การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ

International Business Management

To understand concept of international business management and its importance. To understand how cultural different effect international business management. To understand how to apply a strategic view of global human resource management. To understand the strategic importance global marketing and R&D To understand global capital market and international financial management. To understand how to manage an effective global production, outsourcing, and logistics. To understand how to develop ethics and social responsibility in international business. To understand concept of theories of international trade.
The course emphasis is on business environments especially regarding cultural factors influencing developing international strategy, structure, communication, leadership, human resources management, marketing, foreign subsidiary locations, international financial management, and ethics and social responsibilities of multinational companies. The course also examines comparisons of international management systems of various countries
3
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 1. Class attendance 1-17 15
2 2. Activity participation 1-17 10
3 3. Individual assignments 4, 7 20
4 4. Group assignment 15 15
5 5. Midterm Examination 9 20
6 6. Final Examination 17 20
Fatehi K. Choi J.,2019, International Business Management: Succeeding in a Culturally Diverse World, Springer International Publishing, California Geringer M., McNett J., Minor M., Ball D., 2019, International Business 1st edition., McGraw-Hill, New York. Hill C., 2023, International Business: Competing in the Global Marketplace, 14nd edition., McGraw-Hill, New York.

Luthans F., Doh J. P., 2021, International Management: Culture, Strategy, and Behavior 11th edition., McGraw-Hill, New York.