตร
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 2.1 - 2.4, 3.1 - 3.2 สอบกลางภาค และปลายภาค 9 และ 17 ร้อยละ 40
2 4.2 - 4.5 และ 5.1 - 5.4 ประเมินจากรายงานหรืองานที่มอบหมาย ประเมินจากความรับผิดชอบงานกลุ่ม ประเมินจากการนำเสนองาน ตลอดภาคการศึกษา ร้อยละ 50
3 1.1 - 1.4และ 1.6 1. การให้คะแนนการเข้าชั้นเรียน และการส่งงานตรงเวลา 2. การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม ตลอดภาคการศึกษา ร้อยละ 10
1. ฐานข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์ (Full Text) CABI [เข้าถึงออนไลน์]   http://www.cabi-publishing.org/AtoZ.asp?Category=Journals   สืบค้นวันที่ 1 เมษายน 2564
2. ฐานข้อมูลบรรณานุกรมและบทคัดย่อด้านการเกษตรและสาขาที่เกี่ยวข้อง [เข้าถึงออนไลน์] AO : http://wwwlib.umi.com/dissertations/search  สืบค้นวันที่ 1 เมษายน 2564
3. Thai Patents เป็นฐานข้อมูลสิทธิบัตรไทย [เข้าถึงออนไลน์] http://www.ipic.moc.go.th/ สืบค้นวันที่ 1 เมษายน 2564 
4. ฐานข้อมูลบรรณานุกรมรายงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ (วช.) เป็นฐานข้อมูลบรรณานุกรมและบทคัดย่อ [เข้าถึงออนไลน์] http://www.riclib.nrct.go.th/       สืบค้นวันที่ 1 เมษายน 2564 
5. การสืบค้นข้อมูลโครงการวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.) เป็นให้ข้อมูลบรรณานุกรม รายงานการวิจัย และวิทยานิพนธ์ ประมาณ 100,000 ชื่อเรื่อง [เข้าถึงออนไลน์] http://www.riclib.nrct.go.th/   สืบค้นวันที่ 1 เมษายน 2564
6.ณรงค์ โพธิ์พฤกษานันท์. 2556. ระเบียบวิธิีวิจัย. สํานักพิมพ์เอ๊กซเปอร์เน็ทบุุ๊คส์, กรุงเทพ ฯ. 
7.วรวุฒิ เกิดปราง. 2559. ระเบียบวิธีการวิจัยทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ. สำนักพิมพ์โอเดียนสโตร์. กรุงเทพ ฯ.
8.กัลยา วานิชย์บัญชา. 2550. การวิเคราะห์สถิติ: สถติสำหรับการบริหารและวิจัย. ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. กรุงเทพฯ
9.ภัทรสินี ภัทรโกศล.2550. สถิติเพื่อการวิจัยทางวิทยาศาสตร์. ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. กรุงเทพฯ
10.อนุวัตร แจ้งชัด. 2549. สถิติส าหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการประยุกต์. กรุงเทพฯ : ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
11.มนต์ชัย ดวงจินดา. 2544. การใช้โปรแกรม SAS เพื่อวิเคราะห์งานวิจัยทางสัตว์. พิมพ์ครั้งที่ 2. ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
-
เอกสารวิชาการ เอกสารประกอบการขอทุนวิจัย เอกสารการขึ้นทะเบียนครอบครองเชื้อจุลินทรีย์ เอกสารประกอบการขอจริยธรรมการใช้สัตว์ทดลอง
ให้นักศึกษาตั้งเป้าหมายผลการเรียนและให้พิจารณาผลงานที่ตนเองทำได้โดยการมีส่วนร่วมของเพื่อนร่วมชั้นเรียน
ประเมินผลการสอนโดยการมีส่วนร่วมให้นักศึกษาพิจารณาผลงานตนเองเปรียบเทียบกับของผู้สอน
ให้นักศึกษาวิเคราะห์รายงานผลการวิจัยจากวารสารแล้วถอดความรู้รวมทั้งวิจารณ์การวิจัยให้เพื่อนร่วมชั้นเรียนฟัง และผู้สอนสรุปการวิเคราะห์
ในระหว่างกระบวนการสอนมีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในแต่ละหน่วยเรียน ดูจากเวลาและความถูกต้องของงานที่มอบหมาย และสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลการทดสอบย่อย
นำผลการประเมินการสอนของนักศึกษาและเกรดผลการเรียนมาใช้ในการทบทวนเนื้อหาที่สอนและกลยุทธ์การสอนเพื่อเสนอแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาพร้อมนำเสนอสาขาวิชา / คณะเพื่อใช้ในการสอนครั้งต่อไป