สถิติและการออกแบบการทดลอง

Statistics and Design of Experiment

เพื่อให้นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับพื้นฐานทางสถิติ การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง การแบ่งข้อมูล การวัดการกระจาย การแจกแจงแบบปกติ-ไคสแควร์-ที-เอฟ การทดสอบสมมติฐาน ค่าเฉลี่ยและค่าความแปรปรวนของประชากร การวิเคราะห์การถดถอยและการวิเคราะห์สหสัมพันธ์ หลักการพื้นฐานในการวางแผนแบบการทดลอง การวางแผนแบบสุ่มสมบูรณ์ การวางแผนแบบสุ่มในบล็อกสมบูรณ์ การวางแผนแบบจัตุรัสลาติน การวางแผนแบบสปลิทพลอต การวางแผนแบบแฟกทอเรียล การวางแผนแบบเศษส่วนแฟกทอเรียล แผนภูมิควบคุมคุณภาพ การวิเคราะห์ความสามารถของกระบวนการ การประยุกต์ใช้งานโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิต
เพื่อให้รายวิชามีความทันสมัยและสอดคล้องกับปัจจุบัน
ศึกษาเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานทางสถิติ การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง การแบ่งข้อมูล การวัดการกระจาย การแจกแจงแบบปกติ-ไคสแควร์-ที-เอฟ การทดสอบสมมติฐาน ค่าเฉลี่ยและค่าความแปรปรวนของประชากร การวิเคราะห์การถดถอยและการวิเคราะห์สหสัมพันธ์ หลักการพื้นฐานในการวางแผนแบบการทดลอง การวางแผนแบบสุ่มสมบูรณ์ การวางแผนแบบสุ่มในบล็อกสมบูรณ์ การวางแผนแบบจัตุรัสลาติน การวางแผนแบบสปลิทพลอต การวางแผนแบบแฟกทอเรียล การวางแผนแบบเศษส่วนแฟกทอเรียล แผนภูมิควบคุมคุณภาพ การวิเคราะห์ความสามารถของกระบวนการ การประยุกต์ใช้งานโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิต
จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความต้องการ อย่างน้อย 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ (เฉพาะรายที่ต้องการ)
มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพรวมถึงเข้าใจถึงบริบททางสังคมของวิชาชีพวิศวกรรมในแต่ละสาขา ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
การเข้าชั้นเรียนตรงตามเวลา การส่งงานตามเวลา เคารพกฎระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัย จัดทำข้อสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียนหลายชุด การยกตัวอย่างถึงผลเสียของการไม่มีวินัย การไม่ตรงต่อเวลา การไม่มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม การไม่เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม การไม่มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และการไม่มีความรับผิดชอบในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพ
พฤติกรรมการเข้าชั้นเรียน การส่งงาน การเคารพกฎระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัย การทุจริตในการสอบย่อย สอบกลางภาคเรียนและสอบปลายภาคเรียน
มีความรู้และความเข้าใจในคณิตศาสตร์พื้นฐาน วิทยาศาสตร์พื้นฐาน วิศวกรรมพื้นฐานและเศรษฐศาสตร์ เพื่อประยุกต์ใช้กับงานทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ที่เกี่ยวข้องและการสร้างนวัตกรรมทางเทคโนโลยี มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการที่สำคัญ ทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติในเนื้อหาของสาขาวิชาเฉพาะด้านทางวิศวกรรม สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาด้วยวิธีที่เหมาะสม รวมถึงการประยุกต์ใช้เครื่องมือที่เหมาะสม เช่น โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็นต้น สามารถใช้ความรู้และทักษะในสาขาวิชาของตน ในการประยุกต์แก้ไขปัญหาในงานจริงได้
บรรยายถึงหลักการที่สำคัญในทางทฤษฎีของรายวิชาสถิติและการออกแบบการทดลอง ซึ่งจะมีการใช้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมพื้นฐาน มอบหมายงานในชั้นเรียนที่มีการวิเคราะห์และการประยุกต์ที่จะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาในงานจริงด้วยวิธีที่เหมาะสม
การสอบย่อย สอบกลางภาคเรียนและสอบปลายภาคเรียน ผลงานจากงานที่ได้รับมอบหมาย
มีความคิดอย่างมีวิจารณญาณที่ดี สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ สามารถคิด วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาด้านวิศวกรรมได้อย่างมีระบบ รวมถึงการใช้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถสืบค้นข้อมูลและแสวงหาความรู้เพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต และทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางองค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ ๆ
ยกตัวอย่างเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับรายวิชาสถิติและการออกแบบการทดลอง มอบหมายงานในชั้นเรียนที่มีการวิเคราะห์และแก้ปัญหาทางด้านสถิติและการออกแบบการทดลองได้อย่างมีระบบ รวมถึงการแสวงหาความรู้เพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง
การสอบย่อย สอบกลางภาคเรียนและสอบปลายภาคเรียน

ผลงานจากงานที่ได้รับมอบหมาย
สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเองและสอดคล้องกับทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง รู้จักบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบในการทำงานตามที่มอบหมาย ทั้งงานบุคคลและงานกลุ่ม สามารถปรับตัวและทำงานร่วมกับผู้อื่นทั้งในฐานะผู้นำและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถวางตัวได้อย่างเหมาะสมกับความรับผิดชอบ
มอบหมายงานในชั้นเรียนที่เป็นการพัฒนาการเรียนรู้ และทำให้รู้จักบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบในการทำงานตามที่มอบหมาย
ผลงานจากงานที่ได้รับมอบหมาย
สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัยได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ มีทักษะในการสื่อสารข้อมูลทั้งการพูด การเขียนและการสื่อความหมายโดยใช้สัญลักษณ์ สามารถใช้เครื่องมือการคำนวณและเครื่องมือทางวิศวกรรม เพื่อประกอบวิชาชีพในสาขาวิชาวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องได้
มอบหมายงานในชั้นเรียนที่เป็นการฝึกทักษะในการสื่อสารข้อมูลทั้งการพูด การเขียน การสื่อความหมายโดยใช้สัญลักษณ์ การใช้เครื่องมือการคำนวณและเครื่องมือทางวิศวกรรม
การสอบย่อย สอบกลางภาคเรียนและสอบปลายภาคเรียน

ผลงานจากงานที่ได้รับมอบหมาย
ไม่มีการกระจายลงหัวข้อนี้
ไม่มีการกระจายลงหัวข้อนี้
ไม่มีการกระจายลงหัวข้อนี้
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 1.1.2, 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.1.4, 5.1.1, 5.1.3 สอบกลางภาค สอบปลายภาค 9 และ 17 40% และ 40%
2 2.1.3, 2.1.4, 3.1.3, 3.1.4, 4.1.1, 4.1.2, 5.1.2 งานที่ได้รับมอบหมาย ตลอดภาคการศึกษา 10%
3 1.1.1 จิตพิสัย ตลอดภาคการศึกษา 10%
นิลวรรณ ชุ่มฤทธิ์. (2554). สถิติวิศวกรรม. บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น: กรุงเทพฯ. สายชล  สินสมบูรณ์ทอง. (2558). การวางแผนแบบการทดลอง เล่ม 1. จามจุรีโปรดักท์: กรุงเทพฯ. สายชล  สินสมบูรณ์ทอง. (2558). การวางแผนแบบการทดลอง เล่ม 2. จามจุรีโปรดักท์: กรุงเทพฯ. ทรงเกียรติ วิสุทธิพิทักษ์กุล. (2545). การใช้สถิติเพื่อการปรับปรุงกระบวนการ. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย(วท.): กรุงเทพฯ.
ตารางสถิติต่างๆ
ตำราหรือเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสถิติและการออกแบบการทดลอง