การจัดการเชิงกลยุทธ์เพื่อการแข่งขัน

Strategic Management for Competition

1. มีความเข้าใจและสามารถวางแผนกลยุทธ์ การกำหนดกลยุทธ์ในระดับต่าง ๆ ขององค์การ
2. มีความเข้าใจและนำแนวทางการจัดการเชิงกลยุทธ์ที่ทันสมัยในยุคโลกาภิวัฒน์ ไปประยุกต์ใช้ได้ต่อไป
1. เพื่อศึกษาแนวคิดการจัดการเชิงกลยุทธ์ กระบวนการวางแผนกลยุทธ์ การกำหนดกลยุทธ์ในระดับต่าง ๆ ขององค์การ
2. เพื่อความเข้าใจในการนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ และการควบคุมกลยุทธ์ แนวทางการจัดการเชิงกลยุทธ์ที่ทันสมัยในยุคโลกาภิวัฒน์ 
แนวคิดการจัดการเชิงกลยุทธ์ กระบวนการวางแผนกลยุทธ์ การกำหนดกลยุทธ์ในระดับต่าง ๆ ขององค์การ การนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติและการควบคุมกลยุทธ์ แนวทางการจัดการเชิงกลยุทธ์ที่ทันสมัยในยุคโลกาภิวัฒน์ โดยใช้กรณีศึกษาประกอบการศึกษา
4
2.2.2.1 คุณธรรมจริยธรรม
(4) มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตาม สามารถทำงานเป็นทีม และสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและลำดับความสำคัญ
2.2.2.2 ความรู้
(1) มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ ทฤษฎี และการปฏิบัติที่สำคัญในเนื้อหาของสาขาวิชาที่ศึกษา สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องได้อย่างเหมาะสม และพัฒนาความรู้ ติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการได้อย่างต่อเนื่อง
(2) มีความรู้และความเข้าใจในสาระสำคัญของศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะ ในการวิเคราะห์ปัญหา เข้าใจและอธิบายความต้องการที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่ศึกษา รวมทั้งประยุกต์ความรู้ ทักษะและสามารถเลือกใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับการแก้ปัญหาและการดำรงชีวิตประจำวัน
2.2.2.3 ทักษะทางปัญญา
1) สามารถสืบค้น ตีความ วิเคราะห์ข้อมูล และประเมินสารสนเทศ จากหลายแหล่ง เพื่อใช้ในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ตามสถานการณ์แวดล้อมทางธุรกิจ และการตัดสินใจอย่างเหมาะสมด้วยตนเอง
2.2.2.5ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) สามารถประยุกต์ใช้หลักคณิตศาสตร์ สถิติ การวิเคราะห์เชิงปริมาณ มาใช้ในการวิเคราะห์และตัดสินใจทางธุรกิจ และชีวิตประจำวัน
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 2.2.2.1 คุณธรรมจริยธรรม 2.2.2.2 ความรู้ 2.2.2.3 ทักษะทางปัญญา 2.2.2.5ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา (1) มีความรู้ความเข้าใจในหลักจริยธรรม คุณธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพทางธุรกิจ มีจิตสำนึกสาธารณะ ตระหนักในคุณค่าของคุณธรรมจริยธรรมเสียสละ ไม่เอารัดเอาเปรียบ ซื่อสัตย์สุจริตต่อตนเองและผู้อื่น (1) มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ ทฤษฎี และการปฏิบัติที่สำคัญในเนื้อหาของสาขาวิชาที่ศึกษา สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องได้อย่างเหมาะสม และพัฒนาความรู้ ติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการได้อย่างต่อเนื่อง (2) มีความรู้และความเข้าใจในสาระสำคัญของศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะ ในการวิเคราะห์ปัญหา เข้าใจและอธิบายความต้องการที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่ศึกษา รวมทั้งประยุกต์ความรู้ ทักษะและสามารถเลือกใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับการแก้ปัญหาและการดำรงชีวิตประจำวัน 1) สามารถสืบค้น ตีความ วิเคราะห์ข้อมูล และประเมินสารสนเทศ จากหลายแหล่ง เพื่อใช้ในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ตามสถานการณ์แวดล้อมทางธุรกิจ และการตัดสินใจอย่างเหมาะสมด้วยตนเอง (1) สามารถประยุกต์ใช้หลักคณิตศาสตร์ สถิติ การวิเคราะห์เชิงปริมาณ มาใช้ในการวิเคราะห์และตัดสินใจทางธุรกิจ และชีวิตประจำวัน
1 BBABA251 การจัดการเชิงกลยุทธ์เพื่อการแข่งขัน
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 ทราบและเข้าใจแนวคิดการจัดการเชิงกลยุทธ์ กระบวนการวางแผนกลยุทธ์ การกำหนดกลยุทธ์ในระดับต่าง ๆ ขององค์การ สอบข้อเขียน 8 20
2 เข้าใจในการนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ และการควบคุมกลยุทธ์ แนวทางการจัดการเชิงกลยุทธ์ที่ทันสมัยในยุคโลกาภิวัฒน์ สอบข้อเขียน 17 20
3 1. สามารถวางแผนกลยุทธ์ การกำหนดกลยุทธ์ในระดับต่าง ๆ ขององค์การ 2. สามารถกำหนดกลยุทธ์ที่ทันสมัยในยุคโลกาภิวัฒน์ ไปประยุกต์ใช้ได้ในการฝึกโดยใช้ต้นแบบธุรกิจ การนำเสนอแผนกลยุทธ์จากต้นแบบธุรกิจ การนำเสนอเล่มรายงานแผนกลยุทธ์ การตอบคำถามในแผนกลยุทธื 16 50
4 ความรับผิดชอบในงานมอบหมายและตรงต่อเวลา ทักษะการทำงานเป็นทีม กิริยามารยาทสุภาพเรียบร้อย การเข้าชั้นเรียนและการเข้าร่วมกิจกรรม 1-17 10
พิบูล ทีปะปาล (2551). การจัดการเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management). กรุงเทพฯ.
ณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์ (2552). การจัดการเชิงกลยุทธ์ (ฉบับปรับปรุงใหม่). กรุงเทพฯ
Charles W. L. Hill and Gareth R. Jones (2012).  3rd Edition Essentials of Strategic Management. South-Western,