ความปลอดภัยในการขนส่งและสิ่งแวดล้อม

Transport Safety and Environment

เพื่อศึกษาบทบัญญัติและข้อบังคับทางความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับการดำเนินการด้านการขนส่ง การกำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไข การวิเคราะห์ปัญหา
และการประเมิน การควบคุมผลิต การจัดเก็บ การลำเลียงและการขนส่งสินค้าอันตราย เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการจัดการสิ่งแวดล้อม
ศึกษาบทบัญญัติและข้อบังคับทางความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับการดำเนินการด้านการขนส่ง การกำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไข การวิเคราะห์ปัญหาและการประเมิน การควบคุมผลิต การจัดเก็บ การลำเลียงและการขนส่งสินค้าอันตราย เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการจัดการสิ่งแวดล้อม
2 ชั่วโมง
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
ไม่มีข้อมูล