การเพาะพันธุ์สัตว์น้ำ

Aquatic Animal Breeding

วัตถุประสงค์ของรายวิชา : เมื่อนักศึกษาเรียนรายวิชานี้แล้ว นักศึกษามีสมรรถนะที่ต้องการในด้านต่าง ๆ ดังนี้

1.1 เพื่อทราบการจัดการพ่อแม่พันธุ์และการพัฒนาการและการควบคุมของระบบสีบพันธ์ุในสัตว์น้ำได้

1.2 เพื่อสามารถเพาะและอนุบาลสัตว์นำ้ได้.3 เพื่อสามารถจับและลำเลียงสัตว์น้ำได้

1.3 เพื่อให้ทราบการจำหน่ายลูกพันธ์ุสัตว์นำ้ได้
 
เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาและพัฒนาผู้เรียนให้ครบทั้งด้านคุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ รวมทั้งทักษะการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยผ่านทางการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ฝึกค้นหาข้อมูลและวิทยาการใหม่ๆ จากแหล่งความรู้ต่าง ๆ ด้วยตนเอง
ศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการพ่อแม่พันธุ์ พัฒนาการและการควบคุมระบบสีบพันธ์ุของสัตว์น้ำการเพาะพันธุ์สัตว์นำ้  การอนุบาลและการให้อาหาร การจับ การลำเลียงและการจำหน่ายลูกพันธ์ุสัตว์น้ำ
 
3.1 วันพุธ  เวลา 15.00 - 16.30 น. ห้องพักอาจารย์สาขาวิชาประมง
1.  ด้านคุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา(Ethics and Moral) ˜1.1 มีจิตสำนึกสาธารณะและตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม ˜1.2 มีจรรยาบรรณทางวิชาการหรือวิชาชีพ š1.3 มีวินัย ขยัน อดทน ตรงต่อเวลาและความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม š1.4 เคารพสิทธิในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
 
 
- สอดแทรกเรื่องคุณธรรมจริยธรรมระหว่างการสอน - สังเกต บันทึกพฤติกรรมการเรียน การปฏิบัติการการทดลอง การบันทึกผลและรายงานผลการทดลอง การแต่งกายและตรงต่อเวลา - มอบหมายงานกลุ่ม
 
- ประเมินจากพฤติกรรมการเข้าเรียน และส่งงานที่ได้รับมอบหมายตามขอบเขตที่ให้และตรงเวลา -ประเมินความมีวินัยและความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย -ความซื่อสัตย์สุจริตในการทำงานที่ได้รับมอบหมายและการสอบ - เคารพในการแสดงออกทางความคิดของผู้ร่วมงาน และการรับฟังการแสดงความคิดเห็นของเพื่อนในชั้นเรียน
 
2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ
˜2.1 มีความรู้และความเข้าใจทั้งด้านทฤษฎีและหลักการปฏิบัติในเนื้อหาที่ศึกษา ˜2.2 สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยีของสาขาวิชาที่ศึกษา ˜2.3 สามารถบูรณาการความรู้ที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 
 
 
- มอบหมายให้ศึกษาบทเรียนและทำความเข้าใจล่วงหน้า - บรรยายเนื้อหาให้แก่ผู้เรียน และเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ซักถามก่อนเข้าทำปฏิบัติการเพื่อให้ผู้เรียนได้ทำปฏิบัติการด้วยความมั่นใจ
- ประเมินผลจากการสอบด้วยข้อสอบที่เน้นหลักการและทฤษฎี - ประเมินจากงานที่ได้รับมอบหมาย - ประเมินจากการนำเสนอผลการค้นคว้าข้อมูล กรณีศึกษา
 
˜3.1 มีทักษะปฏิบัติจากการประยุกต์ความรู้ทั้งทางด้านวิชาการหรือวิชาชีพ ˜3.2 มีทักษะในการนำความรู้มาคิดและใช้อย่างมีระบบ
 
 
-แบ่งกลุ่มปฏิบัติการ และระดมสมองในการแก้ไขปัญหา ของปฏิบัติการต่างๆอย่างเป็นระบบ - ทำการจัดเก็บข้อมูลให้ถูกต้องอย่างเป็นระบบ - ทำการวิเคราะห์ข้อมูล/คำนวณ (ถ้ามี ) - ทำการสรุปผลการทดลองและเขียนรายงาน - ฝึกตอบปัญหาในชั้นเรียน และแสดงความคิดเห็นต่อปัญหาพร้อมทั้งค้นคว้าเพิ่มเติม
ประเมินผลจากรายงานผลการทดลอง และการตอบปัญหาในชั้นเรียน
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ที่ต้องพัฒนา
˜4.1  มีมนุษยสัมพันธ์และมารยาทสังคมที่ดี š4.2  มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ š4.3 สามารถทำงานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งได้อย่างเหมาะสม š4.4  สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาช่วยเหลือสังคมในประเด็นที่เหมาะสม
 
 
 
 
 
- จัดกิจกรรมกลุ่มในการทำบทปฏิบัติการ - มอบหมายงานกลุ่มและรายบุคคล - การนำเสนอรายงานและอภิปรายกลุ่ม
ประเมินจากพฤติกรรมการทำงานเป็นกลุ่ม
˜5.1 สามารถเลือกใช้วิธีการและเครื่องมือสื่อสารที่เหมาะสม š5.2 สามารถสืบค้น ศึกษา วิเคราะห์ และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อแก้ไขปัญหาอย่าง เหมาะสม š5.3 สามารถใช้ภาษาไทยหรือต่างประเทศในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 
 
 
-
 
- มีการอธิบายวิธีการปฏิบัติการทดลอง และ/หรือ การคำนวณที่สอดคล้องกับทฤษฎี - มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเอง จากสื่ออิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล
 ประเมินจากการคิดคำนวณ เชิงตัวเลข/จัดเก็บข้อมูลการทดลองอย่างเป็นระบบ - ประเมินจากการเขียนรายงาน
 
š6.1 มีทักษะในการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ได้อย่างเหมาะสม ˜6.2 มีทักษะในการปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัย
 
 
 
 
การสอนแบบปฏิบัติ  โดย - กำหนดให้นักศึกษาฝึกทักษะการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์เกี่ยวกับแพลงก์ตอน การสอนแบบปฏิบัติ  โดย - กำหนดให้นักศึกษาฝึกทักษะในการปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัย
- ประเมินจากโครงการกลุ่มในการวางแผนการดำเนินงาน
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1.คุณธรรมจริยธรรม 2.ความรู้ 3.ทักษะทางปัญญา 4.ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคลและความรับผิดชอบ 5.ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลขและการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ 6.ด้านทักษะ พิสัย
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 1 2 3 1 2 1 2 3 4 1 2 3 1 2
1 BSCAG303 การเพาะพันธุ์สัตว์น้ำ
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
ไม่มีข้อมูล