กิจกรรมเพื่อสุขภาพ

Activities for Health

1.1 อธิบายความรู้เกี่ยวกับพลศึกษาและสุขภาพ 1.2 อธิบายความรู้เกี่ยวกับโภชนาการ 1.3 ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคเพื่อการควบคุมน้ำหนัก 1.4 สามารถปฏิบัติการปฐมพยาบาลเบื้องต้น 1.5 ประยุกต์วิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อเพิ่มสมรรถภาพทางกาย 1.6 ออกแบบโปรแกรมการออกกำลังกาย 1.7 ทดสอบกิจกรรมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
2.1 เพื่อปรับกระบวนการรายวิชาให้สอดคล้องกับคุณสมบัติบัณฑิตนักปฏิบัติอันพึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 2.2 เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
ศึกษาและปฏิบัติการเกี่ยวกับพลศึกษาและสุขภาพ โภชนาการ พฤติกรรมการบริโภคและการควบคุมน้ำหนัก การปฐมพยาบาลเบื้องต้น วิทยาศาสตร์การกีฬา สมรรถภาพทางกาย การจัดโปรแกรมการออกกำลังกายและฝึกปฏิบัติกิจกรรมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
ทุกวันในเวลาราชการ ณ ห้องพักอาจารย์ กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ มทร.ล้านนา ตาก  โทร. 055-515904-5
1.มีจิตสำนึกสาธารณะและตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม 2. มีจรรยาบรรณทางวิชาการหรือวิชาชีพ  3. มีวินัย ขยัน อดทน ตรงต่อเวลาและความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม 4. เคารพสิทธิในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
1. Brainstorming 2. Team Teaching
1. การแสดงออกและการมีส่วนร่วมในกิจกรรม 2. จิตพิสัย
1. มีความรู้และความเข้าใจทั้งด้านทฤษฎีและหลักการปฏิบัติในเนื้อหาที่ศึกษา 2. สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยีของสาขาวิชาที่ศึกษา
1. Team Base Learning 2. Jigsaw Teaching 3. Brainstormi
1. การแสดงออกและการมีส่วนร่วมในกิจกรรม 2. งานที่มอบหมาย 3. การสอน
1. มีทักษะปฏิบัติจากการประยุกต์ความรู้ทั้งทางด้านวิชาการหรือวิชาชีพ 2. มีทักษะในการนำความรู้มาคิดและใช้อย่างมีระบบ
1. Team Base Learning 2. Jigsaw Teaching 3. Team Teaching 4. Brainstorming
1. การแสดงออกและการมีส่วนร่วมในกิจกรรม 2. การนำเสนอผลงาน
1. มีมนุษยสัมพันธ์และมารยาทสังคมที่ดี 2. มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3. สามารถทำงานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งได้อย่างเหมาะสม 4. สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาช่วยเหลือสังคมในประเด็นที่เหมาะสม
1. Team Base Learning 2. Jigsaw Teaching 3. Team Teaching 4. Brainstorming
1. การแสดงออกและการมีส่วนร่วมในกิจกรรม 2. กรณีศึกษา
1. สามารถเลือกใช้วิธีการและเครื่องมือสื่อสารที่เหมาะสม 2. สามารถสืบค้น ศึกษา วิเคราะห์ และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสม 3. สามารถใช้ภาษาไทยหรือต่างประเทศในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1. Team Base Learning 2. Jigsaw Teaching 3. Team Teaching 4. Brainstorming
1. การแสดงออกและการมีส่วนร่วมในกิจกรรม 2. กรณีศึกษา 3. โครงงาน 4. การนนำเสนอผลงาน
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 ให้ระบุหมายเลขข้อย่อยตามผลการเรียนรู้ทักษะ 5 ด้าน การเข้าชั้นเรียน การส่งรายงานตรงเวลา การแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน 1-17 30%
2 การมีส่วนร่วมกิจกรรมในชั้นเรียน ทุกสัปดาห์ 30%
3 การสอบกลางภาค 9 10%
4 การนำเสนองาน/การรายงาน 12-16 20%
5 การสอบปลายภาค 17 10%
1.1 พลศึกษา

1.2 สุขภาพส่วนบุคคล

1.3 โภชนาการ

1.4 การปฐมพยาบาล

1.5 สมรรถภาพทางกาย

1.6 ออกกำลังกายและเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพ

1.7 วิทยาศาสตร์การกีฬา
2.1 http://www.thaihealth.or.th/

2.2 http://hss.moph.go.th/index2.php

2.3 http://thaisportsmed.org
3.1 http://ww.sat.or.th/index.php/en/

3.2 http://resource.thaihealth.or.th/article-research

3.3 http://www.sportscience.or.th/th/

3.4 https://www.tci-thaijo.org/index.php/JSSTMU/issue/archive
1. ให้นักศึกษาทุกคนประเมินประสิทธิผลของรายวิชา ทั้งด้านวิธีการสอน การจัดกิจกรรมในและห้องนอกเรียน 2. ให้นักศึกษาเสนอแนะเพื่อปรับปรุงรายวิชา ด้วยระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัย
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการสอน หรือทีมผู้สอน หรือผลการเรียนของนักศึกษา
ประชุมผู้สอนและนำผลการประเมินของนักศึกษามาปรับปรุงการสอน หรือ ทำวิจัยในชั้นเรียน การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ของรายวิชา  เช่น ทวนสอบจากคะแนนข้อสอบหรืองานที่มอบหมาย หรือสำหรับมาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละด้าน
นำผลการประเมิน และ ข้อเสนอแนะของนักศึกษามาปรับปรุงการเรียนการสอนในครั้งต่อไป