การจัดการภัตตาคาร

Restaurant Management

1.1 เข้าใจโครงสร้างการบริหารงานห้องอาหาร
1.2 เลือกใช้อุปกรณ์สำหรับงานครัวและห้องอาหาร
1.3 เข้าใจรูปแบบและวิธีการบริการอาหาร
1.4 เข้าใจรายการอาหารแต่ละประเภท
1.5 เข้าใจกลยุทธการบริหารงานภัตตาคาร
เพื่อให้นักศึกษามีความรู้และทักษะในการจัดบริการอาหารและเครื่องดื่มในภัตตาคาร
ศึกษาและฝึกปฏิบัติความสำคัญการจัดการภัตตาคาร โครงสร้างการบริหารงานห้องอาหาร การเลือกใช้อุปกรณ์สำหรับงานครัวและห้องอาหาร การตกแต่งภัตตาคาร รูปแบบและวิธีบริการอาหาร รายการอาหารแต่ละประเภท กลยุทธการบริหารงานภัตตาคาร
ให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคลหรือกลุ่มตามความต้องการ ประมาณ 1 - 2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์(ฌฉพาะรายที่ต้องการ)แก้ไข
  มีจรรยาบรรณทางวิชาการหรือวิชาชีพ
  มีวินัย ขยัน อดทน ตรงต่อเวลา แลรับผิดชอบต่อตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม
1. ปลูกฝังจรรยาบรรณทางวิชาการหรือวิชาชีพในการสอนในชั้นเรียน เช่นการอ้างอิงเอกสารในการจัดทำรายงาน หรือจรรยาบรรณอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษา
2. ให้ความสำคัญในเรื่องวินัย การแต่งกาย การตรงต่อเวลา และการส่งงานตามเวลาที่กำหนด
1 ตรวจสอบการเขียนอ้างอิงในรายงานที่ถูกต้อง และผลงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับจรรยาบรรณ
2.  พฤติกรรมการเข้าเรียนตรงเวลา การแต่งกายที่เหมาะสม และส่งงานที่ได้รับมอบหมายตามขอบเขตที่ให้ตรงเวลา
มีความรู้และความเข้าใจทั้งด้านทฤษฎีและหลักการปฏิบัติในเนื้อหาที่ศึกษา
1. ใช้การสอนแบบบรรยาย สาธิต และฝึกปฏิบัติ รายงาน  โดยนำหลักการทฤษฎีมาประยุกต์ใช้
แปลกใหม่สร้างสรรค์มากขึ้น
การสอบย่อย สอบกลางภาค และสอบปลายภาค ประเมินจากผลงานที่มอบหมาย
     มีทักษะปฏิบัติจากการประยุกต์ความรู้ทั้งทางด้านวิชาการหรือวิชาชีพ
1. ให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติการจากผลงานจริง
1. จากผลงานสำเร็จและจากรายงาน
มีมนุษย์สัมพันธ์และมารยามสังคมที่ดี
มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1.กำหนดการทำงานเป็นกลุ่ม
2.ส่งเสริมเป็นหัวหน้ากลุ่มเพื่อฝึกการเป็นผู้นำและรับฟังความคิดเห็น
สังเกตการทำงานกลุ่ม สังเกตการทำงานเป็นผู้นำผู้ตามในกลุ่ม

 
สามารถเลือกใช้วิธีการและเครื่องมือสื่อสารที่เหมาะสม
1. มอบหมายงานให้ออกแบบงานจัดตกแต่งสถานที่โดยค้นคว้าทางInternet
สังเกตการค้นคว้าเพื่อจัดทำรายงาน
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1.คุณธรรมจริยธรรม 2.ความรู้ 3.ทักษะทางปัญญา 4.ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5.ทักษะการคิดวิเคราะห์
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 1 2 3 1 2 1 2 3 4 1 2 3
1 BSCFN122 การจัดการภัตตาคาร
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 คุณธรรมจริยธรรม การเข้าชั้นเรียน การส่งงานตรงเวลา การรับผิดชอบงานที่มอบหมาย 1-16 5%
2 ความรู้ ทดสอบกลางภาค ทดสอบปลายภาค 9 17 40%
3 ทักษะทางปัญญา การปฏิบัติงาน และรายงานที่มอบหมาย ทุกสัปดาห์ 10%
4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคลและความรับผิดชอบ การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน การทำงานเป็นกลุ่ม ทุกสัปดาห์ 5%
5 ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลขและการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ การเขียนบันทึกปฏิบัติงานและรายงานที่มอบหมาย ทุกสัปดาห์ 10%
6 .ด้านทักษะ พิสัย ผลงานการฝึกปฏิบัติ ทุกสัปดาห์ 30%
ชลธิชา บุนนาค. 2558. งานบริการอาหารและเครื่องดื่ม. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ฉลองศรี พิมลสมพงศ์. 2556. การจัดบริการอาหารและเครื่องดื่ม. กรุงเทพฯ:สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
ปิยพรรณ กลั่นกลิ่น. 2549. อาหารเครื่องดื่มและการบริการในภัตตาคาร. กรุงเทพฯ:โอเดียนสโตร์.
อุมาสวรรค์ ชูหา.   2554.  ศิลปะการผูกผ้าในงานพิธี.  กรุงเทพฯ: ส.พิจิตรการพิมพ์.
 
ไม่มี
เว็บไซด์ที่เกี่ยวข้องหรือรายการทีวีที่เกี่ยวกับการจัดการภัตตาคาร
การประเมินประสิทธิผลรายวิชานี้ ที่จัดทำโดยนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมในการนำแนวคิดและความเห็นจากนักศึกษา ดังนี้
1.1 รายงานผลการปฏิบัติงานการจัดบริการอาหารและเครื่องดื่ม
1.2 ความสนใจและตั้งใจในการทำงาน
1.3 ผลการเรียนของนักศึกษา
1.4 แบบประเมินผู้สอน
กลยุทธ์ในการประเมินการสอนในรายวิชานี้ ดูผลจากผลการเรียน ผลการปฏิบัติงาน และผลการประเมินผู้สอนของนักศึกษาแล้วนำข้อมูลที่ได้มาดำเนินการปรับปรุงการสอนต่อไป
หลังจากได้ผลการประเมินการสอนในข้อ  2 จึงมีการปรับปรุงการสอน นำมาปรับปรุงการสอนในครั้งต่อไป
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ในวิชา ได้จาก การสอบถามนักศึกษา การตรวจผลงานของนักศึกษา
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา  ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอนในครั้งต่อไป