กลศาสตร์วัสดุ

Mechanics of Materials

มีความเข้าใจหลักการ และหาค่าของแรงภายนอก แรงภายในและความเค้นอย่างง่าย มีความเข้าใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของความเค้นและความเครียดในสองและสามมิติ และสามารถหาค่าได้ มีความเข้าใจและสามารถเขียนแผนภาพแรงเฉือนและโมเมนต์ดัดที่เกิดขึ้นในคานได้ มีความเข้าใจและสามารถหาค่าของความเค้นในคานที่เกิดจากแรงเฉือน โมเมนต์ดัด มีความเข้าใจและสามารถหาค่าของการแอ่นของคานโดยวิธีอินทิเกรต และวิธีซูปเปอร์โพซิชั่น มีความเข้าใจและสามารถหาค่าของการบิดของเพลา มีความเข้าใจและสามารถหาค่าของการโก่งของเสา มีความเข้าใจและสามารถหาค่าของความเค้นผสม และสามารถเขียนวงกลมของโมร์ได้ มีความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการการเสียหาย
เพื่อให้นักศึกษามีความรู้พื้นฐาน มีความเข้าใจ หลักการพื้นฐานทางฟิสิกส์ สามารถนำหลักการมาแก้ปัญหางานทางวิศวกรรม เพื่อเป็นพื้นฐานในการเรียนวิชาทางวิศวกรรมอีกหลายวิชาเช่น การออกแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรกล
ศึกษาเกี่ยวกับแรงและความเค้น ความสัมพันธ์ของความเค้นและความเครียด ความเค้นในคาน แผนภาพแรงเฉือนและโมเมนต์ดัด การแอ่นของคาน การบิด การโก่งของเสา วงกลมของโมร์ และความเค้นผสม หลักการการเสียหาย
พัฒนาผู้เรียนให้มีวินัย ขยัน อดทน ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม สิ่งแวดล้อม 
 ให้ความสำคัญในวินัย การตรงต่อเวลา และส่งงานภายในเวลาที่กำหนด
ต้องเข้าเรียนมากกว่า 80% ของเวลาเรียน
มีความรู้และความเข้าใจทั้งด้านทฤษฎีและหลักการปฏิบัติในเนื้อหาที่ศึกษา
บรรยาย 
สอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน
1. มีทักษะการปฏิบัติจากการประยุกต์ความรู้ทั้งทางด้านวิชาการ และวิชาชีพ 2. มีทักษะในการนำความรู้มาคิดและใช้อย่างเป็นระบบ
ทำแบบฝึกหัด
สอบท้ายบท
ให้นักศึกษาสามารถทำงานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งได้อย่างเหมาะสม
ให้นักศึกษาจับกลุ่มกันสองคนเพื่อทำแบบฝึกหัด
ประเมินจากคะแนนที่ได้
1. สามารถเลือกใช้วิธีการและเครื่องมือสื่อสารที่เหมาะสม 2. สามารถสืบค้น ศึกษา วิเคราะห์ และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสม  
ให้นักศึกษาไปศึกษาจากแหล่งอื่นๆเพิ่มเติม เช่นไปศึกษาจากเว็ปไซต์ที่มีการสอนเกี่ยวกับเนื้อหาที่ใกล้เคียงเช่นจาก www.youtube.com
ประเมินจากคะแนนที่ได้
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 6. ทักษะพิสัย
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2
1 ENGAG101 กลศาสตร์วัสดุ
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 พัฒนาผู้เรียนให้มีวินัย ขยัน อดทน ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม สิ่งแวดล้อม 1. การขานชื่อ ต้องเข้าเรียนมากกว่า 80% ของเวลาเรียน 1 - 17 10%
2 มีความรู้และความเข้าใจทั้งด้านทฤษฎีและหลักการปฏิบัติในเนื้อหาที่ศึกษา สอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน 9 , 17 60%
3 1. มีทักษะการปฏิบัติจากการประยุกต์ความรู้ทั้งทางด้านวิชาการ และวิชาชีพ 2. มีทักษะในการนำความรู้มาคิดและใช้อย่างเป็นระบบ สอบท้ายบทเรียน 1-17 30%
1. เอกสารประกอบการสอน 2. กลศาสตร์ของแข็ง สุระเชษฐ รุ่งวัฒนพงษ์
3. กลศาสตร์ของวัสดุ รศ.มนตรี พิรุณเกษตร
4 :FERDINAND P.BEER E.RUSSELL JOHNSTON : Mechanics of Materials, Mc Graw Hill,2010