กีฬาเพื่อสุขภาพ

Sports for Health

1.อธิบายความรู้เกี่ยวกับกีฬาและสุขภาพ
2.ปฏิบัติการปฐมพยาบาลการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา
3.ประยุกต์วิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อเพิ่มสมรรถภาพทางกาย
4.สามารถเลือกเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพตามความเหมาะสม
5.สามารถเลือกวิธีการจัดการแข่งขันกีฬาเพื่อสุขภาพได้
6.ตระหนักในคุณค่าของกิจกรรมกีฬาเพื่อสุขภาพ สามารถนำไปพัฒนาร่างกาย จิตใจอารมณ์ สังคม และสติปัญญา
1.เพื่อปรับกระบวนการรายวิชาให้สอดคล้องกับคุณสมบัติบัณฑิตนักปฏิบัติอันพึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
2.เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
3.เพื่อให้นักศึกษาสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน
ส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์การกีฬา สุขภาพส่วนบุคคล หลักการเลือกกีฬาเพื่อสุขภาพ การเล่นกีฬาให้เหมาะสมกับวัยหรือสภาพร่างกาย การวางแผนการเล่นกีฬา พื้นฐานการเล่นกีฬา สมรรถภาพทางกายของกีฬาชนิดต่างๆ การบาดเจ็บทางการกีฬา รูปแบบการจัดการแข่งขันกีฬาเพื่อสุขภาพ ฝึกปฏิบัติกิจกรรมกีฬา
ทุกวันในเวลาราชการ ณ ห้องพักอาจารย์ กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ มทร.ล้านนา ตาก  โทร. 055-515904-235
1.มีจิตสำนึกสาธารณะและตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม
2.มีจรรยาบรรณทางวิชาการหรือวิชาชีพ
3.มีวินัย ขยัน อดทน ตรงต่อเวลาและความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม
4.เคารพสิทธิในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
1.Brainstorming 
2.Co – operative Learning
1.การแสดงออกและการมีส่วนร่วมในกิจกรรม
2.การตอบสถานการณ์จำลอง
3.การส่งงานตรงเวลาและการเข้าชั้นเรียน
4.การแสดงความเคารพต่อสถานที่
 
1.มีความรู้และความเข้าใจทั้งด้านทฤษฎีและหลักการปฏิบัติในเนื้อหาที่ศึกษา
2.สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยีของสาขาวิชาที่ศึกษา
1.Team Base Learning
2.Jigsaw Teaching
3.Brainstorming
การสอบวัดความรู้
1.มีทักษะปฏิบัติจากการประยุกต์ความรู้ทั้งทางด้านวิชาการหรือวิชาชีพ
2.มีทักษะในการนำความรู้มาคิดและใช้อย่างมีระบบ
1.Team Base Learning
2.Jigsaw Teaching
3.Brainstorming
1.การนำเสนอหน้าชั้นเรียน
2.การนำเสนอโปรแกรมและจัดกิจกรรมกีฬาเพื่อสุขภาพ
1.มีมนุษยสัมพันธ์และมารยาทสังคมที่ดี
2.มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3.สามารถทำงานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งได้อย่างเหมาะสม
4.สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาช่วยเหลือสังคมในประเด็นที่เหมาะสม
1.Brainstorming
2.Simulation
3.Practice
1.การแสดงออกและการมีส่วนร่วมในกิจกรรม
2.โครงงาน
1.สามารถเลือกใช้วิธีการและเครื่องมือสื่อสารที่เหมาะสม
2.สามารถสืบค้น ศึกษา วิเคราะห์ และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสม
3.สามารถใช้ภาษาไทยหรือต่างประเทศในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1.Team Base Learning
2.Jigsaw Teaching
3.Brainstorming
1.การแสดงออกและการมีส่วนร่วมในกิจกรรม
2.การนำเสนอผลงานของที่เชื่อมโยงกัน
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1.คุณธรรมจริยธรรม 2.ความรู้ 3.ทักษะทางปัญญา 4.ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคลและความรับผิดชอบ 5.ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลขและการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ 6.ด้านทักษะ พิสัย
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 3 1 2 1 1 1
1 GEBHT603 กีฬาเพื่อสุขภาพ
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 คุณธรรมจริยธรรม การเข้าชั้นเรียน การส่งรายงานตรงเวลา การแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน 1-17 30 %
2 1. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคลและความรับผิดชอบ 2. ทักษะพิสัย การมีส่วนร่วมกิจกรรมในชั้นเรียน ทุกสัปดาห์ 30 %
3 ความรู้ การสอบกลางภาค 9 10 %
4 ทักษะทางปัญญา การนำเสนองาน/การรายงาน 12 - 16 20 %
5 ความรู้ การสอบปลายภาค 17 10 %
 

1กีฬาเพื่อสุขภาพ
2.สุขภาพส่วนบุคคล
3.เวชศาสตร์ทางการกีฬา
4.สมรรถภาพทางกาย
5.วิทยาศาสตร์การกีฬา
6.การจัดการแข่งขันกีฬา
 

1.http://www.healthsecrecy.com/
2.http://www.thaihealth.or.th/
3.http://hss.moph.go.th/index2.php
4.http://thaisportsmed.org/
5.http://www.sportclassic.in.th/
 

1.http://ww.sat.or.th/index.php/en/
2.http://resource.thaihealth.or.th/article-research
3.http://www.sportscience.or.th/th/
4.https://www.tci-thaijo.org/index.php/JSSTMU/issue/archive
5.http://www.hisosport.com/
6.http://www.sportfashion.in.th/
7.https://healthylifestyles.azurewebsites.net/
1.ให้นักศึกษาทุกคนประเมินประสิทธิผลของรายวิชา ทั้งด้านวิธีการสอน การจัดกิจกรรมในและห้องนอกเรียน
2.ให้นักศึกษาเสนอแนะเพื่อปรับปรุงรายวิชา ด้วยระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัย
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการสอน หรือทีมผู้สอน หรือผลการเรียนของนักศึกษา
ประชุมผู้สอนและนำผลการประเมินของนักศึกษามาปรับปรุงการสอน หรือ ทำวิจัยในชั้นเรียน การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ของรายวิชา  เช่น ทวนสอบจากคะแนนข้อสอบหรืองานที่มอบหมาย หรือสำหรับมาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละด้าน
นำผลการประเมิน และ ข้อเสนอแนะของนักศึกษามาปรับปรุงการเรียนการสอนในครั้งต่อไป