การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทางธุรกิจ

Data Communication and Networks for Business

ศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับองค์ประกอบพื้นฐานของการสื่อสารข้อมูล มาตรฐานการสื่อสารข้อมูล เครือข่ายคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เครือข่าย สถาปัตยกรรมเครือข่าย สื่อส่งสัญญาณ การส่งข้อมูลแบบอนาล็อก การส่งข้อมูลแบบดิจิตอล ตัวแบบการสื่อสารข้อมูล ข่ายงานการสื่อสารข้อมูล ข่ายงานท้องถิ่น ข่ายงานวงกว้าง ข่ายงานไร้สาย การออกแบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่องานธุรกิจ การจัดการเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ
Study and practice the essential elements of data communication, data communication standards, computer networks, network components and network architecture; media signal transmission, analog, and digital data transmission, data communication models, data communication network, local area network, wide area network, wireless network, designing a business computer network, managing computer networks in business tasks.
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
ไม่มีข้อมูล