งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น

Sheet Metal Welding

1. รู้และเข้าใจหลักการงานเชื่อมและโลหะแผ่น ความปลอดภัย กระบวนการ   เชื่อมแก๊สและไฟฟ้า การแล่นประสาน วัสดุเครื่องเชื่อมและอุปกรณ์ในงาน เชื่อม 2. มีทักษะเกี่ยวกับการประกอบติดตั้งเครื่องมือ อุปกรณ์งานเชื่อมแก๊สและ ไฟฟ้า การขึ้นรูปด้วยการพับ ดัดเคาะ ขึ้นขอบ การม้วนและประกอบชิ้นงาน 3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดี มีความรับผิดชอบ ตระหนักถึงความปลอดภัยในการท างาน  
แสดงความรู้เกี่ยวกับงานเชื่อมและโลหะแผ่น ความปลอดภัย กระบวนการเชื่อมแก๊สและไฟฟ้า การแล่นประสาน วัสดุและอุปกรณ์ในงานเชื่อม 2. ประกอบติดตั้งเครื่องมือ อุปกรณ์งานเชื่อมแก๊สและไฟฟ้า การขึ้นรูป ด้วยการพับ ดัดเคาะ ขึ้นขอบการม้วนและประกอบชิ้นงาน  
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการเบื้องต้นในงานเชื่อมและโลหะแผ่น ความปลอดภัยในงานเชื่อมและงานโลหะแผ่น กระบวนการเชื่อมแก๊สและไฟฟ้า วัสดุเครื่อง เชื่อมและอุปกรณ์ในงานเชื่อม เครื่องจักรและเครื่องมือที่ใช้ในงานโลหะแผ่น การแล่นประสาน (Brazing) รอยต่อที่ใช้ในงานเชื่อมและการแล่นประสานท่าเชื่อม การเขียนแบบ แผ่นคลี่อย่างง่ายด้วยวิธีเส้นขนานและแบบรัศมีขอบงานตะเข็บ หลักการบัดกรี (Soldering) และปฏิบัติเกี่ยวกับการประกอบติดตั้งเครื่องมืออุปกรณ์งานเชื่อมแก๊สและไฟฟ้า การเริ่มต้น อาร์ก การเชื่อมเดินแนวต่อมุมต่อตัวทีท่าราบ การเขียนแบบแผ่นคลี่ลงแผ่นงาน การท า ตะเข็บการบัดกรีการขึ้นรูปด้วยการพับดัดเคาะขึ้นขอบ การม้วนและประกอบชิ้นงานโดยใช้ อุปกรณ์ความปลอดภัยส่วนบุคคลถูกต้องตามหลักความปลอดภัยและอาชีวอนามัย  
มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดี มีความรับผิดชอบ ตระหนักถึงความปลอดภัยใน การท างาน  
บรรยาย แสดงให้ดู
ตามเกณฑ์ที่กำหนด
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
ไม่มีข้อมูล