อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม

Engineering Electronics

1.1  เข้าใจเกี่ยวกับอุปกรณ์เซมิคอนดักเตอร์
1.2  เข้าใจการวิเคราะห์และออกแบบวงจรไดโอด
1.3  เข้าใจการวิเคราะห์และออกแบบวงจรทรานซิสเตอร์
1.4  การประยุกต์ใช้งานวงจรไดโอดและทรานซิสเตอร์
1.5  การประยุกต์ใช้งานโมดูลแหล่งจ่ายไฟ
                        ศึกษาและปฎิบัติเกี่ยวกับอุปกรณ์เซมิคอนดักเตอร์ คุณลักษณะทางกระแส - แรงดัน และคุณลักษณะทางความถี่ การวิเคราะห์และออกแบบวงจรไดโอด การวิเคราะห์และการออกแบบของวงจรทรานซิสเตอร์ บีเจที , MOS , CMOS และ BiCOMS , OPAMP และการประยุกต์ใช้งาน โมดูลแหล่งจ่ายไฟ
จำนวน  3  ชั่วโมง / สัปดาห์  ในทุก ๆ วันพุธ
1.มีจิตสำนึกสาธารณะและตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม
2.มีจรรยาบรรณทางวิชาการหรือวิชาชีพ
3.มีวินัย ขยัน อดทน ตรงต่อเวลาและมีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม
4.เคารพสิทธิในคุณค่าและและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
1.สอดแทรกความซื่อสัตย์ต่อตนเอง และสังคม
2.ปลูกฝังจรรยาบรรณวิชาชีพ
3.ให้ความสำคัญในวินัย การตรงต่อเวลา   การส่งงานภายในเวลาที่กำหนด
1.สังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาในการปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆอย่างต่อเนื่อง
2.ประเมินปริมาณการทุจริตในการสอบ
3.การขานชื่อ   การให้คะแนนการเข้าชั้นเรียนและการส่งงานตรงเวลา
1.มีความรู้และความเข้าใจทั้งด้านทฤษฎีและหลักการปฏิบัติในเนื้อหาสาขาวิชวิศวกรรมไฟฟ้า
2.สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยีใหม่ๆของสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
3.สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้ากับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
1.ใช้การสอนหลายรูปแบบ โดยเน้นหลักทางทฤษฎีและการปฏิบัติ เพื่อให้เกิดองค์ความรู้
2.มอบหมายให้ทำรายงานเกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์สมัยใหม่และนำเสนอหน้าชั้นเรียน
3.จัดศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองเพื่อเสริมการเรียนรู้
1.ประเมินจากแบบทดสอบด้านทฤษฎี สำหรับการปฏิบัติประเมินจากผลงานและการปฏิบัติการ
2.พิจารณาจากรายงานที่มอบหมาย
3.สังเกตพฤติกรรมและจำนวนนักศึกษาที่เข้าศูนย์การเรียนรู้
1.มีทักษะการปฏิบัติจากการประยุกต์ความรู้ทั้งทางด้านวิชาการหรือวิชาชีพ
2.มีทักษะในการนำความรู้มาคิดและใช้อย่างเป็นระบบ
1.ส่งเสริมการเรียนรู้จากการแก้ปัญหา ( Problem Based Instruction)
2.มอบหมายงานที่ส่งเสริมการคิด วิเคราะห์และสังเคราะห์
1.ประเมินจากการรายงานผลการดำเนินงานและการแก้ปัญหา
2.ประเมินจากผลงานที่มอบหมาย
1.มีมนุษย์สัมพันธ์และมารยาทสังคมที่ดี
2.มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3.สามารถทำงานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งได้อย่างเหมาะสม
4.สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาช่วยเหลือสังคมในประเด็นที่เหมาะสม
1.ให้คำแนะนำในการเข้าร่วมกิจกรรมสโมสร กิจกรรมของมหาวิทยาลัยฯเพื่อส่งเสริมทักษะการอยู่ในสังคม
2.กำหนดการทำงานกลุ่มโดยให้หมุนเวียนการเป็นผู้นำ การเป็นสมาชิกกลุ่มและผลัดกันเป็นผู้รายงาน
3.ให้ความสำคัญในการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบและการให้ความร่วมมือ
4.ส่งเสริมให้นักศึกษากล้าแสดงออกและเสนอความคิดเห็นโดยการจัดอภิปรายและเสวนางานที่มอบหมายที่ให้ค้นคว้า
1.พิจารณาจากการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา
2.ประเมินพฤติกรรมภาวะการเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี
3.ประเมินผลจากแบบประเมินตนเองและกิจกรรมกลุ่ม
4.สังเกตพฤติกรรมการระดมสมอง
1.สามารถเลือกใช้วิธีการและเครื่องมือสื่อสารได้อย่างเหมาะสม
2.สามารถสืบค้นศึกษา วิเคราะห์และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสม
3.สามารถใช้ภาษาไทยหรือภาษาต่างประเทศในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1.การใช้ศักยภาพทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศในการนำเสนอผลงานที่ได้รับมอบหมาย
2.การใช้ศักยภาพทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศในการนำเสนอผลงานที่ได้รับมอบหมาย
3.ส่งเสริมการค้นคว้า  เรียบเรียงข้อมูลและนำเสนอให้ผู้อื่นเข้าใจได้ถูกต้อง  และให้ความสำคัญในการอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูล
1.ประเมินจากผลงานและการนำเสนอผลงาน
1.มีทักษะในการบริหารจัดการในด้านเวลาเครื่องมือ อุปกรณ์และวิธีการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2.มีทักษะในการปฎิบัติงานกลุ่มมีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบและมีความร่วมมือกันเป็นอย่างดี
1.มอบหมายงานปฏิบัติเพื่อฝึกทักษะตามใบงาน
2.แบ่งกลุ่มปฏิบัติตามใบงานที่ได้รับมอบหมาย
1.สังเกตพฤติกรรมขณะทำใบงาน และการใช้เครื่องมือในการทำงานอย่างถูกต้องและปลอดภัย
2.สังเกตพฤติกรรมการทำงานเป็นกลุ่ม การแบ่งหน้าที่รับผิดชอบขณะทำใบงาน
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1. คุณธรรมจริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 6. ด้านทักษะพิสัย
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2
1 ENGEL105 อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
ไม่มีข้อมูล