หลักมูลของวิศวกรรมไฟฟ้า

Fundamental of Electrical Engineering

1.1 เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจหลักการเบื้องต้น ความสัมพันธ์ของการแปรรูปพลังงานกล และไฟฟ้า
1.2 เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการทำงานหม้อแปลงหนึ่งเฟส และสามเฟส
1.3 เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเข้าใจโครงสร้างเครื่องจักรกลไฟฟ้ากระแสตรงชนิดหมุน
1.4 เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเข้าใจหลักการทำงานของเครื่องจักรกลไฟฟ้ากระแสตรงที่ทำงานเป็นเครื่องกำเนิดไฟฟ้าและมอเตอร์
1.5 เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเข้าใจหลักการวิเคราะห์วงจรไฟฟ้ากระแสตรงและไฟฟ้ากระแสสลับเบื้องต้น
1.6 เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเข้าใจหลักการของระบบไฟฟ้ากำลังสามเฟส วิธีการส่งจ่ายกำลังไฟฟ้า 
1.7 เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเข้าใจ พื้นฐานเครื่องมือวัดไฟฟ้า
 
      เพื่อให้นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับวงจรแม่เหล็ก หลักการแปลงพลังงานกลไฟฟ้า พลังงานและพลังงานร่วม หม้อแปลงไฟฟ้าหนึ่งเฟสและสามเฟส หลักการของเครื่องจักรกลชนิดหมุน โครงสร้าง หลักการและการวิเคราะห์เครื่องจักรกลไฟฟ้ากระแสตรง
 
ศึกษาและปฏิบัติการเกี่ยวกับการวิเคราะห์วงจรไฟฟ้ากระแสตรงและไฟฟ้ากระแสสลับเบื้องต้น แรงดันไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า และกําลังไฟฟ้า หม้อแปลงไฟฟ้า พื้นฐานเครื่องจักรกลไฟฟ้า ได้แก่ เครื่องกําเนิดไฟฟ้า มอเตอร์ไฟฟ้าและการประยุกต์ใช้งาน หลักการของระบบไฟฟ้ากําลังสามเฟส วิธีการส่งจ่ายกําลังไฟฟ้า พื้นฐานเครื่องมือวัดไฟฟ้า พื้นฐานระบบสื่อสารและโทรคมนาคม
อาจารย์ประจำรายวิชา  ประกาศเวลาให้คำปรึกษาผ่านเว็บไซต์คณะ
 - อาจารย์จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชั่วโมง/สัปดาห์(เฉพาะรายที่ต้องการ)
1.1 มีจิตสานึกสาธารณะและตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม และจริยธรรม
1.2 มีจรรยาบรรณทางวิชาการหรือวิชาชีพ
1.3 มีวินัย ขยัน อดทน ตรงต่อเวลาและความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม
1.4 เคารพสิทธิในคุณค่าและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
1.1 แนะนำในห้องเรียน
1.2 อธิบายความหมายข้อดี ข้อเสีย
1.3 แนะนำและยกตัวอย่าง อธิบายระเบียบการเข้าชั้นเรียน
1.4 แนะนำและอธิบายในชั้นเรียน มีสัมมาคารวะให้ความเคารพแก่ ครู อาจารย์ พ่อ แม่ ผู้อาวุโสที่เป็นเครือญาติ และรุ่นพี่
1.1 สังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา
1.2 สังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา
1.3 เช็ครายชื่อนักศึกษาที่เข้าชั้นเรียน ตรวจงานที่มอบหมายให้นักศึกษา เน้นให้ส่งตรงตามเวลา
1.3.4 สังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา
2.1 มีความรู้ความเข้าในด้านทฤษฎีและสามารถนาไปปฏิบัติได้
2.1 สอนและอธิบายตามรายละเอียดในคาอธิบายรายวิชา
- ใช้สื่อการสอนเพื่อให้นักศึกษาเข้าใจได้ดี เช่น ใช้รูปภาพ  ชุดทดลอง
เป็นต้น
- เปิดโอกาสให้นักศึกษามีกิจกรรมร่วมกับผู้สอนโดยมีการตั้งคาถาม หรือตอบคาถามนักศึกษา
2.1 ตรวจแบบฝึกหัดของนักศึกษา
2.2 สอบข้อเขียนกลางภาค และปลายภาคการศึกษา
พัฒนาความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ
มอบหมายโครงงานให้นักศึกษาทำ
ตรวจสอบโครงงานของนักศึกษา
4.1 มีมนุษย์สัมพันธ์ และมารยาทสังคมที่ดี
4.2 มีภาวะความเป็นผู้นำ และผู้ตามอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถทางานเป็นกลุ่มได้
4.2.1 แนะนำในห้องเรียน
4.2.2 มอบหมายงานรายกลุ่มและรายบุคคลกำหนดความรับผิดชอบของนักศึกษาแต่ละคนในการทำงานกลุ่มอย่างชัดเจน
4.3.1 สังเกตพฤติกรรมนักศึกษา
4.3.2 ตรวจสอบงานที่ทำและสังเกตพฤติกรรมการทำงานของนักศึกษา
5.1.1 ทักษะการคิดคานวณเชิงตัวเลข
5.1.2 ทักษะในการค้นหาข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต
5.2.1 มอบหมายให้นักศึกษาคิดคำนวณเชิงตัวเลขโดยใช้เครื่องคำนวณตัวเลขที่สอดคล้องกับยุคสมัย
5.2.2 มอบหมายงานให้นักศึกษาค้นหาข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต
5.3.1 ตรวจสอบงานคิดคานวณเชิงตัวเลขที่ได้มอบหมายให้นักศึกษาปฏิบัติ
5.3.2 ตรวจสอบงานที่ได้ให้นักศึกษาหาข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1.คุณธรรม จริยธรรม 2. ด้านความรู้ 3. ด้านทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบ 5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ุ6. ทักษะพิสัย
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2
1 ENGEE103 หลักมูลของวิศวกรรมไฟฟ้า
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 1.1-1.4 การเข้าชั้นเรียน การมีส่วนร่วม อภิปราย เสนอแนวคิด 1-14 10
2 2.1-3.1 ตรวจแบบฝึกหัดและโครงงานที่มอบหมายให้นักศึกษา 1-14 40
3 4.2 ตรวจพฤติกรรมการทางานเป็นกลุ่ม และตรวจงานที่มอบหมายให้นักศึกษา 1-14 10
4 2.1 สอบกลางภาค ปลายภาค 15 16 40
    1) ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ.”วิศวกรรมไฟฟ้า”พิมพ์ครั้งที่ 1 มกราคม 2549 สกายบุ๊กส์
2) Electronic Instrumentation and Measurement David A. Bell 1930 ISBN 0-13-249954-1
3). การวัดและเครื่องไฟฟ้า. รศ.ดร. ไชสวัสด์ิ ISBN
1) Chee-Mun Ong, “Dynamic Simulation of Electrical Machinery”, Prentice Hall, 1998.
การประเมินประสิทธิผลรายวิชานี้ ที่จัดทำโดยนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมในการนำแนวคิดและความเห็นจากนักศึกษาได้ดังนี้

การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา ข้อเสนอแนะผ่านเว็บบอร์ด  ที่อาจารย์ผู้สอนได้จัดทำเป็นช่องทางการสื่อสารกับนักศึกษา
ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์  ดังนี้
2.1   การสังเกตการณ์สอนของผู้ร่วมทีมสอน
2.2   ผลการเรียนของนักศึกษา
2.3   การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้
หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ 2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดมสมอง และหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน  ดังนี้
3.1   สัมมนาการจัดการเรียนการสอน
3.2   การวิจัยในและนอกชั้นเรียน
4.การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ในวิชา ได้จาก การสอบถามนักศึกษา หรือการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลการ ทดสอบย่อย และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาได้ดังนี้
4.1  การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์อื่น หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ไม่ใช่อาจารย์ประจำหลักสูตร
4.2   มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา  ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยตรวจสอบข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม
 
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา  ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอนและรายละเอียดวิชา  เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น  ดังนี้
5.1 ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4
5.2 เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอน เพื่อให้นักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้นี้กับปัญหาที่มาจากงานวิจัยของอาจารย์หรืออุตสาหกรรมต่าง ๆ