ความปลอดภัยทางวิศวกรรมไฟฟ้า

Electrical Engineering Safety

เพื่อให้นักศึกษามีความรู้พื้นฐานทางด้านคุณสมบัติของมาตรฐานไฟฟ้าและความปลอดภัยเป็นการเตรียมความพร้อมด้านปัญญา ในการนาความรู้ ความเข้าใจในหลักการและ ทฤษฎี เพื่อเป็นพื้นฐานในการเรียนวิชาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ผู้สอนควรมีการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงเนื้อหารายวิชา แหล่งค้นคว้าข้อมูล ตัวอย่างผลงานและกรณีศึกษา ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ แนวโน้มด้านเทคโนโลยี และความต้องการของตลาดผู้บริโภคตามยุคสมัย
ศาสตร์และการพัฒนาทางมาตรฐานไฟฟ้าและความปลอดภัยมีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงและมีหัวข้อศึกษาที่น่าสนใจที่ทันสมัยเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาความรู้ของนักศึกษาบางหัวข้ออาจไม่ถูกจัดในวิชาใดวิชาหนึ่งของหลักสูตรวิชามาตรฐานไฟฟ้าและความปลอดภัย ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อเสริมเพิ่มและเติมเต็มความรู้ในเรื่องเกี่ยวกับมาตรฐานไฟฟ้าและความปลอดภัย ทั้งด้านศาสตร์ทางวิชาการมาตรฐานไฟฟ้าและความปลอดภัยที่กาลังเป็นที่สนใจเพื่อพัฒนาให้นักศึกษามีความรู้และใส่ใจเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและยังเป็นวิชาที่จะพัฒนาทักษะด้านมาตรฐานไฟฟ้าและความปลอดภัยให้แก่นักศึกษา
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
ไม่มีข้อมูล