การจัดการการตลาดในยุคดิจิทัล

Marketing Management in the Digital Era

เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจถึงแนวความคิดทางการตลาดดิจิทัล กระบวนการวิเคราะห์ การดำเนินกิจกรรมทางการตลาดในยุคดิจิทัลที่สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทางการตลาด และการพัฒนากลยุทธ์การตลาดดิจิทัลที่สอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้บริโภค
เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในแนวความคิด บทบาทและหน้าที่ทางการตลาดในยุคดิจิทัล มีความรู้ความเข้าใจที่ทันกับกระแสการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางการตลาด ตลอดจนพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อที่จะสามารถนำความรู้ไปปรับใช้ในสถานการณ์ทางการตลาดที่เหมาะสมต่อไป
แนวคิด บทบาท และหน้าที่ทางการตลาดในยุคดิจิทัล การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการตลาดดิจิทัล การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค การกำหนดตลาดเป้าหมาย การวางแผนและพัฒนากลยุทธ์การตลาดดิจิทัล และการตวบคุมทางการตลาด Concepts, roles and functions of marketing in the digital era ; analysis of digital marketing environments ; consumer behavior analysis ; target market determination ; planning and development of digital marketing strategies and marketing controls.
ตามความต้องการของผู้เรียนเป็นรายบุคคล หรือผ่านช่องทางไลน์ / เฟซบุคส่วนตัว
มีความพอเพียง มีวินัย ขยัน อดทน เพียรพยายาม ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพ สังคมส่วนรวมและสิ่งแวดล้อม มีความสำนึกรับผิดชอบต่อส่วนรวมและสิ่งแวดล้อม
- สอดแทรกหลักจรรยาบรรณทางวิชาการหรือวิชาชีพในเนื้อหารายวิชา - ปลูกฝังให้นักศึกษามีวินัยโดยเน้นการเข้าเรียนให้ตรงเวลา ส่งงานภายในเวลาที่กำหนด ตลอดจนการแต่งกายที่ถูกต้องตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
 
- ตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม - ประเมินจากการเข้าเรียนตลอดจนการแต่งกายที่ถูกต้องตามระเบียบของมหาวิทยาลัย - สังเกตพฤติกรรมในการทำงานเป็นกลุ่มและความมีส่วนร่วมในการนำเสนอผลงาน
มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ ทฤษฎี และการปฏิบัติที่สำคัญในเนื้อหาของสาขาวิชาที่ศึกษา สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องได้อย่างเหมาะสม และพัฒนาความรู้ ติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการได้อย่างต่อเนื่อง
- จัดรูปแบบการเรียนการสอนที่หลากหลายโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญตามลักษณะของรายวิชา และเนื้อหาสาระของรายวิชานั้น ๆ - เรียนรู้จากสถานการณ์จริง โดยมอบหมายให้ทำรายงาน โครงงาน และนำเสนอหน้าชั้นเรียน - ใช้การเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบโดยให้ความรู้ทางด้านทฤษฎีควบคู่กับการปฏิบัติ และการบรรยายในชั้นเรียน ถาม-ตอบ
- การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน - ผลงานจากการค้นคว้าและการนำเสนอ - ประเมินจากงานที่มอบหมาย - ประเมินจากการนำเสนอ - ประเมินผลการเรียนรู้ระหว่างภาค เช่น การบ้าน/งานที่มอบหมาย การนำเสนอรายงาน การค้นคว้าหน้าชั้นเรียน
- การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน - ผลงานจากการค้นคว้าและการนำเสนอ - ประเมินจากงานที่มอบหมาย - ประเมินจากการนำเสนอ - ประเมินผลการเรียนรู้ระหว่างภาค เช่น การบ้าน/งานที่มอบหมาย การนำเสนอรายงาน การค้นคว้าหน้าชั้นเรียน
- การศึกษาค้นคว้าและรายงานทางเอกสารและรายงานหน้าชั้นเรียน - การมอบหมายงานการแก้ปัญหาจากกรณีศึกษาหรือสถานการณ์จำลอง - จัดให้ในรายวิชามีกิจกรรมที่เสริมสร้างการพัฒนาทักษะทางเชาว์ปัญญา ความคิด การวิเคราะห์และสังเคราะห์ด้านต่าง ๆ ทั้งใน และนอกสาขา
 
- ประเมินจากการทดสอบโดยใช้แบบทดสอบโดยออกข้อสอบที่ให้นักศึกษาแก้ปัญหาอธิบายแนวคิดการแก้ปัญหา และวิธีการแก้ปัญหาโดยการประยุกต์ความรู้ที่เรียนมา - ประเมินจากผลงานและการปฏิบัติงานของนักศึกษา 
มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตาม สามารถทำงานเป็นทีมอย่างมีความรับผิดชอบ ยอมรับฟังและเคารพความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งได้อย่างเหมาะสม และสามารถปรับตัวเชิงวิชาชีพได้
- ใช้การสอนโดยสอดแทรกความรู้เกี่ยวกับหลักมนุษยสัมพันธ์และมารยาททางสังคมที่ดีของวัฒนธรรมต่าง ๆ ในเนื้อหารายวิชาที่เกี่ยวข้อง - จัดให้นักศึกษาได้ทำกิจกรรมเป็นกลุ่มโดยเปลี่ยนบทบาทให้มีโอกาสเป็นทั้งผู้นำและผู้ตาม - มีการมอบหมายงานที่ต้องใช้การระดมความคิดและร่วมกันทำงาน
- การทดสอบย่อยกลางภาคและปลายภาค - ประเมินจากพฤติกรรมการทำกิจกรรมกลุ่มของนักศึกษา
สามารถสื่อสารเพื่ออธิบาย และสร้างความเข้าใจ โดยใช้รูปแบบของสื่อเทคนิควิธีการเครื่องมือสื่อสารและเทคโนโลยีได้อย่างถูกต้อง ทั้งในรูปแบบการเขียนรายงานและการนำเสนอด้วยวาจาที่เหมาะสมอย่างมีประสิทธิภาพและสร้างสรรค์
- สอดแทรกความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสาร - มีการนำเสนอผลงานด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ - ส่งเสริมการค้นคว้าเรียบเรียงข้อมูลและนำเสนอให้ผู้อื่นเข้าใจได้ถูกต้อง และให้ความสำคัญในการอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูล
- การทดสอบย่อยกลางภาคและปลายภาค - ผลงานของนักศึกษาจากงานที่มอบหมายให้แต่ละบุคคล และเลือกการนำเสนอด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม - ประเมินจากการอธิบายหลักการสืบค้นข้อมูลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
สามารถปฏิบัติโดยนำองค์ความรู้มาบูรณาการร่วมกับศาสตร์ที่ศึกษาได้อย่างเหมาะสม
- จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาต่าง ๆ ให้นักศึกษาได้วิเคราะห์สถานการณ์จำลองหรือ สถานการณ์เสมือนจริง และนำเสนอแนวทางแก้ปัญหาที่เหมาะสม - จัดกิจกรรมในรายวิชาเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีจิตสาธารณะ บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมและตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม - จัดกิจกรรมเกี่ยวกับการสร้างความเข้าใจในกระบวนการบริหารธุรกิจ ด้านการวางแผน การจัดโครงสร้างองค์การ การปฏิบัติการ การควบคุมและการผลการดำเนินงาน รวมทั้งการปรับปรุงแผนงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์
- ผลงานและการปฏิบัติงานของนักศึกษา จากการจำลอง หรือสถานการณ์จริง และความสามารถในการนำเสนอแนวทางแก้ปัญหาที่เหมาะสม - พฤติกรรมที่แสดงออก ในการเข้าร่วมกิจกรรม ที่ส่งเสริมให้นักศึกษามีจิตสาธารณะและตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม - การนำเสนอผลงาน หรือโครงงาน โดยการเลือกใช้ภาษา การสื่อสารในบริบทต่าง ๆ เพื่อคิดวิเคราะห์ แก้ไขปัญหาอย่างเหมาะส
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
ไม่มีข้อมูล
การตลาดดิจิทัล
https://blog.ourgreenfish.com/เจาะลึก-แผนการตลาด https://contentshifu.com/blog/what-is-online-marketing-plan การวางแผนการตลาดดิจิทัล https://stepstraining.co/strategy/5-strategy-digital-marketing-for-b2c. กลยุทธ์การตลาดดิจิทัล.
ปรับปรุงการเรียนการสอนเพื่อเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ