ระบบสารสนเทศทางการเกษตร

Agricultural Information System

เพื่อให้นักศัึกษา ได้ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปของระบบสารสนเทศ การสร้างการวิเคราะห์และการออกแบบเทคนิคการรวบรวมข้อมูลเพื่อหาความจริง ระบบแผนภาพกระแสข้อมูล การประมวลผลแบบจำลอง สำหรับระบบธุรกิจทางการเกษตรและวิศวกรรมเกษตร เครื่อข่ายสารสนเทศ ระบบเครือข่ายท้องถิ่นและเครือข่ายทางไกล การจัดการและการควบคุมระบบการสื่อสารข้อมูลคอมพิวเตอร์เครือข่ายอินทราเน็ตและอินเตอร์เน็ท
ระบบสารสนเทศ ระบบสารสนเทศทางการเกษตร และระบบสารสนเทศธุรกิจทางการเกษตรและวิศวกรรมเกษตร การรวบรวมข้อมูล และเทคนิคการจัดการข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อนำเสนอด้วยหลักการสถิติพื้นฐาน การทำความเข้าใจระบบการทำงานของธุรกิจด้วยหลักการแผนภาพกระแสข้อมูล (Data flow diagram) พื้นฐานการวิเคราะห์และทำนายโอกาสทางธุรกิจเกษตรด้วยการประมวลผลแบบจำลองด้วยวิธีการเหมืองข้อมูล การสื่อสารและแลกเปลี่ยนข้อมูลด้วยระบบการสื่อสารท้องถิ่นและเครือข่ายทางไกล ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ แนวคิดของระบบการสื่อสารระยะใกล้ด้วยอุปกรณ์และแนวคิดของเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ทสรรพสิ่ง (IOT)
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปของระบบสารสนเทศ การสร้างการวิเคราะห์และการออกแบบเทคนิคการรวบรวมข้อมูลเพื่อหาความจริง ระบบแผนภาพกระแสข้อมูล การประมวลผลแบบจำลอง สำหรับระบบธุรกิจทางการเกษตรและวิศวกรรมเกษตร เครื่อข่ายสารสนเทศ ระบบเครือข่ายท้องถิ่นและเครือข่ายทางไกล การจัดการและการควบคุมระบบการสื่อสารข้อมูลคอมพิวเตอร์เครือข่ายอินทราเน็ตและอินเตอร์เน็ท
1 ชั่วโมง ต่อสัปดาห์
ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตาม สามารถทำงานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและลำดับความสำคัญ เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม สามารถวิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้คอมพิวเตอร์ต่อบุคคล องค์กร และสังคม 
บรรยายหลักการ ละสอนวิธีการพร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา ใบงาน อภิปรายกลุ่ม กิจกรรมกลุ่ม 
1.3.1   ประเมินจากวินัย และ พฤติกรรมการเข้าเรียนและการส่งงานที่ได้รับมอบหมายตาม ขอบเขตให้ตรงเวลา 
1.3.2   ประเมินผลจากคุณภาพของงานทีรับมอบหมาย และมีการอ้างอิงเอกสารที่ได้นำมาทำรายงาน อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
1.3.3   ปริมาณการกระทำทุจริตในการสอบ
2.1.1   มีความรู้และความเข้าใจทางคณิตศาสตร์พื้นฐาน วิทยาศาสตร์พื้นฐาน วิศวกรรมพื้นฐานเพื่อกระประยุกต์ใช้กับงานทางด้านวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องและการสร้างนวัตกรรมด้านทางวิศวกรรม     
2.1.2   มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการที่สำคัญ ทั้งในเชิง ทฤษฎีแบะปฏิบัติ ในเนื้อหาสาขาวิชาเฉพาะด้านทางวิศวกรรม     
2.1.3   สามารบูรณการความรู้สาขาวิชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง     
2.1.4 สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา ด้วยวิธีการที่เหมาะสม รวมถึงการประยุกต์ใช้เครื่องมือที่เหมาะสม 
บรรยาย อภิปรายเกี่ยวกับหลักทางทฤษฎี และประยุกต์ใช้ทางปฏิบัติในสภาพแวดล้อมจริง โดยสอดคล้องกับเนื้อหา การวิเคราะห์กรณีศึกษา และมอบหมายให้ค้นคว้าเพิ่มเติม ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 
2.3.1  ทดสอบย่อย สอบกลางภาค สอบปลายภาค ด้วยข้อสอบที่เน้นหลักการและทฤษฎี 
2.3.2  ประเมินจากการทำแบบฝึกหัด หรือการตอบคำถามนั้นเรียน
3.1.1  มีความคิดอย่างมีวิจารณญาณที่ดี 
3.1.2  สามารถรวบรวมศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ 
3.1.3   สามารถคิด วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาด้านวิศวกรรม ได้อย่างเนระบบ รวมถึงการใช้ข้อมูลการัดสินใจในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
3.1.4   มีจินตนาการและความยืดหยุ่นในการปรับใช้องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องได้อย่างเหมาะสม ในการพัฒนานวัตกรรมหรือต่อยอดองค์ความรู้เดิมได้อย่างสร้างสรรค์ 
3.1.5   สามารถสืบค้นข้อมูลและแสวงหาความรู้เพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตและทันต่อการเปลี่ยนแปลงทาองค์ความรู้และเทคโนโลยี
3.2.1  สอนการคิดอย่างเป็นระเบียบ โดยการยกตัวอย่างจากสภาพต่างๆ 
3.2.2  วิเคราะห์ศึกษาการประยุกต์ใช้ความรู้
3.2.3  การสะท้อนแนวคิดจากการประพฤติของนักศึกษา 
3.2.4   การมอบให้นักศึกษาทำการวิเคราะห์และเขียนขั้นตอนวิธีการแก้ปัญหา
  3.3.1  สอบย่อย สอบกลางภาคและปลายภาค โดยเน้นข้อสอบที่มีมีความเข้าใจ วิเคราะห์และการประยุกต์ใช้ทฤษฎี   3.3.2  วัดผลจากการนำเสนอผลงานตามที่ได้รับมอบหมาย   
3.3.3  สัมภาษณ์ และสังเกตพฤติกรรม การแก้ไขปัญหา 
4.1.1  พัฒนาทักษะในการสร้างสัมพันธภาพระหว่างผู้เรียนด้วยกัน 
4.1.2  พัฒนาความเป็นผู้นำและผู้ตามในการทำงานเป็นทีม 
4.1.3  พัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเอง รับผิดชอบในงานที่มอบหมายให้ครบตามกำหนดเวลา
4.2.1   จัดกิจกรรมกลุ่มในการวิเคราะห์กรณีศึกษา 
4.2.2   มีการมอบหมายงาน และให้ส่งตามกำหนดเวล
4.3.1  ประเมินจากรายงานกลุ่มที่นำเสนอ พฤติกรรมการทำงานเป็นทีม 
4.3.2  ประเมินจากงานที่มอบหมา
5.1.1  ทักษะการคำนวณเชิงตัวเลข           
5.1.2  พัฒนาทักษะในการสื่อสารทั้งการพูด การเขียน การฟัง การแปล ระหว่างการสอนภาคทฤษฎี และรายงานกลุ่ม            
5.1.3  พัฒนาทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลจากกรณีศึกษา           
5.1.4  พัฒนาทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสาร           
5.1.5  มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ สำหรับการทำงานที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพได้เป็นอย่างดี
5.2.1  มอบหมายงานให้นักศึกษาค้นคว้ากรณีศึกษาด้วยตนเองจากเว็บไซต์ 5.2.2  อภิปรายในห้องเรียนตามเวลาและจังหวะที่เหมาะสมกับเนื้อหาแต่ละเรื่อง  5.2.3  นำเสนอโดยรูปแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
5.3.1  ประเมินจากคุณภาพของงานที่มอบหมาย 
5.3.2  ประเมินจากการนำเสนองานกลุ่ม
6.1.1  สามารถให้เครื่องมือ อุปกรณ์ ทั้งฮาร์ดแวร์แบะซอร์ฟแวร์ทางคอมพิวเตอร์ในการพัฒนาโปรแกรมได้อย่างถูกต้อง 
6.1.2  มีทักษะในการปฎิบัติงานกลุ่ม มีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ และมีความร่วมมือกันเป็นอย่างดี
6.2.1   อธิบายและสาธิตการใช้อุปกรณ์ เครื่องมือในการพัฒนาระบบออโตเมชั่นและวิธีการให้เข้าใจและปฏิบัติถูกต้องตามหลักวาการ 
6.2.2  มอบหมายให้ลงมือปฏิบัติทดลองตามกำหนดเวลา 
6.2.3  ให้มีการแบ่งกลุ่มในการปฏิบัติงาน มีการแบ่งความรับผิดขอบกัน 
6.2.4 นำเสนอโดยใช้รูปแบบโจทย์ปัญหาและโทคโนโลยีที่เหมาะสม
6.3.1  สังเกตพฤติกรรมในการปฏิบัติการใช้เครื่องมือ ในเรื่องเวลา วิธีการและผลงานที่ได้รับ การทำงานร่วมกัน 
6.3.2  พิจารณาผลการปฏิบัติการทดลอง รวมทั้งงานที่มอบหมาย
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 1.1, 1.2, 1.3 - ประเมินโดยสังเกตจากการสอบและความเข้าใจของงานที่ได้รับมอบหมาย - ประเมินจากการเข้าเรียน พฤติกรรมการเรียน - ประเมินจากการแสดงความคิดเห็นของงานกลุ่ม 1-8 25
2 2.2 - ประเมินจากการสอบ และทักษะการทำงาน - ประเมินจากงานที่ได้รับมอบหมาย 8 -16 40
3 3.1, 3.2 - ประเมินจากข้อการสอบ และแบบฝึกหัด - ประเมินจากงานที่ได้รับมอบหมาย - ประเมินจากการตอบคำถามในห้องเรียน 1-17 20
4 5.1, 5.4 - ประเมินจากข้อสอบ - ประเมินจากงานที่ได้รับมอบหมายโดยการสืบค้นข้อมูล 1-17 15
1.กิตติภักดีวัฒนกุล และจําลอง ครูอุตสาหะ. การออกแบบฐานขอมูล. กรุงเทพมหานคร : เคทีพีคอมพ์ แอนด์คอนซัลท์, 2546.
2.ฐิติมา มโนหม ั่ นศัทธา และคณะ. Web Programming PHP & MySQL. กรุงเทพมหานคร : บริษัท โอเอ วัน จํากัด, 2537.
3.สรรเพชรซื้อนิติไพศาลเอกสารประกอบการอบรมหลักสูตรชุดคําสั่งประยุกต์ด้านการจัดทําและพัฒนา ระบบ สารสนเทศทางภูมิศาสตร์รหัสเป็ด Quantum GIS 2554.
 
1.วินัย ศรวัต และคชาโชค สกุลสุแก้ว (บรรณาธิการ). 2547. รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัยระบบสนับสนุน การตัดสินใจเพื่อการผลิตมันสําปะหลัง: มันไทย ๑.๐. ศูนย์วิจัยพืชไร่ขอนแก่น สํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขต ท ี่3 กรมวิชาการเกษตร. 198 หน้า.
2วสุอมฤตสุทธ ิ์ และคณะ โครงการระบบสนับสนุนการตัดสินใจของชุมชนตอการจัดการผลิตทางการเกษตรใน พื้นท ี่ ลุ่มแม่น้ำชีตอนปลายน้ำ2552. 6.ชิษณุชา บุดดาบุญ และคณะ โครงการจัดทําคําแนะนําการผลิตข้าวเฉพาะพื้นที่โดยการใช้แบบจําลองร่วมกับ ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อลดต้นทุนการผลิตของชาวนาจังหวัดชัยนาท 2551.
Program Rapid miner ,Microsoft Excel