กลศาสตร์ของแข็ง

Solid Mechanics

1. คำนวณความเค้นและความเครียด
2. คำนวณความเค้นในภาชนะอัดความดันและการเชื่อมต่อ
3. คำนวณการบิดตัวของเพลาและสปริง
4. คำนวณแรงเฉือนและโมเมนต์ดัดในคาน
5. คำนวณความเค้นดัดในคาน และความเค้นผสม
6. เห็นคุณค่าของวิชากลศาสตร์ของแข็ง
ศึกษาเกี่ยวกับความเค้นและความเครียด ภาชนะอัดความดันและ
การเชื่อมต่อ การบิด แรงเฉือน และโมเมนต์ดัดในคาน ความเค้นดัด
ในคานและความเค้นผสม
 
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
ไม่มีข้อมูล