จิตวิทยาการจัดการองค์การในโลกยุคใหม่

Psychology of organizational Management in Modern world

1. เข้าใจหลักการของจิตวิทยาองค์การและระบบองค์การ 2.เข้าใจกระบวนการบริหารจัดการในองค์การ 2. เข้าใจพฤติกรรมของบุคคลในองค์กร 3. เข้าใจหลักการและเทคนิคในการบริหารงานและทรัพยากรมนุษย์ในองค์กร 4.รู้กลยุทธ์และเทคนิคในการบริหารจัดการองค์การอย่างมีประสิทธิภาพในสังคมยุคใหม่ 
เพื่อให้นักศึกษามีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการบริหารงานและทรัพยากรมนุษย์ในองค์กร เข้าใจพฤติกรรมและความแตกต่างระหว่างบุคคลที่มีอิทธิพลต่อการติดต่อสื่อสาร การให้ความร่วมมือ และ ประสิทธิภาพในการทำงาน การจัดสภาพแวดล้อมและสุขภาพที่ดีในการทำงาน วิธีการจูงใจในการทำงาน อันทำให้เกิดทัศนคติที่ดีและความพึงพอใจในการทำงานในองค์กร อีกทั้งช่วยเพิ่มพูนประสิทธิภาพการทำงานและคุณค่าของบุคคลในองค์การสังคมยุคใหม่
ศึกษาความหมาย ขอบเขต หลักการของจิตวิทยาองค์การ ระบบองค์การ การบริหารจัดการในองค์การทั้งในระดับบุคคล กลุ่ม และองค์การ การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างบุคคลเชิงพฤติกรรมในการทำงาน ปัจจัยทางด้านจิตวิทยาที่มีผลต่อความสำเร็จในการบริหารงาน การบริหารคงามขัดแย้งและการเปลี่ยนแปลงในองค์การ การเพิ่มพูนประสิทธิภาพการทำงานและคุณค่าของบุคคลในองค์การ รวมทั้งเรียบรู้เกี่ยวกับกลยุทธ์และเทคนิคในการบริหารจัดการองค์การอย่างมีประสิทธิภาพในสังคมยุคใหม่
อาจารย์ผู้สอน แจ้งวันและเวลาว่างในการให้คำปรึกษา พร้อมทั้งเบอร์โทรศัพท์ และ E-mail address ให้นักศึกษาทราบในชั้นเรียนชั่วโมงแรก เพื่อความสะดวกในการติดต่อ
คุณธรรม จริยธรรม ที่ต้องพัฒนา
พัฒนาผู้เรียนให้รู้จักหลักการในการจัดองค์กร เข้าใจกลยุทธ์และเทคนิคการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในองค์กร การติดต่อสื่อสาร การตัดสินใจในการทำงาน การทำงานเป็นทีม ภาวะผู้นำในการบริหารงานและทรัพยากรมนุษย์ การสร้างมนุษยสัมพันธ์ในการทำงาน การสร้างแรงจูงใจและ สิ่งล่อใจในการทำงาน ทัศนคติและความพึงพอใจในการทำงาน รวมทั้งสภาพแวดล้อมและสุขภาพในการทำงาน โดยมีคุณธรรมและจริยธรรม ดังนี้
1.1.1 มีจิตสำนึกสาธารณะและตระหนักในคุณค่าของคุณธรรมจริยธรรมในการอยู่ร่วมกับผู้อื่น
1.1.2 มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
1.1.3 มีวินัย ขยัน อดทน ตรงต่อเวลาและรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม
1.1.4 เคารพสิทธิในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
1.2.1 การบรรยายพร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา เกี่ยวกับจรรยาบรรณในการทำงาน การจัดองค์การอย่างเป็นธรรม และโปร่งใส การสร้างมนุษยสัมพันธ์กับผู้อื่น การทำงานเป็นทีม ความแตกต่างระหว่างบุคคลและการบริหารความขัดแย้ง
1.2.2 การอภิปรายกลุ่มและการวิเคราะห์บทความ
1.2.3 บทบาทสมมุติ
1.2.4 การจำลองการจัดตั้งองค์กร
1.3.1 ประเมินจากความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์ การตรงต่อเวลา การให้ความร่วมมือ โดยพิจารณาจากพฤติกรรมการเข้าชั้นเรียน การส่งงาน และการทำกิจกรรมทั้งในและนอกชั้นเรียน
1.3.2 ประเมินผลจากการอภิปรายกลุ่มย่อย และการทำงานกลุ่ม
1.3.3 ประเมินจากวิธีการนำเสนองาน และสื่อที่ใช้ในการนำเสนอ
1.3.4 ประเมินจากความสมจริงและวิธีการแก้ปัญหาจากสถานการณ์จำลอง
1.3.4 ประเมินจากผลการประเมินการจัดตั้งองค์กรที่มอบหมาย
1.3.5 ประเมินจากผลการวิเคราะห์บทความและกรณีศึกษาที่มอบหมาย
ความรู้เกี่ยวกับความหมาย ขอบเขต และหลักการของจิตวิทยาองค์การ เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างบุคคลเชิงพฤติกรรม เข้าใจหลักการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ทั้งในด้านการวางแผน การจัดองค์การ การจัดบุคลากรเข้าทำงาน การสั่งงาน การควบคุม การรายงานผลการปฏิบัติงาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน การจ่ายค่าตอบแทน การติดต่อสื่อสารในองค์การ การทำงานเป็นทีม กลยุทธ์และเทคนิคในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในองค์กร รวมทั้งสภาพแวดล้อมและสุขภาพในการทำงาน ดังนี้
2.1.1 มีความรู้และความเข้าใจในเนื้อหาที่ศึกษาเกี่ยวกับหลักการของจิตวิทยาองค์การ
การบริหารงาน กลยุทธ์และเทคนิคในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในองค์กร
2.1.2 สามารถบูรณาการความรู้ทางจิตวิทยาองค์การ กับความรู้ในศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้
แบบบรรยาย กิจกรรมกลุ่ม การนำเสนอหน้าชั้น การอภิปราย กรณีศึกษา การแสดงบทบาทสมมติ การวิเคราะห์กรณีศึกษาและค้นคว้าบทความที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานขององค์กรที่ประสบความสำเร็จ โดยนำมาสรุปและอธิปรายร่วมกัน มีการเรียนการสอนแบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง (Student Center) และการเรียนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ( Problem base Learning) จากสถานการณ์จำลอง
2.3.1 ทดสอบย่อย สอบกลางภาค สอบปลายภาค ด้วยด้วยข้อสอบที่เน้นการวัดหลักการและทฤษฏี
2.3.2 การนำเสนอและรายงานผลการจัดตั้งองค์กร
2.3.3 การสัมภาษณ์ผู้นำองค์กรที่ประสบความสำเร็จ
2.3.4 การแสดงบทบาทสมมติการสัมภาษณ์งาน
2.3.5 การนำเสนอการทำงานเป็นทีม
2.3.6 ความสมบูรณ์ถูกต้องของงานที่มอบหมาย
2.3.7 การนำเสนอและการอภิปรายผลการศึกษาบทความและข้อมูลการบริหารงานขององค์กรที่ประสบความสำเร็จ
3.1 ทักษะทางปัญญา ที่ต้องพัฒนา
3.1.1 มีทักษะการปฏิบัติจากการประยุกต์ความรู้ทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ
3.1.2 มีทักษะในการนำความรู้มาคิดและใช้อย่างเป็นระบบ
การสอนวิชาจิตวิทยาองค์การ ช่วยให้นักศึกษาคิดและวิเคราะห์การจัดการองค์กร และการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ทั้งในด้านการวางแผน การจัดองค์การ การจัดบุคลากรเข้าทำงาน การสั่งงาน การควบคุม การรายงานผลการปฏิบัติงาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน การจ่ายค่าตอบแทน การติดต่อสื่อสารในองค์การ การทำงานเป็นทีม การสร้างแรงจูงใจและสิ่งล่อใจ การสร้างทัศคติที่ดีและความพึงพอใจในการทำงาน การเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี รวมทั้งการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและพัฒนาสุขภาพที่ดีในการทำงาน ดังนี้
1. ศึกษาค้นคว้า เรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
2. วิเคราะห์ สังเคราะห์และสรุปความคิดรวบยอดอย่างมีวิจารณญาณและเป็นระบบ
3. ประยุกต์ทักษะความเข้าใจในเนื้อหาสาระทางวิชาการและวิชาชีพได้เหมาะสมตามสถานการณ์
3.2.1 การบรรยายประกอบการใช้สื่อการสอน
3.2.2 การอภิปรายกลุ่มย่อย โดยใช้กรณีศึกษาจากข่าว เหตุการณ์ปัจจุบัน โฆษณา และการบริหารงานขององค์กรต่างๆ
3.2.3 กิจกรรมการแสดงบทบาทสมมติในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหา เช่น การสัมภาษณ์งาน การทำงานเป็นทีม เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกัน
3.2.4 กิจกรรมการจำลองการจัดตั้งองค์กรในรูปแบบต่างๆ
3.2.5 การศึกษาประสบการณ์การบริหารงานของผู้นำองค์กรที่ประสบความสำเร็จ
3.3.1 การสังเกต
3.3.2 การสัมภาษณ์
3.3.3 การแสดงความคิดเห็น
3.3.4 การนำเสนอและรูปเล่มรายงาน
3.3.5 การอภิปรายกลุ่มย่อยและกลุ่มใหญ่
3.3.6 การจำลองการจัดตั้งและการบริหารองค์กรธุรกิจและอุตสาหกรรม
3.3.7 สอบกลางภาคและปลายภาค โดยเน้นข้อสอบที่มีการวิเคราะห์สถานการณ์
3.3.8 การซักถาม
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ที่ต้องพัฒนา
4.1.1 มีมนุษยสัมพันธ์และมารยาทสังคมที่ดี
4.1.2 มีภาวะการเป็นผู้นำและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4.1.3 สามารถทำงานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งได้อย่างเหมาะสม
4.1.4 สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์ที่เรียนมาช่วยเหลือสังคมในประเด็นที่เหมาะสม
โดยการพัฒนาทักษะต่างๆ ต่อไปนี้
- การมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น
- การเรียนรู้ด้วยตนเอง มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย และส่งงานตรงตามเวลาที่กำหนด
- เรียนรู้การทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างเหมาะสม
- การทำงานเป็นทีม การเป็นผู้นำและผู้ตามที่มีประสิทธิภาพ
- จิตสาธารณะและทำประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม
4.2.1 การสอนแบบกิจกรรมกลุ่ม ทั้งในและนอกชั้นเรียน
4.2.2 การศึกษาสถานการณ์จำลองในการสัมภาษณ์งาน และการทำงานเป็นทีม โดยให้นักศึกษาแสดงบทบาทสมมติใน เพื่ออภิปรายและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกัน
4.2.3 กิจกรรมการจำลองการบริหารงานและทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรรูปแบบต่างๆ
4.2.4 การวิเคราะห์การสัมภาษณ์ประสบการณ์การบริหารงานของผู้นำองค์กรที่ประสบความสำเร็จ
4.3.1 สังเกตความสนใจ ความตั้งใจ และการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน
4.3.2 ความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมายและส่งตรงเวลาที่กำหนด
4.3.3 การแสดงความคิดเห็นและอภิปรายประสบการณ์จากการจัดตั้งองค์กรและการสัมภาษณ์ ผู้นำองค์กรต่างๆ ที่ประสบความสำเร็จ
4.3.4 การแก้ไขปัญหาจากสถานการณ์จำลองในการแสดงบทบาทสมมติ
5.1.1 สามารถเลือกใช้วิธีการและเครื่องมือสื่อสารที่เหมาะสม
5.1.2 สามารถใช้ภาษาไทยหรือภาษาต่างประเทศในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- พัฒนาทักษะการใช้ Internet โดยการสืบค้นข้อมูลการบริหารงานและทรัพยากรมนุษย์จาก
ผู้นำที่ประสบความสำเร็จ
- พัฒนาทักษะการเลือกรับข้อมูลข่าวสารจากแหล่งสืบค้นต่างๆ
- มีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการทำงานและการนำเสนอได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเหมาะสม รวมทั้งสามารถหา เว็บไซด์ที่ให้ข้อมูลที่ต้องการศึกษาได้
- พัฒนาทักษะในการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ ทั้งการพูด การฟัง การแปล การเขียน โดยการ
ทำรายงาน และนำเสนอในชั้นเรียน
- พัฒนาทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลจากกรณีศึกษา
5.2.1 มอบหมายให้นักศึกษาสืบค้นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานและทรัพยากรมนุษย์
จากผู้นำที่ประสบความสำเร็จ และที่มีชื่อเสียงทางอินเตอร์เน็ตด้วยตนเอง จากแหล่งข้อมูลที่
น่าเชื่อถือ
5.2.2 การนำเสนอรายงาน โดยใช้สื่อ รูปแบบ และเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเหมาะสม
5.3.1 การนำเสนอผลงานและการรายงานผล โดยพิจารณาเนื้อหาและความถูกต้องของภาษา
ที่ใช้
5.3.2 การมีส่วนร่วมในการอภิปรายในชั้นเรียน
5.3.3 สื่อ รูปแบบ และเทคโนโลยีที่เลือกใช้ในการนำเสนอข้อมูล
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 หมวด 4 (2.1, 3.1) หมวด 4 (2.1, 3.1) สอบกลางภาค สอบปลายภาค 8 17 25% 25%
2 หมวด 4 (1.1, 3.1, 4.1) -การเข้าชั้นเรียน - การซักถาม - การตอบคำถาม การตั้งใจเรียน -การมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม -การแสดงความคิดเห็น -ความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย ตลอดภาคการศึกษา 10%
3 หมวด 4 (3.1, 4.1, 5.1) -การแสดงบทบาทสมมติการสัมภาษณ์งาน -การอภิปราย -การนำเสนอรายงาน/แฟ้มสะสมผลงานอิเล้กทรอนิกส์ -การโต้วาที -การวิเคราะห์กรณีศึกษา -การสัมภาษณ์ผู้นำทีประสบความสำเร็จ ตลอดภาคการศึกษา 20%
4 หมวด 4 (3.1, 4.1, 5.1) การนำเสนอผลการศึกษาการจัดตั้งองค์การวิสาหกิจชุมชน ในกิจกรรมบูรณาการรายวิชาและการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 1ุ6 20%
วิภาดา ญาณสาร. (25ุ61). จิตวิทยาการจัดการองค์การในดลกยุคใหม่. เอกสารประกอบการสอนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่
กรองแก้ว อยูสุข. (2538). พฤติกรรมองค์การ. กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ชูชัย สมิทธไกร. (2554). จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ณัฎฐพันธ์ เขจรนันทน์. (25551). พฤติกรรมองค์การ. กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชัน. ธงชัย สันติวงษ์. (2540). องค์การและการจัดการ:ทันสมัยยุคโลกาภิวัตน์. กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพาณิช. ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์. (2553). จิตวิทยาการบริหารงานบุคคล. กรุงเทพฯ : ศูนย์สื่อเสริมกรุงเทพ. สมศักดิ์ ประเสริสุข. (2554). จิตวิทยาการจัดการองค์การอุตสาหกรรม. กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์. สมคิด บางโม. (2551). องค์การและการจัดการ. พิมพ์ครั้งที่ 5. กรุงเทพฯ : วิทยพัฒน์. สร้อยตระกูล (ติวยานนท์) อรรถมานะ. (2541). พฤติกรรมองค์การ : ทฤษฎีและการประยุกต์. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. สิริอร วิชชาวุธ. (2549). จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การเบื้องต้น. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. สุพานี สฤษฎ์วานิช. (2549). พฤติกรรมองค์การสมัยใหม่:แนวคิดและทฤษฎี. กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชัน. สุธรรม รัตนโชติ. (2552). พฤติกรรมองค์การและการจัดการ. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์ท้อป. Davis, K. & Newstom, J.W. (1989). Human behavior at work : Organizational behavior. (8th ed). New York : McGraw Hill. Gary, J. (1996). Organizational behavior : Understanding and managing life at work. (4th ed). New York : Harper Collins. Gibson, J.L. Ivancevich. J.M.,&Donnelly, J.H. (1997). Organizations, behavior, structure, processes. (9th ed). Boston : Mc Graw Hill. Marcic, D. & Seltzer, J.(1998). Organizational behavior : Experiences and cases. (5thed). Cincinnati, OH :South Western College
เว็บไซด์ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลทางจิตวิทยาองค์การ - www.psychologytoday.com - www.siop.org - www.socialpsychology.org/io.htm
การประเมินประสิทธิผลรายวิชานี้ ที่จัดทำโดยนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมในการนำแนวคิดและความเห็นจากนักศึกษาได้ดังนี้ 1.1 นักศึกษาประเมินประสิทธิผลของรายวิชา ซึ่งประกอบด้วยเนื้อหา วิธีการสอน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การใช้สื่อสนับสนุนการเรียนการสอน และการให้ข้อเสนอแนะของนักศึกษา โดยนักศึกษาประเมินผ่านทางระบบอินเตอร์เน็ตของมหาวิทยาลัย 1.2 นักศึกษาเสนอแนะกิจกรรมการเรียนการสอนในสัปดาห์แรกของการเรียน 1.3 นักศึกษาประเมินการเรียนการสอนของผู้สอนในสัปดาห์สุดท้าย 1.4 นักศึกษาประเมินความพึงพอใจในกิจกรรมต่างๆ ที่สอดแทรกในบทเรียน 1.5 นักศึกษาประเมินการนำเสนอของเพื่อนที่นำเสนอหน้าชั้นเรียน
การเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน มีวิธีการดังนี้ สังเกตจากความสนใจ ความตั้งใจเรียน การมีส่วนร่วมในการเรียน และการอภิปรายกลุ่มใน ชั้นเรียน 2.2 สังเกตจากการทำกิจกรรมในชั้นเรียน 2.3 ประเมินผลจากการนำเสนอและผลงานที่ได้รับมอบหมาย 2.4 ผลการสอบกลางภาคและปลายภาค
การปรับปรุงการสอนวิชานี้ คือ 3.1 ปรับปรุงเอกสาร เนื้อหา ตำรา สื่อการสอน ให้มีความทันสมัย ทันต่อปัญหาและเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ที่เกี่ยวข้องกับจิตวิทยาองค์การ 3.2 ให้นักศึกษาศึกษาความรู้ทางจิตวิทยาองค์การเพิ่มเติมในสิ่งที่ต้องการเรียนรู้จากข่าว กรณีศึกษาขององค์กรต่างๆ และประสบการณ์การทำงานของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ 3.3 นำผลการประเมินที่ได้จากนักศึกษามาปรับปรุง พัฒนาการเรียนการสอนให้ดีขึ้น 3.4 จัดให้มีการสัมมนาการจัดการเรียนการสอนหรือให้คณาจารย์ได้เข้ารับการอบรมแนวทางการพัฒนาการเรียนการสอน เพื่อร่วมกันหาแนวทางหรือวางแผนการพัฒนารายวิชาให้มีความทันสมัยมากยิ่งขึ้น 3.5 สนับสนุนการทำวิจัยในชั้นเรียน เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ในวิชา ได้จาก การสอบถามนักศึกษา การวิเคราะห์บทความของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลการ ทดสอบย่อย และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาได้ดังนี้ 4.1 สังเกตการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านการเรียนและการใช้ชีวิต การมีวินัย ความรับผิดชอบในการเรียนและการส่งงานที่ได้รับมอบหมายตรงตามเวลาที่กำหนด 4.2 ระหว่างมีการเรียนการสอน ผู้สอนตรวจสอบความก้าวหน้าของนักศึกษาแต่ละคนจากงานที่มอบหมาย โดยผู้สอนแจ้งผลการวัดและประเมินผลอย่างต่อเนื่อง และหาแนวทางการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ร่วมกัน 4.3 มีการจัดตั้งคณะกรรมการในแผนก/สาขา เพื่อตรวจสอบ ประสิทธิภาพการสอนของอาจารย์ผู้สอน และผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยตรวจสอบจากวิธีการออกข้อสอบ วิธีการวัดและประเมินผลที่อิงการให้น้ำหนักคะแนนและเกณฑ์ที่ผ่านในรายย่อย
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอนและรายละเอียดวิชา เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น ดังนี้ 5.1 แผนกวิชามีระบบการทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา โดยพิจารณาจากผลการประเมินการสอนโดยผู้เรียน และคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง หลังการทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา อาจารย์ผู้สอนรับผิดชอบในการทบทวนเนื้อหาที่สอนและกลยุทธ์ในการสอนที่ใช้ และนำเสนอต่อสาขาวิชา และคณะกรรมการบริหารหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง โดยให้ข้อคิดเห็นและสรุปวางแผน พัฒนาปรับปรุงพร้อมนำเสนอต่อแผนกวิชา/สาขา/คณะ เพื่อใช้ในการสอนครั้งต่อไป 5.2 วิชาจิตวิทยาองค์การ ต้องปรับปรุง เอกสาร ตำรา เนื้อหา กิจกรรมการสอน และสื่อการสอน ทุก 2 ปี เพราะปัญหาทางสังคมมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 5.3 เชิญวิทยากรผู้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาให้ความรู้แก่นักศึกษาเพิ่มเติมหรือมีการค้นคว้าสื่อที่นำมาใช้ประกอบการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อให้นักศึกษามีความเข้าใจเนื้อหาอย่างละเอียด ลึกซึ้ง และสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้