จุลชีววิทยาทั่วไป

General Microbiology

        1.1 รู้และเข้าใจเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานทางจุลชีววิทยา เทคนิคพื้นฐานทางจุลชีววิทยา สัณฐานและโครงสร้างเซลล์แบคทีเรีย การสืบพันธุ์และการเจริญเติบโต การควบคุมจุลินทรีย์ เมทาบอลิซึม หลักการจำแนกจุลินทรีย์และความหลากหลายของจุลินทรีย์
        1.2 ประยุกต์ใช้และบูรณาการความรู้ทางจุลชีววิทยาในทางวิชาชีพ
        1.3 มีทักษะการปฏิบัติเทคนิคทางจุลชีววิทยา
        1.4 มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม
        1.5 สามารถสืบค้นและศึกษาความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เกี่ยวข้องกับจุลชีววิทยา 
    เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจทางด้านจุลชีววิทยา  เพื่อเป็นพื้นฐานการเรียนในวิชาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ด้วยวิทยาการเทคโนโลยีปัจจุบันได้มีความก้าวหน้าตลอดเวลา จึงควรมีการเปลี่ยนแปลงตัวอย่างอ้างอิงให้สอดคล้องตามยุคสมัยและทันเหตุการณ์ปัจจุบัน
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความสำคัญทางจุลชีววิทยา  สัณฐานวิทยา และโครงสร้างของจุลินทรีย์ การจำแนกจุลินทรีย์  การดำรงชีพและเมทาบอลิซึมของจุลินทรีย์  การสืบพันธุ์และการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย ฟังไจ ไวรัส ริคเก็ตเซียและแคลมัยเดีย  โรคและภูมิคุ้มกัน จุลชีววิทยาประยุกต์
4 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
š1.1 มีจิตสำนึกสาธารณะและตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม
š1.2 มีจรรยาบรรณทางวิชาการหรือวิชาชีพ
˜1.3 มีวินัย ขยัน อดทน ตรงต่อเวลาและความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม
š1.4 เคารพสิทธิในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
การกำหนดข้อตกลงกฎเกณฑ์ร่วมกัน
ให้มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย และมีความซื่อสัตย์ในการสอบ
การสังเกต
˜2.1 มีความรู้และความเข้าใจทั้งด้านทฤษฎีและหลักการปฏิบัติในเนื้อหาที่ศึกษา
š2.2 สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยีของสาขาวิชาที่ศึกษา
˜2.3 สามารถบูรณาการความรู้ทางวิชาชีพกับความรู้ในศาสตร์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง
บรรยาย ใช้สไลด์ประกอบ (power point) /คลิปวีดีโอ
การสอนแบบตั้งคำถาม
มอบหมายงานที่ให้ค้นคว้าประเด็นใหม่ ๆ ทางวิชาการ
ข้อสอบปรนัยและอัตนัย
การนำเสนองาน
˜3.1 มีทักษะปฏิบัติจากการประยุกต์ความรู้ทั้งทางด้านวิชาการหรือวิชาชีพ
˜3.2 มีทักษะในการนำความรู้มาคิดและใช้อย่างมีระบบ
การสอนแบบตั้งคำถาม
การสอนแบบบรรยายเชิงปฏิบัติ
งานที่ให้ปฏิบัติตามสภาพจริง
ข้อสอบอัตนัยและปรนัย
˜4.1 มีมนุษยสัมพันธ์และมารยาทสังคมที่ดี
˜ 4.2 มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตาม
š4.3 สามารถทำงานเป็นทีมและแก้ไขข้อขัดแย้งได้อย่างเหมาะสม
š4.4  สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาช่วยเหลือสังคมในประเด็นที่เหมาะสม
การสอนแบบอภิปรายกลุ่มใหญ่
การทำงานกลุ่ม
การสังเกต
การนำเสนอผลงาน
š5.1 เลือกใช้วิธีการและเครื่องมือสื่อสารได้อย่างเหมาะสม
˜ 5.2 สืบค้น ศึกษา วิเคราะห์และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสม
š 5.3 ใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศในการสื่อสารได้อย่างถูกต้องตามกาลเทศะและสอดคล้องกับวัฒนธรรมสากล
กระบวนการสืบค้น
ผลการนำเสนองานที่ได้รับมอบหมาย
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1.คุณธรรมจริยธรรม 2.ความรู้ 3.ทักษะทางปัญญา 4.ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคลและความรับผิดชอบ 5.ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลขและการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 1 2 3 1 2 1 2 3 4 1 2 3
1 BSCCC113 จุลชีววิทยาทั่วไป
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 1.3 การเข้าชั้นเรียน การส่งรายงานตรงเวลา การแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน การมีส่วนร่วมกิจกรรมในชั้นเรียน ทุกสัปดาห์ 5%
2 2.1,.2.3 การสอบกลางภาค การสอบปลายภาค 8,17 กลางภาค 20% ปลายภาค30%
3 3.1, 3.2 -การปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการ 1-16 20%
4 4.1, 4.2 -การทำงานกลุ่ม ทุกสัปดาห์ 5%
5 5.2 การนำเสนองาน/การรายงาน 15 20%
     1) นงลักษณ์ สุวรรณพินิจ และปรีชา สุวรรณพินิจ. 2541. จุลชีววิทยาทั่วไป.พิมพ์ครั้งที่ 2.  สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. กรุงเทพฯ, 735 น.
    2) Lansing  M.  Presscott,  John P. Harley,  Donald  A.  Klein.  1999. Microbiology. 4 ed. The  McGraw-Hill  Companies, Inc., U.S.A., 932 p.
    3) Tortora, G. J., Funke, B. R. and Case, C. L. 1997. Microbiology : an introduction. California:   
        Addison Wesley Longman, Inc.
พิจารณาจากการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของนักศึกษาในแต่ละภาคการศึกษา และ
พิจารณาจากผลการประเมินผู้สอน การแสดงความคิดเห็นของผู้เรียนผ่านงานมอบหมาย
2.1 มีช่องทางให้นักศึกษาประเมินผู้สอนผ่านเวปไซต์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
2.2 เปิดโอกาสให้นักศึกษาวิจารณ์การเรียนการสอนในภาคการศึกษานั้น ผ่านงานมอบหมาย
มีการปรับปรุงการสอนโดยปรับปรุงเอกสารประกอบการสอนที่มีเนื้อหาทันสมัย มีแบบฝึกหัดทบทวนความรู้เพิ่มเติม   มีการนำเสนอสื่อการสอนรูปแบบวีดีโอ ยูทูปที่สามารถเข้าใจเนื้อหาได้ง่ายขึ้น และทันสมัยต่อเหตุการณ์ปัจจุบัน
ทวนสอบจากคะแนนสอบหรืองานที่มอบหมาย
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา  ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอนและรายละเอียดวิชาเพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น เช่น ปรับปรุงรายวิชาทุกปี หรือตามข้อเสนอแนะ