การประลองทางวิศวกรรมเครื่องกลสำหรับวิศวกรรมอุตสาหการ

Production Engineering Workshop for Industrial Engineering

เพื่อฝึกปฏิบัติการในห้องปฏิบัติการเกี่ยวกับคุณสมบัติทางกลของวัสดุ เช่น การสมดุล การสั่นสะเทือนทางกล การบิด ความแข็งและความล้า เกี่ยวกับของไหลและความร้อน เช่น การไหลของของไหล การสูญเสียเนื่องจากการไหล การนำความร้อน การพาความร้อน การหาค่าความร้อนเชื้อเพลิง
2.1 เพื่อให้รายวิชามีความทันสมัย ครอบคลุมต่อองค์ความรู้และเทคโนโลยีในปัจจุบัน
2.2 เพื่อให้รายวิชามีการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องต่อความต้องการของนศ. และความต้องการของสถานประกอบการหรือผู้ใช้บัณฑิต
2.3 เพื่อพัฒนารายวิชาและวิธีการสอน เพื่อให้ผู้เรียนได้เกิดประโยชน์สูงสุด
เพื่อฝึกปฏิบัติการในห้องปฏิบัติการเกี่ยวกับคุณสมบัติทางกลของวัสดุ เช่น การสมดุล การสั่นสะเทือนทางกล การบิด ความแข็งและความล้า เกี่ยวกับของไหลและความร้อน เช่น การไหลของของไหล การสูญเสียเนื่องจากการไหล การนำความร้อน การพาความร้อน การหาค่าความร้อนเชื้อเพลิง
ตามตาราง office hour หรือตามการนัดหมาย
1.1.1 เข้าใจและซาบซึ้งในวัฒนธรรมไทย ตระหนักในคุณค่าของระบบคุณธรรม จริยธรรมเสียสละ และ ซื่อสัตย์สุจริต
1.1.2 มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆขององค์กรและสังคม
1.1.3 มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพรวมถึงเข้าใจถึงบริบททางสังคมของวิชาชีพวิศวกรรมในแต่ละสาขาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
1.2.1 บรรยายพร้อมยกตัวอย่างถึงผลดีและผลเสีย
1.3.1 จิตพิสัยของนักศึกษาตลอดภาคการศึกษา
2.1.1 มีความรู้และความเข้าใจทางคณิตศาสตร์พื้นฐาน วิทยาศาสตร์พื้นฐาน วิศวกรรมพื้นฐานและเศรษฐศาสตร์ เพื่อการประยุกต์ใช้กับงานทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง และการสร้างนวัตกรรมทางเทคโนโลยี
2.1.2 มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการที่สำคัญ ทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติ ในเนื้อหาของสาขาวิชาเฉพาะด้านทางวิศวกรรม
2.1.3 สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2.2.1 บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ และมอบหมายงาน
2.3.1 งานและการบ้าน
2.3.2 การสอบย่อย สอบกลางภาค และปลายภาค
3.1.1 มีความคิดอย่างมีวิจารณญาณที่ดี
3.1.2 สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และ สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ
3.1.3 สามารถคิด วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาด้านวิศวกรรมได้อย่างมีระบบ รวมถึงการใช้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3.2.1 บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ และมอบหมายงาน
3.3.1 งานและการบ้าน
3.3.2 การสอบย่อย สอบกลางภาค และปลายภาค
4.1.1 สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์เชิงสร้างสรรค์ทั้งส่วนตัวและส่วนรวม พร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม รวมทั้งให้ความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ต่างๆ
4.1.2 รู้จักบทบาท หน้าที่ และมีความรับผิดชอบในการทำงานตามที่มอบหมาย ทั้งงานบุคคลและงานกลุ่ม สามารถปรับตัวและทำงานร่วมกับผู้อื่นทั้งในฐานะผู้นำและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถวางตัวได้อย่างเหมาะสมกับความรับผิดชอบ
 
4.2.1 บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ และมอบหมายงาน
4.3.1 ถามตอบเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ภายในห้องเรียน
5.1.1 มีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการแสดงสถิติประยุกต์ต่อการแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องได้อย่างสร้างสรรค์
5.2.1 บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ และมอบหมายงาน
5.3.1 งานและการบ้าน
5.3.2 การสอบย่อย สอบกลางภาค และปลายภาค
6.1.1 มีทักษะในการบริหารจัดการในด้านเวลา เครื่องมือ อุปกรณ์และวิธีการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
6.1.2 มีทักษะในการปฏิบัติงานกลุ่ม มีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ และมีความร่วมมือกันเป็นอย่างดี
5.2.1 บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ และมอบหมายงานแบบกลุ่ม
5.3.1 งานและการบ้าน
5.3.2 การสอบย่อย สอบกลางภาค และปลายภาค
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา คุณธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะพิสัย
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา ด้านที่ 1 ด้านที่ 2 ด้านที่ 3 ด้านที่ 4 ด้านที่ 5 ด้านที่ 1 ด้านที่ 2 ด้านที่ 3 ด้านที่่ 4 ด้านที่ 5 ด้านที่ 1 ด้านที่ 2 ด้านที่ 3 ด้านที่ 4 ด้านที่ 5 ด้านที่ 1 ด้านที่ 2 ด้านที่ 3 ด้านที่ 4 ด้านที่ 5 ด้านที่ 1 ด้านที่ 2 ด้านที่ 3 ด้านที่ 4 ด้านที่ 5 ด้านที่ 1 ด้านที่ 2
1 ENGIE122 การประลองทางวิศวกรรมเครื่องกลสำหรับวิศวกรรมอุตสาหการ
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 2.2 และ 3.2 สอบกลางภาค และสอบปลายภาค 9 และ 17 20% และ 20%
2 6.1 งาน รายงาน และการบ้าน ตลอดภาคการศึกษา 50%
3 1.2 จิตพิสัย ตลอดภาคการศึกษา 10%
1.1 เอกสารประกอบการสอน การประลองทางวิศวกรรมเครื่องกลสำหรับวิศวกรรมอุตสาหการ (ENGIE122)
ตำรา เอกสาร โปรแกรม และเวปไซต์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกัน
ตำรา เอกสาร โปรแกรม และเวปไซต์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกัน
โดยการประเมินการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษาผ่านระบบออนไลด์ในปลายภาคการศึกษา จากนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน
2.1 โดยการประเมินการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษาผ่านระบบออนไลด์ในปลายภาคการศึกษา จากนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน
2.2 ประเมินการสอนโดยพิจารณาจากผลการเรียน ผลการสอนของนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน หากนศ.ส่วนใหญ่มีผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี อาจหมายความได้ว่า ใช้กลยุทธ์ในการสอนได้ดี
2.3 สังเกตุนศ.ในขณะที่ให้ทำแบบฝึกหัดในชั่วโมงเรียน หรือสังเกตจากการบ้านหรืองานที่นศ.ทำส่ง เพื่อพิจารณาถึงผลสัมฤทธิของการสอนในชั่วโมงก่อนหน้า
ทำการปรับปรุงการสอนเป็นรายสัปดาห์ โดยใช้ผลจากข้อ 2.3 เป็นตัวพิจารณา
ไม่มีการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ในรายวิชานี้
หลังจากสิ้นภาคการศึกษา ผู้สอนจะนำผลจากข้อ 1 และ 2 ของหมวดที่ 7 นี้ มาพิจารณาเพื่อจัดทำรายงานเอกสาร มคอ.5 เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงรายวิชานี้ในภาคการศึกษาหน้าต่อไป