ภูมิอากาศพืชและการจัดการน้ำ

Plant Climate and Water Management

เมื่อนักศึกษาเรียนรายวิชานี้แล้ว นักศึกษามีสมรรถนะที่ต้องการในด้านต่าง ๆ ดังนี้   1.1 .เข้าใจเรื่องภูมิอากาศและน้ำในการผลิตพืช    1.2 จัดทำการศึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับภูมิอากาศ ดิน น้ำและพืช    1.3 วิเคราะห์และสังเคราะห์เกี่ยวกับการออกแบบการให้น้ำแก่พืช    1.4 ปฏิบัติการออกแบบการให้น้ำแก่พืช    1.5 เกิดทัศนะคติที่ดีในเรื่องภูมิอากาศและน้ำในการผลิตพืช
เพื่อดำเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษ
ศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับภูมิอากาศและน้ำในการผลิตพืช  ความสัมพันธ์ระหว่าง ภูมิอากาศ ดิน น้ำและพืช  ระบบชลประทานในการผลิตพืชและการประเมิน ประสิทธิภาพการใช้น้ำในการผลิตพืช  The study and practice of climate and water in crops production,   the relationship between climate, soil, water and plants, irrigation systems and evaluation of water application efficiency in crops production
สัปดาห์ละ2ชั่วโมง วัน พุธ  เวลา 15.00 - 17.00 น. ห้องพักอาจารย์ โทร... 054 342547-8 ต่อ 118
š1.1 มีีคุณธรรมและจริยธรรม š1.2 มีจรรยาบรรณ
 
ก าหนดให้มีวัฒนธรรมองค์กรเพื่อเป็นการปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเน้นการเข้า ชั้นเรียนให้ตรงเวลาตลอดจนการแต่งกายที่เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย นักศึกษาต้องมีความ รับผิดชอบ โดยในการท างานกลุ่มนั้นต้องฝึกให้รู้หน้าที่ของการเป็นผู้น ากลุ่มและการเป็นสมาชิกกลุ่ม มีความ ซื่อสัตย์โดยต้องไม่กระท าการทุจริตในการสอบหรือลอกการบ้านของผู้อื่น เป็นต้น นอกจากนี้อาจารย์ผู้สอนทุก คนต้องสอดแทรกเรื่องคุณธรรมจริยธรรมในการสอนทุกรายวิชารวมทั้งมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เช่น การยกย่องนักศึกษาที่ท าดีท าประโยชน์แก่ส่วนรวมและเสียสละ เป็นต้น 
ประเมินจากพฤติกรรมของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน (แต่งกาย ตรงต่อเวลา มรรยาทในสังคม) ประเมินจากพฤติกรรมของนักศึกษาในการมีส่วนร่วมในการเรียนการสอน(การอภิปรายผล การตอบคำถาม) ประเมินจากพฤติกรรมของงานที่ได้รับมอบหมาย(ความรับผิดชอบ และกาพฤติกรรมในสังคม)
˜2.1 มีีความรู้ในสาขาวิชาชีพ ˜2.2 มีความรอบรู้ในหลายสาขาวิชาและสามารถประยุกต์ใช้ใน การดำรงชีวิต รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี สังคม เศรษฐกิจและ สิ่งแวดล้อม 
 ใช้การเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบโดยเน้นหลักการทางทฤษฎีและประยุกต์ทาง ปฎิบัติในสภาพแวดล้อมจริง โดยทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี
1 ประเมินคุณภาพงานที่ได้รับมอบหมาย 2 การนำเสนอ การตอบคำถาม
š3.1. สามารถคิดวิเคราะห์งานอย่างเป็นระบบ หมายถึง มีทักษะในการคิดวิเคราะห์อย่าง มีเหตุผลและคิดแบบองค์รวม  ˜ 3.2 สามารถคิดริเริ่มสร้างสรรค์ หมายถึง ความสามารถในการคิดริเริ่มสร้างสรรค์ จากพื้นฐานของความรู้ที่เรียน น ามาพัฒนานวัตกรรมหรือสร้างองค์ความรู้ใหม่ š3.3 ใฝ่รู้และรู้จักวิธีการเรียนรู้ หมายถึง แสวงหาความรู้เพิ่มเติมจากแหล่งต่างๆ อย่าง สม่ าเสมอและรู้จักเทคนิควิธีและกระบวนการในการเรียนรู้และสามารถน าไปใช้ใน การแสวงหาความรู้ด้วยตนเองได้อย่างเหมาะสม
การอภิปรายเพื่อระดมความคิดวิเคราะห์ข้อมูลและประยุกต์ใช้ข้อมูลที่ได้มา หรือเลือกใช้ความรู้ที่เรียนมาแก้ไขปัญหาที่กำหนด และ ให้นักศึกษาปฏิบัติจริงเพื่อแก้ไขปัญหาสถานการณ์เฉพาะหน้า
ประเมินจากผลงาน การนำเสนอรายงานในชั้นเรียน
˜4.1.  ภาวะผู้นำ หมายถึง กล้าแสดงออก  อดทน  สุภาพ สามารถประสานความคิดและประโยชน์ด้วยหลักแห่งเหตุผลและความ ถูกต้อง มีความซื่อสัตย์ สุจริต รับผิดชอบต่อบทบาทหน้าที่ของตนเองทั้งในฐานะผู้นำและผู้ตาม š4.2  มีจิตอาสาและสำนึกสาธารณะ ห่วงใยต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และ สาธารณสมบัติ ไม่ดูดาย มุ่งทำประโยชน์ให้สังคม
สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมองค์กรที่ไปปฏิบัติงานได้       มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ร่วมงานในองค์กรและกับบุคคลทั่วไป  มีภาวะผู้นำและผู้ตามในการยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น  สามารถวางตนได้เหมาะสมกับกาลเทศะ ขนบธรรมเนียมและแนวทางปฏิบัติเฉพาะ ของแต่ละวัฒนธรรม
ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการนำเสนองานในชั้นเรียนและสังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออกในการร่วมกิจกรรมต่างๆ
มีทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม ในการสื่อสารและค้นคว้าข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
จากการปฏิบัติในงานโครงการกิจกรรมทีมอบหมาย
ประเมินจากการดำเนินงานโครงการกิจกรรม เทคนิคการนำเสนอและการเลือกใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือทักษะการวิเคราะห์ที่เกี่ยวข้องในการนำเสนอข้อมูล
สามารถปฏิบัติงานภูมิทัศน์ได้ด้วยความชำนาญ
จากการปฏิบัติในงานโครงการกิจกรรมทีมอบหมาย
ประเมินจากการดำเนินงานโครงการกิจกรรมที่มอบหมายและผลงานโดยประยุกต์ใช้ความรู้ที่เรียนมา
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1. คุณธรรมจริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4.ทักษะความสัมพันธ์ระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 6. ด้านทักษะพิสัย
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 1 2 1 2 3 1 2 1 2 1
1 BSCAG112 ภูมิอากาศพืชและการจัดการน้ำ
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 1-6 การทดสอบแต่ละหน่วยเรียนจากผลงาน 2-6 70
2 1-6 งานที่มอบหมาย 1,10-16 20
3 1,4 จิตพิสัย 1-16 10
ดิเรก  ทองอร่าม และคณะ การออกแบบและเทคโนโลยีการให้น้ำแก่พืช มัตติกา  พนมธรนิจกุล การจัดการดินและน้ำเพื่อระบบการเกษตรที่ยั่งยืน ภาควิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษ์ศาสตร์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
STEPHEN W.SMITH  LANDSCAPE IRRIGATION DESIGN AND MANAGEMENT JOHN WILEY AND SONS,INC.1997
เชาว์  สงวนศักดิ์  สารพันปัญหาเกี่ยวกับเครื่องปั้มน้ำที่ชาวสวนควรรู้ เจริญรัฐการพิมพ์ กทม 2549.  116 หน้า  นาวี  จิระชีวี  การออกแบบระบบให้น้ำฉบับชาวสวน เจริญรัฐการพิมพ์ กทม 2548.  36 หน้า
นักศึกษาทุกคนประเมินประสิทธิผลของรายวิชา ทั้งด้านวิธีการสอน การจัดกิจกรรมในและห้องนอกเรียน สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน ที่ส่งผลกระทบต่อการเรียนรู้ และผลการเรียนรู้ที่ได้รับ ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงรายวิชา ด้วยระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัย
การประเมินผลผลของมหาวิทยาลัยและของอาจารย์ผู้สอน
หลักสูตรและจากอาจารย์ผู้สอน
ทวนสอบจากงานที่มอบหมายและผลงาน
นำข้อมูลที่ได้จากการประเมินจากข้อ 1 และ 2 มาวางแผนเพื่อปรับปรุงในการสอนครั้งต่อไป