กิจกรรมสร้างเสริมประสบการณ์วิชาชีพ 3

Profession Experience Activity 3

กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
ไม่มีข้อมูล